Enda behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Under överläggningen i ärendet, som förklarades avslutad vid plenum 12 april 2010, har lagtingsledamoten Johan Ehn, understödd av lagtingsledamoten Camilla Gunell, föreslagit att lagtinget skulle godkänna en hemställan till landskapsregeringen av följande lydelse:

  "Lagtinget hemställer om att landskapsregeringen innan utgången av maj månad 2010 återkommer med ett meddelande till lagtinget i vilket man redogör för framskridande av budgetförverkligandet med betoning på fattade beslut och genomförda åtgärder som syftar till inbesparingar och strukturförändringar."

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. Omröstningspropositionen ställs så att de som röstar för att landskapsregeringens svar med anledning av spörsmålet antecknas till kännedom röstar JA. De som är för lagtingsledamoten Johan Ehns förslag till hemställan röstar NEJ. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd. Omröstning.

  Ltl Johan Ehn

  Herr talman! Jag ber att få föreslå öppen omröstning.

  Ltl Roger Jansson

  Jag ber att få understöda förslaget om öppen omröstning.

  Talmannen

  Öppen omröstning har föreslagits av lagtingsledamoten Johan Ehn och understötts av lagtingsledamoten Roger Jansson och kommer därför att verkställas. Jag ber lagtingsledamöterna Dahl och Aaltonen att biträda vid rösträkningen.

  Upprop.

  Omröstningen har utfallit med 17 JA-röster och 10 NEJ-röster.

  Lagtinget har således beslutat anteckna landskapsregeringens svar till kännedom.

  Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.