Andra behandling

  • Kan samma förfaringssätt som för föregående ärende godkännas? Godkänt. Diskussion. Ingen diskussion. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 19 § kommunalskattelagen för landskapet Åland för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad. Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat.