För kännedom

 • Utdrag ur protokollet

   

  Lagutskottets betänkande nr 28/2003-2004 om godkännande av protokollet om vatten och hälsa till 1992 års konvention om skydd och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet. (RP 27/2003-2004.)

   

  Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 3.11. Godkänt.

   

   

  Föredras för bordläggning ärende nr 3:

   

  Lagutskottets betänkande nr 29/2003-2004 angående bestämmelser om permittering av landskapets tjänstemän. (FR 6/2003-2004).

   

  Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 8.11. Godkänt.

   

   

  Föredras för bordläggning ärende nr 4:

   

  Finansutskottets betänkande nr 7/2003-2004 angående revisionsberättelse för Ålands lagting och Ålands delegation i Nordiska rådet för år 2003. (RB 2/2003-2004).

   

  Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 3.11. Godkänt.

   

   

  Föredras för bordläggning ärende nr 5:

   

  Självstyrelsepolitiska nämndens betänkande nr 4/2003-2004 med anledning av regeringskonferensen angående ett fördrag om upprättande av en konstitution för Europa. (M 3/2003-2004).

   

  Talmannen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den  15.11. Godkänt.

   

   

  Föredras för bordläggning ärende nr 6:

   

  Landskapsregeringens svar med anledning av ltl Christian Beijars m.fl. spörsmål angående de sociala förmånerna i landskapet. (S 5/2003-2004).

   

  Enligt 38 § AO skall då svaret eller meddelandet om att svar avges första gången föredras ärendet bordläggas till plenum som hålls tidigast följande dag.

   

  Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 8.11. Godkänt.