Första behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Ärendet bordlades vid plenum den 9 april 2018. Först tillåts fortsatt diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet.

  Diskussion.

  Ltl Petri Carlsson

  Fru talman! I en av lokaltidningarna läste jag att ett ”skall” utlöste oro och strid här hos oss i lagtinget i måndags. I tidningsrubriken betecknades det som kalabalik. Jag måste säga att det är överdrivna kraftord som jag inte känner igen mig i. Jag tror inte heller någon annan här tycker att det var särskilt dramatiskt här i måndags. Om det inte hände något efter att jag hade gått? Nå, nu till själva innehållet och sakfrågan.

  Jag tycker så här i efterhand att det var ganska bra att ltl Harry Jansson lyfte frågan om likabehandling samt eventuell otydlighet i lagförslaget och om det klarar lagstiftningskontrollen eller inte. Det kunde dock ha gjorts tidigare som jag sade i måndags, men det här har trots allt gjort att jag och flera med mig har fått fundera igenom frågan ordentligt.

  Efter att ha tänkt mycket på saken och efter att ha fört diskussioner med flera personer har jag kommit till följande två slutsatser:

  1. Lagförslaget kommer med största sannolikhet, så som det nu är, att gå igenom lagstiftningskontrollen.

  2. Lagförslaget kan ändå förbättras lite till för tydlighetens skull.

  Om vi börjar med det första momentet i den föreslagna 2a § så står det: ”Utöver vad som föreskrivs om befrielse från skatt i lagen om skatteuppbörd (FFS 769/2016) KAN kommunen på ansökan bevilja partiell befrielse från fastighetsskatt enligt denna paragraf.”.

  Ordet ”kan” i första momentet används eftersom befrielsen från fastighetsskatten ska ske på ansökan. Det här innebär att kommunen gör en prövning.

  Den prövningen består i att avgöra om de kriterier som anges i andra momentet uppfylls, dvs. om det rör sig om mark som inte kan betraktas som tomtmark och om arealen överstiger en hektar. Om de kriterierna uppfylls beviljas som sagt befrielse från fastighetsskatten.

  Om en kommun däremot avslår ansökan måste grunderna för avslaget motiveras och dessa grunder kan inte finnas när kriterierna är uppfyllda. Inget konstigt alltså. Kommunen måste alltså bevilja befrielsen när villkoren är uppfyllda.

  Om vi istället leker med tanken att vi skulle ändra ordet ”kan” i första momentet till ett ”skall” eller det i mitt tycke den mer korrekta benämningen ”ska”, så leder det till att det istället borde vara någon form av anmälningsförfarande där fastighetsägaren skulle lämna in en anmälan istället för ansökan. I praktiken skulle de frågor kommunen har att avgöra vara detsamma, dvs. om marken kan betraktas som tomtmark och om arealen överstiger en hektar.

  Så ett ordbyte i sig kan inte göra någon skillnad när det gäller kravet på likabehandling. Likabehandlingen avgörs ändå av besluten som tas i kommunerna. Däremot skulle ett ordbyte i första momentet som sagt leda till någon form av anmälningsförfarande. Vad det eventuellt får för andra konsekvenser vet vi inte heller eftersom lagberedningen inte har gjorts med det i åtanke. Så att ändra i första momentet är inte önskvärt.

  När man läser en lag ska man alltid läsa allt och ta helheten i beaktande. Motiveringarna är också synnerligen viktiga. I det här fallet framgår det i motiveringarna att avsikten är att befrielsen SKA beviljas om kriterierna är uppfyllda.

  Särskilt tydligt är det under rubriken ”6. Landskapsregeringens förslag” där det i andra stycket står ”Förslaget är att befrielse från fastighetsskatten ska beviljas för den del av skatten som uppbärs för mark som inte utgör tomtmark.”. Klart som korvspad alltså!

  Fru talman! Trots detta så kan lagförslaget vinna lite på att förtydligas i enlighet med det som är avsikten, så jag föreslår helt enkelt att det infogas ett ”ska” i första meningen i andra momentet så att den lyder ”Befrielse från fastighetsskatt ska beviljas för den del av skatten som uppbärs för mark som inte betraktas som tomtmark.”. Förslaget är utdelat på era bord. Det här borde inte göra någon skillnad i betydelse i sak, men det blir lite tydligare och kan kanske minska lite oro och den osäkerhet som vissa har haft.

  Jag hoppas att vi med detta kan uppnå enighet och processa igenom det här lagförslaget i skyndsam ordning utan återremisser, så kan Ålandsdelegationen också behandla den här brådskande lagen på sitt möte nu i april. Tack för ordet.

  Ltl Brage Eklund, replik

  Tack, fru talman! Jag tackar ltl Petri Carlsson för förtydligandet i lagförslaget. Vi för vår del i Ålands Framtid accepterar den här kompromissen.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Minister Mats Perämaa, replik

  Fru talman! Utskottsordförande Petri Carlsson har gjort ett synnerligen bra arbete under de här dagarna sedan i måndags då det skapades lite oro kring den här frågan. Nu har saken förtydligats på ett bra sätt.

  Den lilla ändringen för att åstadkomma lite mera tydlighet har överenskommits i gott samråd med landskapsregeringen och lagberedningen. Det här är en lösning som är helt till fyllest och det är bra om det sker i stor samklang.

  Ltl Petri Carlsson, replik

  Tack för det. För min del vill jag också tacka landskapsregeringen och flera representanter från oppositionen som har varit med i det här arbetet och hittat den här lilla lösningen som löste upp knuten.

  Talmannen

  Replikskiftena är avslutade.

  Ltl Roger Nordlund

  Bästa ledamöter och kanske framförallt fru talman för det var ju talmannens ingripande i måndags som gjorde att det här förhoppningsvis slutar på ett bra sätt.

  För min del och för åländsk centers del så är vi tacksamma för att det blev en tankepaus i det här projektet. Som sades här tidigare så har utskottsordförande Petri Carlsson gjort ett bra jobb här i mellandagarna och förtydligat lagtexten på det sättet att det nu står ”ska”. Om det blir så som vi beslutar så är vi också från centerns sida beredda att stöda detta.

  Det är väldigt viktigt att vi tydliggör lagstiftningens avsikt så tydligt som möjligt. Tydligare än så här kan det ju knappast bli nu då.

  Det är en liten sak, ett ord, i den här framställningen och hur vi ändrar det men för de personer som berörs så kan det ha en väldigt stor betydelse.

  På det här sättet tycker jag ändå att vi från lagtingets sida har gjort vår bästa för att det här ska bli så tydligt och klart som möjligt och avsikten står klar med den här lagstiftningen. Tack för det.

  Vi stöder det här och kommer också att stöda om det läggs som ett konkret förslag här.

  Talmannen

  Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.

  Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget paragraf för paragraf för godkännande.

  Föreläggs 2 §. Begärs ordet?

  Ltl Petri Carlsson

  Fru talman! Jag föreslår att mitt utdelade förslag läggs till grund för beslutet. ute eller det förslag

  Vtm Veronica Thörnroos

  Talman! Jag ber att få understöda finans och näringsutskottets ordförande Petri Carlssons förslag.

  Talmannen

  Ltl Petri Carlsson, understödd av vtm Veronica Thörnroos, har föreslagit att 2 § godkänns i den lydelse den har i det utdelade papperet.

  Kan lagtinget omfatta förslaget. Förslaget är omfattat. Lagtinget har godkänt paragrafen i den utdelade lydelsen.

  Föreläggs ikraftträdelsebestämmelsen. Godkänd.

  Lagens rubrik. Godkänd.

  Lagens ingress. Godkänd.

  Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.