Avskaffande av arbets- och pensionsinkomstavdraget

Lagförslag LF 7/2020-2021 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen föreslår att arbets- och pensionsinkomstavdraget vid kommunalbeskattningen avskaffas från och med skatteåret 2021. Samtidigt höjs grundavdragets maxbelopp från 3 100 euro till 3 500 euro.
Med anledning av att arbets- och pensionsinkomstavdraget avskaffas upphävs också landskapslagen om kompensation till kommunerna för arbets- och pensionsinkomstavdraget. Avräkningen av kompensationen för skatteåren 2019 och 2020 ska dock genomföras enligt lagens bestämmelser.
Enligt förslaget ska kommunerna kompenseras för den sänkning av skatteintäkterna som höjningen av grundavdragets maxbelopp innebär. Fördelningen av kompensationen mellan kommunerna baseras dels på invånarantal dels på uppgifter om grundavdraget under skatteåret 2019.
Förslaget om ändring av kommunalskattelagen och förslaget om upphävande av landskapslagen om kompensation till kommunerna för arbets- och pensionsinkomstavdraget hänger samman med varandra. De sammanhänger också med landskapsregeringens förslag till budget för år 2021 på ett sådant sätt att de bör sättas i kraft på de grunder som anges i 20 § 3 mom. självstyrelselagen


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter