Första behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet.

  Diskussion.

  Ltl Petri Carlsson

  Talman! Här är alltså det uppmärksammade förslaget om en temporär ändring av fastighetsskattelagen som innebär att en fastighetsägare vars fastighet omfattar mer än en hektar mark som inte betraktas som tomtmark ska kunna beviljas befrielse från fastighetsskatt av kommunen.

  Jag kan börja med att säga att det här tycker vi i utskottet inte är en så bra lösning, men att det ändå sannolikt är den bästa lösningen som vi med så här kort varsel kan ta i bruk. I huvudsak tycker kommunerna likadant och är överens om att vi nu bör göra så här trots viss ökad administration.

  Vi har också fått veta att förberedelserna redan har börjat. Ålands kommunförbund leder ett arbete med att ta fram standardiserade lösningar för handläggning och behandling av ansökningar om befrielse från fastighetsskatt.

  Utskottet konstaterar dock att ansvaret för att anhålla om den här befrielsen finns hos markägaren och vi vill därför fästa uppmärksamhet på vikten av att information når ut till skattetagarna. Informationsansvaret åligger såväl kommunen som skatteverket.

  För övrigt så önskar vi även att landskapsregeringen följer upp effekterna av lagförslaget.

  Med hänvisning till det här så föreslår utskottet att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse.

  Ltl Harry Jansson

  Tack, talman! Ärade kollegor, jag har tagit till orda tidigare när det gäller den här mycket speciella ärendegruppen vi har att tackla till följd av skattförvaltningens agerande under fjolåret.

  Sent skola syndaren vakna. Jag får urskuldande mig med att när lagförslaget presenterades för lagtinget för några veckor sedan så var det efter min influensaperiod och man kanske inte tänker så pass klart.

  Tyvärr, kollegor, jag tror inte att det här lagförslaget kommer att klara den kommande lagstiftningskontrollen. Jag utgår helt enkelt igen från grundlagens krav på likabehandling, individens rätt, det ska vara reglerat i lag, likväl som skyldigheter.

  Här får vi tyvärr en prövningsrätt som vi vill och önskar påföra kommunerna, men vi kan inte garantera likabehandling av de förestående ansökningarna om befrielse.

  Därmed har vi ett gemensamt problem. Vi vet alla vad följderna blir. I värsta fall missar vi ikraftträdande av lagen före sommaruppehållet, att kommunerna har lite tid för att förbereda sig. I värsta fall har vi ett scenario med en lag som faller. Vi har då missat den fatalietid som alla skattskyldiga, enligt skatteförvaltningens uppfattning, ska betala i september månad, i vissa fall helt ohemula belopp för värdelös mark.

  Därmed, fru talman, så önskar jag att förslaget återremitteras till finans- och näringsutskottet.

  Utgångspunkten är alltså kravet på likabehandling av de myndigheter som är förvaltande organ när det gäller att hantera den här typen av ansökningar.

  Jag hoppas att regeringsblocket ser helt prestigelöst på det här. Det är ett gemensamt problem som vi alla har fått på grund av att skatteförvaltningen har skapat den här soppan. Jag hoppas att ni kan acceptera en återremiss och att utskottet skulle höra någon grundlagssakkunnig just om den här problematiken. Kanske det finns en annan lösning? För mig är det ganska enkelt, ordet ”kan” i framställningen byts ut mot ordet ”skall”.

  Alla vi som värnar om kommunernas självbestämmande kommer naturligtvis att reagera, kan vi verkligen tvinga kommunerna? Men i det här fallet så finns det inte något alternativ. För det liggande förslaget skapar en situation där inte ens vi som lagstiftare kan garantera att ens två likadana ansökningar kommer att behandlas på samma sätt av en kommun. Då får vi problem i lagkontrollen.

  Jag hoppas att vi kan återremittera ärendet och ge finans- och näringsutskottet möjligheter att fundera om man kan göra den här lilla korrigeringen som kan göra att det här lagförslaget klarar den kommande lagstiftningskontrollen utan bekymmer. Tack, talman.

  Ltl Petri Carlsson, replik

  Tack, fru talman! Jag hade också önskat att ltl Harry Jansson hade fört fram det här antingen i remissdebatten eller till utskottet via representanterna där. Det har inte gjorts utan det kommer överraskande nu på plenum när vi ska hantera den här frågan.

  Jag kan inte spontant här personligen se att det föreligger ett bekymmer. Fastighetsskatten är en kommunal angelägenhet, den kan variera mellan kommunerna. Vi gör egentligen bara det som står här i landskapsregeringens förslag. Vi utvidgar den här möjligheten till befrielse med ytterligare en grund. Vi utvidgar bara det som redan finns. Det är ganska kutym, tycker jag. I många lagar som jag snabbt tittade på så står det ”kan” beviljas, men grunderna är tydliga när det ska beviljas och det står ju i paragrafen som ligger i vår behandling.

  Ltl Harry Jansson, replik

  Tack, talman! Utskottsordförande har naturligtvis rätt. Det är ett led av en prövningsrätt som vi har gett kommunerna tidigare enligt gällande fastighetsskattelagstiftningssystemet där lagen om skatteuppbörd ingår.

  Men, tyvärr, den grund vi har här för ansökan om befrielse så är enligt min mening inte tillfyllest för att garantera likabehandling och därmed har vi att lagproblem inför den kommande.

  Jag hoppas, som sagt var, att utskottet skulle vara beredd att analysera och se om man kan byta ut orden ”kan” mot ordet ”skall”.

  Ltl Petri Carlsson, replik

  Fru talman! Vid en snabb överblick har jag sett att det står ”kan” bevilja i andra lagar. Det står i 2a § 2 momentet ”befrielse från fastighetsskatt beviljas från den del av skatten”. Det står att det ska beviljas om de här grunderna uppfylls, så tolkar jag texten.

  Återigen, det hade varit bra att få den här diskussionen före vi fick ärendet till utskottet eller under utskottsbehandlingen. Nu kommer det som en överraskning. Det är förstås tråkigt på det sättet.

  Ltl Harry Jansson, replik

  Jag beklagar det. Men det är bättre att vi har den här diskussionen nu än efter att klubban har fallit. Vi har då en process som blir ganska långrandig.

  Jag tror att Ålandsdelegationens invändningar kommer att göra att Högsta Domstolen kommer att bli inblandad. Då pratar vi om en tid av, i värsta fall, fyra månader och då har vi problem redan där ifall lagen försvinner.

  Om det är så att utskottsordförande anser att man redan kan tolka det som ”ska” beviljas, då kan det inte vara problem med att göra den lilla justeringen med ”kan”, då löser vi hela den här problematiken.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl John Holmberg, replik

  Tack, fru talman! Tack ltl Jansson. Fastighetsskatterätten är en kommunal rättighet och sålunda går det inte att få en likabehandling så länge vi har 16 kommuner. Det skulle gå mycket lättare om vi har en kommun men så är inte fallet idag.

  Fastighetsskatten är väl ett verktyg som inte medger en likabehandling. Den kan ju fluktuera beroende på vilken kommun man bor i. Jag förstår inte riktigt problematiken som ltl Jansson nu för fram i det här ärendet jämfört med andra skatter som är kommunala.

  Ltl Harry Jansson, replik

  Tack, talman! Ja, bästa ltl Holmberg, det är så att alla ska behandlas lika. Det betyder att en förvaltningsmyndighet, i det här fallet en kommun, måste behandla alla lika. Som lagstiftare ger vi nu möjlighet till en prövningsrätt som går utöver det.

  Sedan spelar det ingen roll om vi har 1, 40 eller 200 kommuner på Åland. Vi skulle ändå behöva lagstiftning som klarar kravet på likabehandling enligt grundlagen.

  Som jag har sagt tidigare, jag vill absolut inte att vi ska vara styrda av Finlands grundlag. Men tyvärr, vi har ett system där vi är helt uppbundna till den typen av principiella överväganden.

  Ltl John Holmberg, replik

  Tack, fru talman! Jag förstår fortfarande inte riktigt vad ltl Jansson syftar på. På vilket sätt är dagens fastighetsskatt då grundlagsenlig? Den fluktuerar också beroende på vilken kommun personen ifråga bor i. Jag förstår inte skillnaden.

  Ltl Harry Jansson, replik

  Återigen, jag försöker göra det enkelt bästa ltl Holmberg. Finns det två ansökningar så enligt lagförslaget så ger vi en kommun möjlighet att behandla dem på olika sätt fastän det bara är två som söker om befrielse. Därmed har vi problem med likabehandling.

  Bästa ledamoten, en kommun är en självständig jurisdiktion. Det är inom ramen för den gränsen som man måste kunna garantera likabehandling. Att kommunerna har olika procent vad gäller de allmänna fastighetsskatterna, det är ju en del av det kommunala självstyret som vi respekterar naturligtvis.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Minister Mats Perämaa, replik

  Fru talman! De fastighetsskatteskyldiga behöver nog vara lite besvikna på ltl Jansson just nu. Ltl Jansson har hela tiden gett sken av att det här är en viktig fråga för ledamoten ända sedan hösten förra året.

  Nu visar det sig, och det sade ltl Jansson, att det är först nu som man har läst igenom lagförslaget ordentligt. När vi remitterade lagförslaget så var det en bra lösning enligt ltl Jansson. Utskottet har behandlat det. Det finns en enighet i utskottet. Vtm Thörnroos har för centerns del godkänt det här. Och nu läser ltl Jansson lagförslaget och kommer med det i och för sig intressanta resonemanget om en eventuell grundlagsvidrighet. Så tyvärr så får flera vara besvikna.

  Landskapsregeringen har hela tiden utgått ifrån att om vissa kriterier uppfylls så är kommunerna skyldiga att bevilja ansökan om befrielsen om kriterierna uppfylls. Jag förstår inte egentligen (…taltiden slut).

  Ltl Harry Jansson, replik

  Tack, talman! Jag måste beklaga, finansminister Perämaa. Jag gör gärna ministern besviken därför att vi är här som representanter för befolkningen. Det här handlar inte om ministerns egen tillvaro, hur han mår och hur hans lagförslag behandlas. Det här handlar om att skapa en rättssäkerhet, ett system som håller inför den kommande lagstiftningskontrollen.

  Återigen, som jag sade tidigare, jag beklagar. Men det är som med allt, det mognar.

  Ministern vet att jag har haft synpunkter också i det inledande skedet, där jag pekade på vissa brister i det förslag som då fanns. Jag själv kanske lite förleddes av att vi måste respektera den kommunala självstyrelsen.

  Efter att jag läste landskapsregeringens förslag till tvångslagstiftning som är på remiss så insåg jag att om man kan hantera kommunerna på det sätt som landskapsregeringen anser så då kan man också föra in ordet ”skall” i detta lagförslag.

  Minister Mats Perämaa, replik

  Fru talman! Ännu konstigare blir det nu, för ltl Jansson har sagt att landskapsregeringens förslag om kommunstruktur kommer att falla. Man får inte bedriva det tvånget som centern uppenbarligen är emot. Men nu är det helt plötsligt ledstjärna för hur man borde gå tillväga med en fastighetsskattelagstiftning.

  Det spelar ingen som helst roll hur finansministern mår i den här frågan. Men vi har skattskyldiga därute som har förlitat sig också på ltl Jansson. Ltl Jansson läste lagförslaget då när det remitterades och då sade att ltl Jansson att det var ett bra förslag. Men nu visar det sig att först nu har frågan intresserat centern och ltl Jansson så mycket att man nu börja lyfta upp de frågorna.

  Landskapsregeringen har hela tiden haft den uppfattningen och har den uppfattningen att om vissa kriterier uppfylls då ska den skattskyldige beviljas befrielse. Men om inte kriterierna uppfylls då kan inte heller befrielse (…taltiden slut).

  Ltl Harry Jansson, replik

  Därmed bästa finansminister Perämaa så förstår ju minister inte sitt eget lagförslag. Det är ju sorgligt.

  Jag hoppas verkligen att regeringsblocket tar till sig detta, ministern tror att kommunerna måste följa det här, men det finns ingenting i lagstiftningen som säger så.

  Bästa vänner, ta öronen åt er och tänk på de skattskyldigas bästa! Vi är här enbart på grund av dem. Det kan inte spela någon roll för den enskilda skattskyldige om vi nu förlänger processen med en vecka.

  Utskottet får detta tillbaka och kan titta på den här biten. Om det är så att utskottet ånyo enigt säger ”vi kan köra” då lovar jag att inte säga ett ljud, men om man kommer fram till att det är en problematik i ljuset av grundlagen.

  Sedan tycker jag att det är lite sorgligt att ministern gör detta till en personlig sak att det här står och faller med mig. Vi är alla satta att förvalta Ålands bästa och minister har inte riktigt klarat av det den här gången heller, tyvärr.

  Talmannen

  Replikskiftena är avslutade.

  Ltl Bert Häggblom

  Tack, fru talman! Jag understöder ltl Harry Janssons förslag att ärendet återremitteras. Jag tycker att utskottet ska titta på den här frågan. Jag tycker inte att man behöver ta illa åt sig överhuvudtaget. Det är väl bra om utskottet ser på det här. Jag tror inte att alla har tänkt på detta.

  Vill man att den här lagstiftningen ska genomföras eller vill man ge den prövningsrätt i kommunerna. Om lagstiftningsgången blir godkänd eller inte ska man aldrig sia om. Jag tycker inte att regeringsblocket behöver bli upprörd. Jag tror inte att det är en regeringsblocksfråga överhuvudtaget. Lagförslaget har kommit på grund av att det har uppmärksammats av allmänheten. Det har överhuvudtaget inte varit vanlig lagberedning. Det är en lagstiftning som har kommit väldigt snabbt.

  Vi har inte längre i lagtingets ett stora utskott som tidigare kunde kontrollera sådana här saker. Det var inte ovanligt att stora utskottet ändrade det som ett specialutskott gjorde.

  Jag tycker att vi kan enas och låta det gå tillbaka. Jag hoppas att det inte är någon prestige för någon. Tack.

  Talmannen

  Talmannen önskar att vi ajournera oss 5 minuter för att diskutera den här frågan för att komma till en gemensam lösning.

  Plenum återupptas.

  Ltl Harry Jansson

  Tack, talman! Tack för diskussionen under pausen.

  Jag föreslår, med anledning av de diskussioner som har förts, att ärendet bordläggs till inkommande plenum på onsdag. Jag återtar mitt förslag om återremiss till utskottet.

  Ltl Petri Carlsson

  Jag understöder förslaget till bordläggning och bordläggningstiden.

  Talmannen

  Ltl Harry Jansson har, med understöd av ltl Petri Carlsson, föreslagit att ärendet ska bordläggas till plenum den 11 april. Önskar någon uttala sig bordläggningstiden? Ärendet bordläggs till plenum den 11 april 2018.

  Talmannen vill tacka för bra samarbete. Det är så här som vi ska fungera tillsammans. Tack!