Första behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussion.


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Anförande | 13:04

  Tack, talman! För att rekapitulera händelserna så kan ska jag inleda med att det föreliggande lagförslaget ansluter till landskapslagarna som Ålands lagting beslöt om den 25 maj 2020, alltså snart två år sedan. Republikens president konstaterade emellertid den 2 oktober samma år, efter att Högsta domstolen inkommit med ett utlåtande, att landskapslagen innebar ett överskridande av lagstiftningsbehörigheten och att den har förordnats förfalla.

  Landskapsregeringen har nu beaktat detta och föreslår att rikets diskrimineringslag görs tillämplig i landskapet med behövliga avvikelser. Rättsområdet ansluter till internationell rätt, och unionsrätt. Tillämpningen är delad mellan landskapet och riket. Förslaget beaktar detta och är samtidigt ägnat att klargöra omfånget av ansvaret för likabehandling och förhindrande av diskriminering utan att i sak medföra stora ändringar.

  Utskottet för ett tekniskt resonemang om skillnaden mellan tillämpningsområdena i riksdagslagar och lagtingslagar. Utskottet anser i grunden att det ligger i sakens natur att lagtinget lagstiftar inom sitt behörighetsområde utan att detta uttryckligen måste framgå av lagtexten lika lite som det av lagar som antagits av Finlands riksdag måste framgå att lagen inte gäller i främmande stater eller inom lagtingets lagstiftningsbehörighet. Utskottet finner det vidare ligga i sakens natur att förvaltnings- och myndighetsuppgifter som avses i landskapslagar kan skötas på sådana sätt som markant skiljer sig från organisationen för motsvarande funktioner i riket. Utskottet finner inte detta problematiskt utan anser att det enbart innebär att självstyrelsens syfte uppfylls.

  Talman! Då det gäller den tredje paragrafen i det första lagförslaget föreslår utskottet en ändring. Utskottet föreslår att bestämmelsen ändras så att Ålands ombudsmannamyndighet uttryckligen även ska sköta de tillsynsuppgifter som avses i blankettlagen till den del de grundar sig på lagtingets lagstiftningsbehörighet. Det föreslagna tillägget är avsett att utgöra en avvikelse från bestämmelserna i 4 kap. i rikets diskrimineringslag om tillsyn.

  Vidare föreslår utskottet att bestämmelsen i förslagets 2 mom. ”Särskilda bestämmelser om de arbetsrättsliga frågor samt de om närings- och offentlighetsrättsliga frågor som rör rikets behörighet finns i rikets lagstiftning” utesluts eftersom det bara är fråga om en upplysning som med fördel i detta fall kan undvikas.

  Slutligen, talman, föreslår utskottet att lagtinget antar lagförslagen i oförändrad lydelse förutom det första lagförslaget som föreslås antas med några nämnda mindre ändringar. Tack, talman!


 • Tack, talman! Tack till utskottets ordförande Rainer Juslin för redogörelsen.

  De som mot förmodan minns vad jag sade i remissen av det nu aktuella lagförslaget för en tid sedan så förstår alla att jag välkomnar utskottets linjedragningar. Jag ser dem som behövliga med tanke på hur lagkontrollen har utvecklats och inte direkt till vår fördel. Precis som utskottet resonerade, och som också utskottsordförande här nämnde, så lämnar nog lagkontrollen till den här delen - dvs. de fällde den tidigare lagstiftningen - mycket övrigt att önska. Alla de oklarheter som har framkommit i lagkontrollen behäftar ju då naturligtvis också riksdagslagen i det här fallet och leder till samma oklarhet. Vem har rätt att göra vad? Det här är ju en bra precisering.


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Repliksvar | 13:09

  Tack, talman! Jag förenar mig i vicelantrådets analys.


 • Ledamot Jan Salmén (C) Replik | 13:09

  Tack till Rainer Juslin, ordförande i utskottet, för redogörelsen av diskrimineringslagstiftningen. Själva lagen ställde väl inte så mycket problem eller jobb i utskott, utan det var väl mera utskottets synpunkter för lagkontroll, behandling och förkastande som vi har konstaterat. Vi hörde just vicelantrådets lite samma sorts synpunkter om det. Man kan ju hoppas i framtiden att lagkontrollen kunde göras på ett smidigare sätt mot lagtinget i stället för att det ska komma åter och vi måste arbeta upp det en gång till. Tack för den redogörelsen. Jag hoppas att fler kommer att läsa det här stycket som kanske är lite polemik mot Högsta förvaltningsdomstolen.


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Repliksvar | 13:10

  Tack, talman! Tack viceordförande Salmén. Jo, vi lär väl få ett facit på den här frågan också när kontrollen gällande de här ändringarna görs så småningom. Men principen kvarstår, vi förfäktar vår åsikt i den här frågan. Jag kan väl tänka mig att Högsta domstolen, Ålandsdelegationen kan ha en lite annan syn i den här frågan förstås.


 • Ledamot Jan Salmén (C) Replik | 13:10

  Talman! Utskottets synpunkter är ju kanske det längsta stycket i betänkandet. Vi får tacka vår sekreterare i utskottet som gjorde ett väldigt bra jobb. Jag tycker att det är läsvärt. Jag hoppas att det är flera som läser och begrundar det och ser till att det kanske blir några förändringar i framtiden.


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Repliksvar | 13:11

  Ja, utskottet har en verklig expert på det här området och vi får tacka utskottssekreteraren för intressanta diskussioner i utskottet.


 • Ledamot Jessy Eckerman (S) Anförande | 13:11

  Tack, talman! Lagtinget tog den 25 maj 2020 en ny diskrimineringslag genom vilken rikets diskrimineringslag skulle göras tillämplig på Åland med behövliga avvikelser. Som medlem i lag- och kulturutskottet så vill jag hålla ett anförande.

  Lag- och kulturutskottets ordförande Rainer Juslin genomgick på ett förtjänstfullt sätt hur ärendets natur har varit och hur det har gått igenom.

  Utskottet noterar att såväl Ålandsdelegationen och Högsta domstolen flera gånger har påpekat att de bestämmelser i våra åländska blankettlagar om hur de åländska myndigheterna ska sköta sina förvaltningsuppgifter till den del förvaltningen grundar sig på lagtingets lagstiftningsbehörighet är ganska vaga och kan leda till olika oklarheter om tillämpningen gällande den enskildes rättsskydd.

  Vår lagtingsgrupp, Socialdemokraterna, förordar att diskrimineringslagstiftningen på Åland ska vara uppdaterad och modern och anpassad för nutiden. Vår största förhoppning är att lagstiftningen nu kommer att antas för att underlätta för våra myndigheter och ge åländska medborgare som upplever diskriminering t.ex. på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder samma rättigheter till likabehandling och samma möjligheter att kräva sin rätt som personer i riket. Tack!


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet.

  Föreläggs först förslaget till landskapslag om tillämpning av diskrimineringslagen för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagstiftning om kommunala tjänstemän för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 35 § landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 37 § landskapslagen om gymnasieutbildning för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands ombudsmannamyndighet för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om hälso- och sjukvård för godkännande. Lagförslaget är godkänt.
  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om främjande av integration för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.