Blankettlagstiftning om verkställande av beskattningen

Lagförslag LF 23/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Landskapsregeringen förslår att lagstiftningen om verkställande av kommunalbeskattningen på Åland kompletteras med en landskapslag om tillämpning på Åland av rikslagstiftningen om uppbörd och redo-visning av kommunalskatt. Genom förslaget blir lagen om skatteupp-börd och lagen om skatteredovisning tillämpliga vid kommunalbeskatt-ningen på Åland.
Landskapsregeringen föreslår också att landskapslagen om tillämp-ning i landskapet Åland av lagen om skattetillägg och förseningsränta ska tillämpas i fråga om den medieavgift som ska uppbäras från och med skatteåret 2021. Samtidigt förtydligas lagens tillämpningsområde när det gäller skatter till kommunen.
Slutligen föreslås en ändring av en föråldrad hänvisning till en riks-förordning i landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riks-lagstiftningen om beskattningsförfarande.
Förslaget sammanhänger med beredningen av en ny överenskommelseförordning om verkställande av beskattningen på Åland. Anledningen till att förordningen förnyas är att de uppgifter som följer av landskapslagen om medieavgift ska överföras på rikets skatteförvaltning. En förutsättning för att överenskommelseförordningen ska kunna förnyas är att den här föreslagna blankettlagen om uppbörd och redo-visning av kommunalskatt har trätt i kraft. För att medieavgiften för 2021 ska kunna omfattas av förskottsuppbörden bör lagen helst träda i kraft inom september 2020.


Åtgärder

Hitta fler liknande ärenden:

Skatter och avgifter