Enda behandling

 • Utdrag ur protokollet

  PLENUM den  10 november 2004 kl. 13.00.

  TALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: talman Viveka Eriksson, ltl Peter Grönlund, vtm Barbro Sundback och ltl Anders Englund).

  26 lagtingsledamöter närvarande.

  Om befrielse från lagtingsarbetet i dag anhåller talman Viveka Eriksson på grund av privata angelägenheter, vtm Barbro Sundback på grund av annan orsak: stadsstyrelseordförandeuppdrag, ltl Englund på grund av Svenska lantbruksproducenternas möte i Helsingfors och ltl Peter Grönlund på grund av arbetsresa. Beviljat.

   

   

   

  Lagutskottets betänkande nr 28/2003-2004 om godkännande av protokollet om vatten och hälsa till 1992 års konvention om skydd och användning av gränsöverskridande vattendrag och internationella sjöar och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i protokollet. (RP 27/2003-2004.)

   

  Först tillåts allmän diskussion, därefter kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till det i presidentens framställning ingående lagförslaget eller vägra ge sådant bifall. Diskussion. Ingen diskussion.

   

  Lagförslaget föreläggs för lagtingets bifall. Lagtinget har i tredje behandling gett sitt bifall till lagens ikraftträdande i landskapet Åland.

   

  Föreläggs motiveringen för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

   

  Ärendet är slutbehandlat.

   

   

  Föredras för andra behandling ärende nr 2:

   

  Lagutskottets betänkande nr 29/2003-2004 angående bestämmelser om permittering av landskapets tjänstemän. (FR 6/2003-2004).

   

  Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion.

   

  Ltl Christian Beijar:

  Fru talman!

  Jag kommer i detaljbehandlingen att under 43 § föreslå en annan lydelse som också framgår av reservationen.

   

  TALMANNEN: Begärs ordet? Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen vidtar. I detaljbehandlingen föreläggs de i framställningen ingående fyra lagförslagen var för sig. Det första lagförslaget föreläggs paragraf för paragraf och de övriga i deras helhet. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

   

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av tjänstemannalagen för landskapet Åland paragraf för paragraf.

   

  42 § godkänd. 43 §.

   

  Ltl Christian Beijar: Fru talman! Jag föreslår att 43 § 1 mom. får följande lydelse:

   

  ”Landskapsregeringen kan besluta att permittera en tjänsteman för en tid upp till 90 dagar  om tjänstemannens uppgifter eller förutsättningarna för berörda verk eller inrättning att erbjuda uppgifter har minskat tillfälligt och arbetsgivaren inte skäligen kan erbjuda andra uppgifter eller någon utbildning som lämpar sig för arbetsgivarens behov.”

   

  ltl Lasse Wiklöf: Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Christian Beijars förslag.

   

  TALMANNEN: Under diskussionen har ltl Christian Beijar, understödd av ltl Lasse Wiklöf, föreslagit att 43 § 1 mom. godkänns i enlighet med den av ltl Christian Beijar till betänkandet fogade reservationen. Omröstning kommer därför att verkställas. Den som omfattar lagutskottets betänkande röstar ja, den som omfattar ltl Christian Beijars ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

   

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja. Jag ber nej-röstarna resa sig. Majoritet för ja.

  Lagtinget har sålunda godkänt lagtexten enligt utskottets betänkande.

   

  44 § godkänd. 45 § godkänd. 46 § godkänd. 58 § godkänd. 59 § godkänd. 60 § godkänd.

   

  Föreläggs ikraftträdelsebestämmelserna. Ikraftträdelsebestämmelserna godkända. Föreläggs lagens rubrik. Rubriken godkänd. Föreläggs lagens ingress. Ingressen är godkänd. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

   

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om hälso- och sjukvården för godkännande i dess helhet. Diskussion. Ingen diskussion. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

   

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om Högskolan på Åland för godkännande i dess helhet. Diskussion. Ingen diskussion. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

   

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands folkhögskola för godkännande i dess helhet. Diskussion. Ingen diskussion. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

   

  Ärendets andra behandling är härmed avslutad.

   

   

  Föredras för enda behandling efter bordläggning ärende nr 3:

   

  Landskapsregeringens svar med anledning av ltl Christian Beijars m.fl. spörsmål angående de sociala förmånerna i landskapet. (S 5/2003-2004).

   

  Ärendet är bordlagt den 8.11.2004. Diskussionen fortsätter.

   

  Ltl Christian Beijar:

  Fru talman!

  Jag konstaterar att social- och miljöministern icke är närvarande när vi diskuterar den här frågan. Det skulle ha varit trevligt om det hade varit möjligt naturligtvis.

   

  Vi diskuterade vid föregående plenum och det kanske upplevs att det inte finns så mycket att tillägga utöver det, men jag kan i alla fall konstatera att vi tycker att det skulle vara angeläget, och jag vill betona det än en gång, att vi skulle få en egen åländsk socialpolitik som skulle vara anpassad efter åländska förhållanden. Jag har också uppfattat att det finns en allmän vilja till att försöka komma dithän. Orsaken till det är naturligtvis att kostnaderna är stora för kommunerna; vi borde kanske ha andra lösningar och inte bara tillfälligt andra lösningar. Vi har exempel i budgetförslaget för år 2005 där man bl.a. kommer med ett förslag om understöd till kommunerna för drogförebyggande arbete och missbrukarvård. Det är också ett anslag som man skriver att är av tillfällig natur. Det är så att vi borde ha ett system där man inte skulle ha anslag av tillfällig natur utan att man i stället skulle ha det att ingå mera med automatik i budgeten. Det kan beröra både missbrukarvård och barnskydd, två områden i dag inom socialvården som det är ett väldigt tryck på.

   

  Landskapsregeringen har också som svar på spörsmålet skrivit att de överväger utredningar och dylikt. Vi vill naturligtvis vara mera konkreta för att komma från ord till handling. Därför har vi lagt på ert bord ett förslag till hemställan där vi skriver:

   

  ”Lagtinget uppmanar landskapsregeringen att utreda skillnaderna mellan de sociala förmånerna på Åland och i riket samt utreda åländska hushållens disponibla inkomst som grund för att skapa en till åländska förhållanden anpassad socialpolitik.”

   

  Vi menar att det skulle vara viktigt att få skillnaderna mellan de sociala förmånerna på Åland och i riket utredda och framför allt utreda de åländska hushållens disponibla inkomst för att kunna arbeta vidare på en för åländska förhållanden och för ålänningarna väl anpassad socialpolitik.

   

  Ltl Gun Carlson, replik:

  Fru talman!

  När man läser landskapsregeringens svar och också har hört diskussionen tycker jag att svaret på spörsmålet är ganska väl genomfört. Jag tycker också att avslutningen i landskapsregeringens svar, där man säger att man skall överväga att under hösten tillsätta en utredning med uppgift att allmänt utreda familjepolitiken i landskapet och särskilt utreda skillnaden mellan de sociala förmånerna i landskapet och i riket. I förekommande fall skall utredningen lämna förslag till förbättringar och andra förändringar inom det familjepolitiska området. Här säger ju landskapsregeringen att man kommer att göra precis det som förslaget till kläm efterlyser. Därför tycker jag att det är lite att slå in öppna dörrar när man kommer med en sådan här kläm.

   

  Ltl Christian Beijar, replik:

  Fru talman!

  Jag delar inte den uppfattningen. Det är nämligen så att landskapsregeringens svar på spörsmålet säger precis det som man ltl Gun Carlson sade: att man överväger och så talar man om familjepolitiken. Vi tycker att man skall utreda, inte överväga, och då gäller det också de sociala förmånerna och socialpolitiken. Det gäller inte bara familjepolitiken utan också de enskilda. Familjepolitiken uppfattas ofta på det sättet att det är en del av socialpolitiken. Vi vill se helheten.

   

  Ltl Gun Carlson, replik:

  Fru talman!

  Vi har ju lärt oss att man kan alltid läsa saker på olika sätt. Med den kännedom jag har om arbetet i landskapsstyrelsen förstår jag väl att man måste skriva ”överväga”, eftersom man inte vet om man hinner göra det i år eller nästa år. Det här har jag full förståelse för. I det avslutande stycket skriver man att man skall utreda skillnaden mellan sociala förmånerna i landskapet och i riket. Om man skiljer på socialpolitik och familjepolitik, så har man ändå sagt tydligt att man skall utreda de sociala skillnaderna – och det är väl det som man har efterlyst i spörsmålet, om jag har förstått det rätt.

   

  Ltl Christian Beijar, replik:

  Fru talman!

  För oss är detta en prioriterad fråga. Skulle det ha varit en prioriterad fråga för landskapsregeringen skulle man inte ”överväga” utan man skulle klart och tydligt ha sagt att man vidtar åtgärder.

   

  TALMANNEN: Replikskiftet är avslutat.

   

  Ltl Lasse Wiklöf: Fru talman! Jag ber att få understöda ltl Christian Beijars eminenta klämförslag.

   

  TALMANNEN: Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.

   

  Under diskussionen har ltl Christian Beijar, understödd av ltl Lasse Wiklöf, föreslagit att lagtinget godkänner en hemställan till landskapsstyrelsen av följande lydelse:

   

  ”Lagtinget uppmanar landskapsregeringen att utreda skillnaderna mellan de sociala förmånerna på Åland och i riket samt utreda åländska hushållens disponibla inkomst som grund för att skapa en till åländska förhållanden anpassad socialpolitik.”

   

  Enligt 38 § 5 mom. arbetsordningen skall ärendet bordläggas till en avgörande behandling vid plenum tidigast följande dag. Talmannen föreslår att förslaget till hemställan bordläggs till plenum måndagen den 15 november. Godkänt.

   

   

  Antecknas för kännedom att till lagtinget överlämnats

   

  Landskapsregeringens framställning angående förslag till budget för år 2005. (FR 1/2004-2005).

   

  Talmannen föreslår att ärendet kommer att upptas till behandling den 22.11.

   

  Ltl Brage Eklunds enkla fråga angående potatisodlingen på Åland. (EF 1/2004-2005).

   

  Svar på frågan skall avges inom tio dagar efter det att landskapsregeringen mottagit frågan. Kan frågan inte besvaras skall landskapsregeringen meddela lagtinget om detta och om orsaken till att svar inte ges.

   

  Lagtingets nästa plenum är måndagen den 15 november kl. 13.00. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl.13.24).