Första behandling

Beslut inom kulturbudgeten LF 41/2019-2020

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av det lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussion.


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Anförande | 13:12

  Tack, talman! Landskapsregeringen föreslår att till Ålands kulturdelegation förs beslutanderätt i fråga om stöd till bildningsförbunds verksamhet, med stöd av landskapslagen om landskapsbidrag till bildningsförbund.

  Utskottet konstaterar att lagförslaget utgör en kodifiering av praxis och att kulturdelegationens helhetsansvar för kultursektorn och dess finansiering klargörs. Stödförutsättningarna för bildningsförbunden förblir dock oförändrade. Utskottet har inga invändningar mot lagförslaget.

  I samband med ärendets behandling har det framkommit att en översyn av regelverket inom kultursektorn planeras vilket utskottet välkomnar. Utskottet emotser att kulturdelegationens status samt bestämmanderätt klargörs i samband med översynen.

  Utskottet har i ärendet hört ministern Annika Hambrudd, kulturchefen Jan-Ole Lönnblad, kulturdelegationens ordförande Anita Husell-Karlström samt kulturplaneraren Yvonne Törneroos.

  Talman! Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse.


 • Tack, herr talman! Det är ingenting som har med själva betänkandet att göra i sig utan underlaget för betänkande, det vill säga i det lagförslag som finns. Där framgår att man har lämnat det på remiss till bildningsförbundet ABF Åland och till Ålands kulturdelegation under en viss tid, men det framgår inte om man har fått någon respons så att säga, om det funnits någon kritik eller om det bara har passerat. Det är ingenting som man kan anklaga utskottet för. Jag noterar att det står i lagförslaget. Har ni några funderingar kring det?


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Repliksvar | 13:14

  Tack, talman! Tack ledamot Silander. Jag vill dra mig till minnes att man inte förde en diskussion kring den här frågan explicit. Vi vet ju att det för tillfället berör endast ett bildningsförbund. Jag kan tänka mig att det andra förbundet inte lämnade in något yttrande, men det var ingenting som kulturchefen påminde oss om.


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Anförande | 13:15

  Talman! Bästa lagting och åhörare. Kunskap väger ingenting och är något ingen kan få för mycket av. Ett av samhälles styrkor ligger i invånarnas möjligheter till utbildning. I lagförslaget beslut inom kulturbudgeten uppstår för mig en principiell viktig fråga gällande ett politiskt bildningsförbunds möjligheter till offentligt stöd. Jag borde ha tagit upp detta vid remissen, men det gjorde jag inte av olika orsaker. Jag var helt enkelt inte riktigt med i saken, men jag tar det nu istället.

  För mig skaver det rejält att ett socialdemokratiskt grundat bildningsförbund erhåller samhällsstöd, på motsvarande sätt som om det skulle vara ett liberalt eller moderat bildningsförbund. Ska inte bildning vara frikopplat partifärger och ideologiska undertoner? Politiska partier erhåller partistöd och ska så göra för att upprätthålla de politiska processer ett demokratiskt land kräver. Att ett politiskt färgat bildningsförbund ska vara föremål för offentliga stöd är enligt mig förkastligt. Runt om oss sker lagstiftning för att kunna stoppa radikala friskolor och kursverksamheter etc. Och jag menar inte att politiska bildningsförbund är radikala på något sätt, men man ska se över vilka förbund som ska erhålla skattemedel. Utbildning som stöttas av skattemedel ska därför inte vara politiska växthus. Utbildningen är en viktig byggsten i byggandet av ett starkare Åland, men politiken ska inte stå vid katedern.

  Jag tycker att landskapsregeringen ska utföra en konsekvensanalys av det lämpliga i att ett bildningsförbund med politiska undertoner kan erhålla skattemedel för sin verksamhet. Konsekvensanalysen får gärna vara en del av arbetet med genomlysningen av tredje sektorn som är planerad att genomföras under 2021. Tack, talman.


 • Tack, herr talman! Tack ledamot Holmberg. Jag håller i mångt och mycket med i det anförande som ledamot Holmberg höll här. Jag har ett par påpekanden. Det kommer att göras en översyn och då hoppas jag att det som ledamoten nämnde kommer upp där. En förbättring från tidigare är att den här särbehandlingen som har funnits, den försvinner eftersom man kommer in i kulturdelegationens löpande verksamhet. Det är ett steg i rätt riktning i alla fall. Sedan kanske översynen som är på kommande leder till ännu ett steg.


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Repliksvar | 13:18

  Tack, talman! Egentligen går jag lite utanför ärendet i sak. Jag tar inte upp den problematik som eventuellt har funnits när det gäller själva utdelningsprinciperna till bildningsförbunden. Det är mera konsekvensen av att man väljer att lägga skattemedel till, som jag anser, politiska bildningsförbund. Jag tycker att det skulle passa väl in i den genomlysning som landskapsregeringen ämnar göra under 2021 gällande tredje sektorn.


 • Liberalerna som parti har ju länge kämpat för bildningen. Jag förstår det som att man fortsättningsvis gör det. Nu går man till angrepp på en förening som inbjuder alla partier att bli medlemsföreningar. Socialdemokraterna ett av dem. Jag tycker att det är väldigt, väldigt konstigt att man gör det här angreppet i grevens tid. Jag tycker att det är konstigt att man gör ett sådant angrepp på ett bildningsförbund som faktiskt säger sig vara partipolitiskt obunden, men bjuder in alla partier till att komma med. I Sverige är det ju kutym att alla partier faktiskt är medlemmar i någon typ av bildningsförbund. Här på Åland är det tydligen Socialdemokraterna. Men ska då ABF belastas för att Socialdemokraterna har valt att gå med i det här bildningsförbundet?


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Repliksvar | 13:19

  Tack, talman! Ledamot Holmström, som jag inledde mitt anförande så absolut, vi ska ha utbildning. Utbildning är ju framtiden för Åland, utbildningen är en av de stora hörnstenarna att bygga Åland, absolut. Det är väl märkligt att man inte ska kunna ha en åsikt kring det här. Politik och idrott sägs inte höras ihop och jag tycker definitivt inte att politik och utbildning hör ihop. Med det här anförande är jag inte på något sätt emot att bromsa utbildningen, inte på något sätt. Men jag tror inte att vi har några problem att lägga de resurser vi har för utbildning på andra saker som kan förgylla vardagen och framtiden för ålänningarna.

  När det gäller den partipolitiska obundenheten så det får stå för ledamot Simon Holmström.


 • Tack, talman! Absolut ska man kunna ifrågasätta alla typer av stöd som ges med offentliga medel. Jag tycker att man också kan ifrågasätta många andra stöd som delas ut. Men här har vi alltså ett bildningsförbund som säger sig vara partipolitiskt obundet, och här har vi en kaskad av attacker från ledamot Holmberg som inte lyckas specificera vilka verksamheter eller kurser som är sossepropaganda. Jag tycker att det kan stå för ledamot Holmberg att förklara det i sådana fall. Jag tycker att det är väldigt ovärdigt den här debatten.


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Repliksvar | 13:21

  Tack, talman! Det får stå för ledamot Holmström. Som jag lyfte i mitt anförande, det står i budgetförslaget att landskapsregeringen ämnar utföra en belysning av den tredje sektorn. Jag tar som avslutning i mitt anförande upp att jag tycker att det är lämpligt att man också belyser den här saken som jag lyfte. Jag är inte ute efter att riva ner eller misskreditera på något sätt. Jag tror att det behöver vara så högt i tak att man kan lyfta en sådan här fråga i talarstolen utan att man blir bemött på det sätt som ledamot Holmström går på. Det här är min åsikt. Det är inget gruppanförande. Det är min åsikt i frågan. Jag har tyckt så länge, men jag borde ha lyft det i remissen men jag hade då inte möjlighet att göra det. Jag tycker att frågan är så elementär så att den är värd att belysas på ett bra sätt utan påhopp


 • Ledamot Camilla Gunell (S) Anförande | 13:22

  Tack för det, fru talman! Det var verkligen på sin plats att få säga några ord, för det är inte första gången som den här vilseledande informationen har getts här i Ålands lagting, men kanske inte riktigt i lika graverande ordalag förr som den som ledamoten John Holmberg, Liberalerna levererade. Det kommer från ett håll som är mycket oväntat. Ledamoten Holmberg kan själv gå in på ABF:s hemsida och se vilka kurser som nu är aktuella; dockverkstad, ljusstöpning och kransbindning och all sådan här extremistisk verksamhet som pågår i bildningsförbundet. Nej, det gick över alla gränser, ledamoten Holmberg. när det gäller den här typen av okunskap så får faktiskt skuggan falla över ledamoten Holmberg själv.

  Det är nu så att det har funnits två bildningsförbund på Åland, båda har sin tradition. Både arbetarrörelsen men också jordbrukarkåren har varit idéburna rörelser genom tiderna och de har båda haft behov av, historiskt sett, att ha bildning för sina medlemmar. Att söka kunskap och bildning kan aldrig vara fel oavsett vilken bakgrund man har. Ur den har fötts ungdomsföreningar, Marthaföreningar och nykterhetsföreningar. Vi har en kultur i Norden som grundar sig på att man söker bildning och kunskap. Läs på ledamoten Holmberg! Försök lära dig lite historia och varför saker och ting i vårt samhälle ser ut som de gör och varför de än idag, och kanske mer i större behov än någonsin, behövs i människors liv nu. Tack, fru talman.


 • Ledamot Wille Valve (M) Replik | 13:24

  Tack, talman! Tack för ett mycket intressant anförande. Jag vill göra lite reklam för det tal jag höll vid ABF:s trettioårsjubileum den 19 november 2012. Där lyfte jag fram de problematiska delarna i ABF:s stadgar, bland annat paragraf 3 där en ABF:s syften är att delta i planeringen av fackföreningsrörelsen och politiska organisationers utbildningsarbete och så vidareutvecklade jag det här resonemanget kring vad som händer när man använder allmänna medel för ett sådant syfte för att stärka fackföreningsrörelsen. Det här talet är lite för långt för en replik men jag vill göra reklam, som sagt. Är någon intresserad av att fördjupa sig i den problematiken så kan jag skicka länken.


 • Ledamot Camilla Gunell (S) Repliksvar | 13:25

  Det talet låter inte något vidare festligt, måste jag säga. Jag hoppas att ledamoten Valve har roligare tal när han håller dem. Men varför är det så farligt? Fackföreningsrörelsen på Åland är minsann ingen stark aktör. Det är en sådan där som man kan glömma bort i remissrundor. Varför är det så farligt att vi på Åland har en nordisk modell när det gäller arbetsmarknaden, där det finns organisering för både arbetsgivare och arbetstagare? I hela Norden är det helt givet, varför är det så otroligt farligt att medlemmar av facket får lite kurser? Alltså det är helt obegripligt.


 • Ledamot Wille Valve (M) Replik | 13:26

  Det är farligt därför att vi ska inte låta staten och partiet glida ihop och vara någon slags separata enheter. Därför är det vanskligt med situationer där arbetsmarknadsparterna på olika sätt stöttas. Jag tar ett annat exempel, om vi skulle använda skattemedel för att betala fackföreningsavgifter för enskilda medlemmar, också det vore helt åt skogen med tanke på inte bara Montesquieu maktdelning men också vår grundlag. Jag menar nog att ledamoten John Holmberg har en poäng, även om den framfördes lite hårt så finns det nog en principiell uppbackning för hans resonemang.


 • Ledamot Camilla Gunell (S) Repliksvar | 13:26

  Ja, jag tycker att det är helt kolossalt överdrivet. Det låter på ledamoten Valve som staten och partiet, är det liksom Kina vi talar om eller Sovjetunionen? Alltså det går över alla gränser den här diskussionen. Arbetarnas bildningsförbund, av de två bildningsförbund vi har på Åland, så är det idag det enda som fungerar eller åtminstone det som fungerar bra och som har en mycket sympatisk verksamhet. Och man får komma med där som politiskt parti om man har behov av det. Det skulle inte skada varken för liberaler eller moderater med lite kurser tror jag.


 • Talman! Ja, det är märkligt att det mesta ska bemötas med taggarna utåt. Jag kan förstå att det blir ett första maj tal här nu av ledamot Gunell. På något sätt kan jag tycka att det är oförskyllt. Jag började mitt anförande med att ingenting är så viktigt när man bygger ett samhälle som utbildning. Jag avslutade med att utbildning är det som vi ska bygga Åland med när vi nu tittar framåt. Vi har begränsat med resurser. Jag lägger hellre pengarna på grundskola, gymnasieutbildning, folkhögskolan och vad det nu än är istället för att det ska gå till politiska bildningsorganisationer. Jag har läst på. Jag kan läsa, jag har gått mycket kurser och jag har läst på. Jag har läst på jättemycket faktiskt om arbetarnas bildningsförbund, historik och hur det fungerar i olika länder etc. Jag tycker att jag är ganska beläst på området. Annars skulle jag nog inte ha stått och sagt det här. Det här har jag tyckt ganska länge också, så jag står för det. Det var inget gruppanförande. Det var min personliga åsikt och det har man rätt att ha här i lagtinget.


 • Ledamot Camilla Gunell (S) Repliksvar | 13:28

  Ja, det har ledamoten Holmberg säkert rätt till. Jag kan väl se att andra medlemmar av gruppen ler lite generat åt ledamoten Holmbergs anförande. Men det här har vi hört förr. Första angreppet går mot bildningsförbundet ABF. Nästa gång så är det medis och att de har för mycket kurser, chokladkurser och sådant, de borde absolut inte syssla med det. Det är liksom samma retorik och samma diskussioner gång på gång på gång. Man undrar om inte vi har större frågor att hantera, ledamoten Holmberg.


 • Tack, talman! Det är väl exakt det vi har, större frågor och större problem än att vi måste anordna chokladkurser med skattebetalarnas pengar. Vi står faktiskt inför ett scenario där kommunerna har väldigt svårt att bedriva barnomsorg och grundskola idag på grund av ekonomin. Vi står inför ett scenario där vissa kommuner inte har råd att finansiera sin KST-andel. Det är sanningen! Men visst, om ledamoten Gunell och hennes parti tycker att det är okej att gå till banken och låna pengar för att fortsätta med chokladprovning, kransbindning och ljusstöpning så fine. Men i en demokrati så har man rätt att uttrycka sin åsikt, det gjorde jag på ett konkret sätt och jag gav också en liten färdkost till landskapsregeringen att de ska ta upp det här när de belyser tredje sektorn under nästa år.


 • Ledamot Camilla Gunell (S) Repliksvar | 13:30

  Ja, det är verksamheter som är väldigt betydelsefulla för väldigt många människor, särskilt många kvinnor och många äldre. Det är många som kanske behöver den här stimulansen i sin vardag. Jag tycker att det är bland det bästa vi kan göra att få ge människor lite kurser och lite gemenskap. Det är faktiskt någonting som tillhör ett hållbart samhälle.

  Jag vill tacka ledamoten Holmström för att han gick i försvar här. Tack.


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om landskapsbidrag till bildningsförbund för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.