Remissdebatt

 • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. Diskussion.


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Anförande | 15:07

  Tack, talman! Bästa lagting och åhörare. Då ska vi se om vi kan vara konstruktiva här. Vi har två åtgärdsmotioner på rad. Det är ett ivrigt gäng ser jag.

  Den 8 oktober 2020 lämnade bilbranschen på Åland in en skrivelse till landskapsregeringen, de har ännu inte fått något svar på sin skrivelse. Skrivelsen är mycket intressant ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och kommer som sagt från personer som rätt bra vet vad de pratar om. Skrivelsen går ut på att bilbesiktningen bör driftprivatiseras. Att driftsprivatisera är något som jag och Liberalerna lyft ungefär en gång per vecka denna mandatperiod.

  Att driftsprivatisera besiktningsverksamheten är något alla med borgerliga värderingar anser vara en god idé. Det här med att det privata visst kan komplettera det offentliga, något som också skapar möjligheter för det offentliga att koncentrera sig på välfärdskärnan. Det ger en bättre balans i den idag alltmer skeva fördelningen mellan privat och offentlig sektor.

  En driftsprivatiserad besiktningsverksamhet är ett bra sätt att öka servicegraden mot kunder och förbättra näringslivsmöjligheterna för en bransch med spetskompetens inom området. Vi pratar ofta om hur vi politiskt ska förbättra möjligheterna till företagande. Här är ett lysande och konkret exempel.

  Tänk att som ålänning få en sådan valfrihet att besiktiga bilen en kväll eller en söndag eller med en drop in tid. Priset för hur och när du väljer att besiktiga bilen varierar därefter, men det viktiga är att det skapar kostnadseffektivitet, öppnar upp för företagande och ger kunden/ålänningen en valfrihet. Det är viktigt.

  Det skulle vara elementärt att komma vidare, att hitta en modell som gynnar ålänningarna. Det är också syftet med den skrivelse bilbranschen gjorde för ett och ett halvt år sedan.

  Jag valde därför också att skapa en åtgärdsmotion där substansen är hämtad från bilbranschens skrivelse. Motiveringen lyder: "Offentliga sektorn varken behöver eller ska satsa viktiga och knappa resurser på att driva besiktningsverkstad. En privatisering skulle utveckla det åländska näringslivet och dess företag i god kombination med ökad kundservice. I stället för att som idag upprätthålla ett offentligt monopol med uppenbar risk för skattesubvention av kostnads- och prisbilden. Lagstiftning och förordning finns i riket och därför kan frågor kring opartiskhet, kompetens, övervakning, tillståndsförfarande, utrustningsbehov etc. lösas genom blankettlagstiftning, om man så vill. Ett offentligt monopol inom bilbesiktningsverksamheten bör inte vara en del av den offentliga kärnverksamheten. En driftsprivatisering skulle sålunda bidra till ett ökat fokus på välfärdskärnan och en harmonisering av den obalans som idag råder mellan den privata och offentliga sektorns relativa andelar av sysselsättningen. Reformen i sig skulle vara oproblematisk då fordonsmyndigheten tar på sig rollen som övervakande myndighet istället för en utövande sådan."

  Med anledning av det ovanstående föreslår jag att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att i skyndsam ordning utreda och lagstifta om privatisering av besiktningsverksamheten.

  Jag hoppas nu att landskapsregeringen nu tar bollen dels via den skrivelse från bilbranschen som jag tidigare nämnt, men även från denna motions innehåll och tar steg framåt i frågan. Tack talman!


 • Talman! När jag läste själva motionen så reagerade jag på några olika saker i samband med motionen. Men i anförandet här hörde vi att ledamot Holmberg nämnde en skrivelse som tydligen har kommit in till landskapsregeringen. Det är ingen skrivelse som jag känner till, så jag har väldigt svårt att här i en remissdebatt uttala mig om den här motionen när jag inte har fakta på bordet. Så jag håller mig till det som ledamoten har skrivit här där han säger "driftprivatisera besiktningen". När vi har pratat om driftprivatiseringar tidigare så har vi skärgårdstrafiken som ett exempel. Då har man ju fortfarande behållit fartygen i landskapsregeringens ägo, men de körs av de privata. Är tanken här att landskapsregeringen ska äga bilbesiktningsstationen, men det är privata som ska jobba där? Hur har han tänkt?


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Repliksvar | 15:13

  Tack, talman! Tack ledamot Nordberg. Nej, vi har så pass många och väldigt professionella aktörer och entreprenörer inom bilbranschen, dess verkstäder och underliggande verksamheter. Så tanken är nog, precis som i andra delar av världen, att verkstäder också kan fungera som besiktningsverkstäder. Det är nog huvudtanken.


 • Talman! Vidare i själva motiveringen här i motionen så nämner man att det finns risk för skattesubvention. Jag förstår inte riktigt hur ledamoten tänker här. Vi vet ju att i samband med budgetdebatterna här i lagtinget årligen så visar ju den här verksamheten en intäkt för skattebetalarna. Det är ju ett ganska långt steg, tycker jag, att säga att skattebetalarna på något sätt och vis via skatten betalar för besiktningen i och med att vi kan ha ett nettouttag från den verksamhet som de bedriver. Det är en av få verksamheter som de facto är vinstbringande, om man kan uttrycka sig på det viset här i salen.


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Repliksvar | 15:14

  Tack, talman! Det som är intressant är när man jämför besiktningsverksamheten - som ju är reglerad på Åland - med länder där den är avreglerad eller delvis avreglerad och då ser vad som över tid har hänt. Det är att antalet besiktningsverkstäder har ökat i antal och möjligheterna och tillgängligheten att besiktiga din bil har också förbättrats med tanke på, som jag nämnde i mitt anförande, sju dagar i veckan och obekväma tider etc. Det här gör ju också att att priset som ålänningen idag är tvungen att betala för sin besiktning, med tanke på att det är ett monopolsituation som föreligger, så är jag helt övertygad om att det skulle inte bli dyrare. Allting som är en myndighet under landskapsregeringens vingar så måste nog också anses vara skattesubventionerad av olika grad. Jag är helt övertygad om att om det här avregleras så ser nog ålänningen nog också (… taltiden slut).


 • Tack, talman! Jo, det här är nog en idé som är värd att analysera ordentligt och se om man kan komma till något resultat. Det är lite grann som lagtingsledamot, kollegan Nordberg här sade, vi har ju en verksamhet idag som fungerar och som faktiskt ger ett positivt resultat, trots att prisbilden är bra för kunderna. Hur mycket man kommer att vinna på det här som ålänning, det kan man förstås ifrågasätta. Det är inte alls säkert att det blir billigare, men det fyller i alla fall det kriteriet att det finns många entreprenörer och därmed finns det en möjlighet till en sund konkurrens.

  Det man kan tänka sig ytterligare här är att man borde kunna göra det här för att till exempel skärgårdsborna, en kumlingebo, inte ska behöva fara till stan för att besiktiga. Det är ett värde i sig, naturligtvis.


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Repliksvar | 15:16

  Tack, talman! Tack ledamot Silander. Det som däremot ledamot Silander avslutade sin replik med angående just tillgängligheten ute i glesbygden så i Sverige har man använt sig av mobila bilbesiktningsverkstäder, om vi säger så. Men de har ju blivit färre och färre och det är ett stort problem, speciellt i norra Sverige idag, just tillgängligheten för att besiktiga sin bil. Jag är helt övertygad om att vi har väldigt många goda entreprenörer på Åland. Skulle den här möjligheten ges så skulle det definitivt förbättra glesbygdens möjligheter när det gäller den här saken. Vi diskuterade kring postverksamheter och tidningsdistribution så det här är något som skulle kunna gå i andra riktningen. Sen att det kanske inte sparar så mycket pengar, skattemedel på sista raden så det är svårt att säga. Det bör man analysera ordentligt, men jag helt övertygad om att det skapar ett mervärde både för företagandet men också för ålänningen i sig då valfriheten ökar.


 • Tack så mycket. Ja, valfriheten ökar och det hör till de positiva bitarna här. Sedan om man förväntar sig att man ska få billigare besiktningar i framtiden så är jag nog inte lika säker på att man kommer att lyckas, jag är väldigt glad om så kommer att ske, men inte så dramatiskt att det skulle ha någon som helst betydelse.

  När det gäller privatisering så har man ju faktiskt genomfört det delvis redan när det gäller lastbilar. Det finns ju privata företag som sköter besiktningarna väldigt långt, även fast fordonsmyndigheten måste vara med i slutskedet.


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Repliksvar | 15:18

  Tack, talman! Det mycket riktigt det som ledamot Silander sade, det finns ett embryo till driftprivatisering, men inte fullt ut. Där blir det ju ett omak för för lastbilsägare som ska göra ytterligare ett besök någon annanstans innan den, så att säga, släckt alla eventuella brister som har framkommit vid besiktningen.

  Det som är intressant är den ideologiska aspekten i det hela. Varför ska vi inte göra det egentligen? Okej, vi kanske inte sparar så många cent och euro sett till budgeten. Men om vi inte vill göra det här, ska vi då börja göra saker som det privata gör ännu mer för att det ger, tack vare vår monopolsituation bättre möjligheter att få intäkter? Ska vi ta bagerier för att få bröden tillräckligt stora och taxibilar för att vi ska kunna justera taxametern på rätt sätt? Kanske ska vi köpa industrifastigheter och renovera och hyra ut? Ja, men det gör vi ju redan.


 • Den fråga jag tänkte ställa var redan klarlagd. Holmberg pratade om driftprivatiseringar. Nu förstår jag att det var en privatisering. Var och en som har möjligheter, uppfyller kraven och har tillräcklig utrustning ska kunna besiktiga ett fordon. Jag tror säkert att vi har lämnat in två-tre likadana motioner under årens lopp. Så det stöder jag absolut. Jag har också försökt lyfta frågan nu inom regeringsblock. Som hördes i tidigare replikskiften; att vi går med vinst och vi har en sådan intäkt, men man glömmer ofta att skatter och avgifter är kommunicerade kärl. Jag är helt övertygad om att vi skulle få en betydligt flexiblare och också billigare besiktning om den skulle skötas i privat regi. Det är jag helt övertygad om.


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Repliksvar | 15:20

  Tack, talman! Tack ledamot Eriksson för fullt stöd i den repliken. Jag nämnde i mitt anförande att vi försöker faktiskt med jämna mellanrum här debattera fram åtgärder för att förbättra tillväxt och entreprenörskap och minska den obalans som jag tycker att råder mellan privat och offentlig sektor i dag, sett till arbetstillfällen. Här är ju ett väldigt bra exempel på en åtgärd där vi kunde komma i gång med en konkurrensutsättning. Det skulle vara väl värt att landskapsregeringen tar vara på den skrivelse som de fick för 18 månader sedan och också gå vidare med den och ha en kommunikation med de berörda parterna. Den är, som sagt, skriven av personer som verkligen är i verkligheten så att säga och vet vad de pratar om.


 • Ledamot Mika Nordberg (M) Anförande | 15:21

  Tack, talman! Jag tycker att de här replikskiftena är så korta så man brukar inte hinna få säga vad man vad man tänkte. Jag tänkte att jag skulle ta tillfället i akt och begära ett anförande för att ha lite mera tid.

  När jag läste den här motionen så vet jag att vi har haft de här diskussionerna ett antal gånger här i lagtinget tidigare. Jag tror tillika att det finns ett visst missförstånd på sätt och vis från motionsskrivaren. För läser vi bara den första meningen så avslutas den med: "Offentliga sektorn varken behöver eller ska satsa viktiga och knappa resurser på att driva besiktningsverkstad."

  Man kanske inte ska haka upp sig på ord, men i min värld så är en verkstad någon som reparerar någonting som har gått sönder oftast. Jag anser att någon sådan verksamhet sysslar man inte med på besiktningen, utan besiktningen kontrollerar om fordonen är i ett brukbart skick så att de uppfyller lagstiftningen. Sedan har vi privata verkstäder som de facto åtgärdar de här felen som uppdagas.

  Vi har tidigare varit inne på skattesubventioner som också står längre ner i själva motionen. Där nämnde jag i ett replikskifte att det är ju de facto så att det är tvärtom. Idag är det så att besiktningsverksamheten är en nettobetalare till vår budget.

  Talman! En sak som jag ändå vill lyfta, i samband med en sådan myndighetsutövning som besiktningen ändå är, det är att besiktningen är en form av opartiskhet som ändå garanteras vid bedömningen av ett fordon. Många gånger så tror man att vissa saker borde gå igenom, men därför är det bra att det finns en opartiskhet när det gäller detta. Det ska vara exakt samma som gäller för alla.

  Även när det gäller utbildningskraven för besiktningsmän så är det EU-reglerat idag och det är väldigt höga krav på utbildning för besiktning. I samband med att de har försökt rekrytera besiktningsmän här så har det varit en utmaning att få tag på behörig personal på det området.

  Nå, finns det då inga förbättringsmöjligheter i själva besiktningen? Jag tror absolut att det finns det, och det var ju någonting som också motionären lyfte fram, att man kan besikta på helger och på söndagar etc.

  Men det finns också en möjlighet som jag tycker att är värd att titta på och det är att ge möjlighet för olika verkstäder att göra vissa eftergranskningar likt man har i Sverige. Där är det så att verkstäder kan släcka så kallade tvåor. Det betyder att du först har varit till besiktningen en gång med din bil och blivit uppmanad att åtgärda ett fel, då åker du till en verkstad och verkstaden kan åtgärda felet och tillika med det säga att härmed är bilen godkänd.

  Absolut finns det förbättringsmöjligheter och det tycker jag att man ska titta på. Men tillika så vet vi ju att själva prissättningen för konsumenterna, för ålänningarna, i stort nödvändigtvis inte behöver bli billigare på grund av en privatisering i det här fallet. Jag har gjort en kort jämförelse tidigare och jag kollade upp det även idag. I Finland finns det privata besiktningsstationer i större utsträckning och också kundunderlagen är ju förstås större. Tar vi då ett område som Vasa till exempel så kostar en besiktning där 36 euro och på Åland 35 euro. Det finns orter, till exempel större städer, där du kan få en billigare besiktning, men då har de andra stordriftsfördelar som jag tror att det blir svårt att komma upp i på Åland.

  Jag tror inte att det här är en kioskvältare, men jag tror absolut att det går att förbättra den verksamhet som bedrivs på besiktningen. Tack, talman!


 • Tack, talman! Det stämmer precis det som ledamot Nordberg sade, att priserna varierar. Vi kan också konstatera att den skrämselpropaganda som har förekommit och förekommer att det skulle bli väldigt mycket dyrare, den stämmer inte. Jag har tittat på Åbo-området och där ligger en besiktning mellan 29-35 euro, vilket tangerar det högsta priset som det kostar på Åland. Då ska vi också tänka på att där kan man också välja mellan olika tillfällen, kvällar och helger etc.

  När det gäller just skattesubventioneringen så som jag sade i mitt anförande så skattesubventioneringen finns nog alltid där. Jag tycker att det skulle vara olyckligt att landskapet, det offentliga, driver en verksamhet bara för att få en potentiell intäkt på sista raden när det privata kan göra det. Jag tycker det är väldigt, väldigt snett tänkt på alla sätt och vis. Istället borde vi göra precis tvärtom. Vi borde avlasta det offentliga och få ut ännu mera verksamheter som det privata kan sköta om. (… taltiden slut).


 • Ledamot Mika Nordberg (M) Repliksvar | 15:26

  Talman! Vi kommer ju senare här idag att behandla följande åtgärdsmotion nummer 7. Den visar ju ändå på att själva verksamheten som bedrivs i fordonsmyndigheten på Åland är en större helhet. Det handlar inte bara om att besiktiga bilar, utan det finns ju också en funktion av att upprätthålla fordonsregister och upprätthålla körkortsregister etc. I min värld så är det en självstyrelsepolitiskt väldigt viktig fråga. Jag tror att man inte bara kan titta på om det kostar 29 euro i Åbo att besiktiga en bil kontra 35 euro på Åland, utan man måste titta på helheten. Det här är ändå en del av den verksamhet som bedrivs i fordonsmyndigheten på Åland och som deltar budgetmoment.


 • Tack, talman! Jag tror att vi måste bestämma oss. Vi måste göra någon form av linjebeslut. Vi måste i sådana fall konstatera att det här med konkurrensutsättning, det ska vi inte syssla med. Vi klarar inte av att konkurrensutsätta Guttorp, fiskodlingen. Vi klarar inte av att konkurrensutsätta vägunderhållet eller landskapsverkstaden. Vi klarar inte heller av den här hårdvaran i form av fordonsbesiktningen. Vi kanske kan ta ett linjebeslut att vi inte ska konkurrensutsätta på Åland. Omvärlden gör det, Norge gör det, Finland gör det, Europa gör och världen gör det, men vi ska inte göra det. Vi ska behålla den här chimära budgetintäkten på 80 000 euro. Om vi nagelfar den så är det ingen intäkt, det är en kostnad på sista raden.


 • Ledamot Mika Nordberg (M) Repliksvar | 15:28

  Talman! Problematiken är väl kanske Ålands litenhet. I detta fall så tror jag absolut att man måste överväga väldigt noga de totala konsekvenserna av alla de åtgärder man gör. Jag tror att för att det privata ska fungera så behövs det en viss massa för att täcka alla grundläggande kostnader. I vissa fall så är jag inte alls övertygad om att det går att göra allt mycket billigare bara för att att man vill privatisera till vilken kostnad som helst. Det kan bli dyrare för skattebetalarna i sista ändan.

  Men, det oaktat igen, det finns förbättringsåtgärder att göra. Det finns möjlighet att delvis privatisera genom att möjliggöra för verkstäderna att göra t.ex. eftergranskningar, vilket jag tror att skulle vara till stor nytta för många.


 • Ledamot Nina Fellman (S) Anförande | 15:29

  Talman! Fordonsbesiktning är ju inte mammas gata för mig, men jag kunde ändå inte låta bli att säga några saker.

  Om vi har någonting som funkar bra som fordonsbesiktningen gör, om det är billigt för kunderna och det ger intäkter och det är en del av en helhet som fungerar och utvecklingsbar och om erfarenheterna från privatiseringen i Finland dessutom inte är entydigt positiva. Varför ska man då privatisera?

  För ledamoten Holmberg och för Liberalerna är det kanske en ideologisk fråga, men det är det inte för oss. Socialdemokraterna har inte någonsin kategoriskt sagt nej till privatiseringar. Vi har sagt att det går bra att privatisera om det är till nytta för medborgarna, om det blir billigare och om de har avgjorda fördelar.

  Det här resonemanget handlar om en ideologisk inställning att det privata per definition gör saker bättre. Som ledamot Nordberg konstaterade så ska fordonsmyndigheten naturligtvis även i framtiden fortsätta att utveckla och förbättra sin verksamhet. Men det finns ingenting som säger att den myndighet vi har i dag inte klarar av det. Jag tycker faktiskt att de gör ett alldeles utmärkt jobb, den enda gången i året som jag ställs inför deras verksamhet. Tack!


 • Tack, talman! Tack ledamot Fellman. Jag förstår att Socialdemokraterna inte tycker om tanken om en privatiserad fordonsbesiktning. Jag förstår det, för det är liksom er grundbult i allting. Men det jag inte förstår är att övriga lagtinget inte tycker att det är en intressant idé att gå vidare med. Ledamot Fellman lyfte upp att det finns tvehågsenhet och att det finns olika exempel på att det kanske inte är så lyckat. Men låt oss sätta oss ner och titta på det, jämföra och ta vara på den här skrivelsen som kom från bilbranschen på Åland för ett och ett halvt år sedan. Det tycker jag att skulle vara ganska hygieniskt snyggt. Det är människor som vet vad de pratar om. Och att det skulle fungera bra, enligt vem, enligt privatpersonen Fellman som besiktar sin bil en gång per år eller för ett företag som kanske har fem bilar per dag som de ska besikta? När man besiktar en gång per år så kanske man tycker att det är okej att betala 35,- för den service man får. Men allting kan bli bättre och det här är ett sätt att visa att man kanske i alla fall kan titta (… taltiden slut).


 • Ledamot Nina Fellman (S) Repliksvar | 15:32

  Vi har ingenting emot att man utreder den här frågan igen, för det är ju ingalunda första gången det görs. Men fine, utred, titta på alla de olika aspekterna! Men om svaret blir det som har varit svaret tidigare, att det funkar bra, att det är okej för medborgarna och att det inte
  är orimligt dyrt om man jämför med omkringliggande regioner, så då är motivet för att privatisera för oss obefintligt.


 • Tack, talman! Motivet till att konkurrensutsätta är ju för att skapa förutsättningar, precis som jag sade, för entreprenörer och att minska belastningen på den offentliga välfärdskärnan. För även fast den råkar ha en symbolisk liten pluspost i budgeten så är det ingalunda något som för det offentliga framåt på något sätt. Vi måste, som jag sade, kunna göra ett linjeval någon gång där vi konstaterar att det här tittar vi närmare på. Det här kan faktiskt vara värt att göra, för då kan vi lägga andra resurser på någonting som vi tycker att är ännu viktigare. I dag sväller det, det blir ju bara spretigare och spretigare allt det som vi ska pyssla med. Nu har vi besiktat bilar på Åland i urminnes tider, så det är inte frågan om det? Men det här skulle vara väldigt, väldigt intressant att titta närmare på för att kunna utveckla och se att här kan det faktiskt bli en reform som bara blir vinster för alla. (… taltiden slut).


 • Ledamot Nina Fellman (S) Repliksvar | 15:33

  Jag försäkrar för Socialdemokraternas del att om en sådan här utredning visar att en konkurrensutsättning och en privatisering av fordonsbesiktningen blir bättre för alla, billigare för alla och inte underminerar det helhetsgrepp som myndigheten har idag dag, så då kommer vi att stöda det. Men utgående från det som vi i dag vet så finns det inga belägg för att det faktiskt är på det sättet. Och då är det en ideologisk fråga för Liberalerna att privatisering alltid är bättre per definition, och det tror vi inte på.


 • Talman! Jag håller med ledamoten Fellman i det att Socialdemokraterna har haft en pragmatisk hållning till privatiseringar. Inte heller finns det till den delen något egenvärde i privatiseringar för Liberalerna, ifall det skulle bli sämre så vill man ändå gå in för en privatisering. Däremot tycker vi att det finns flera intressanta områden där man kunde se på ett tätare samarbete mellan offentlig sektor och privat sektor. Som jag kan se det så har inte Socialdemokraterna i huvudsak sagt nej till något av de privatiseringsförslag som har kommit. Där som vi har fått nej till privatiseringar så är av tidigare infrastrukturministern moderata Mika Nordberg. Nu säger också den obundna infrastrukturministern nej. Så uppenbarligen så säger man nej till privatiseringar där, men inte i lika hög utsträckning av Socialdemokraterna. Vi har återigen ett intressant ideologiskt samtal.


 • Ledamot Nina Fellman (S) Repliksvar | 15:35

  Jag tänker att det bara visar att när det gäller de här frågorna så är det viktigt att tänka pragmatiskt och utgående från sakfrågor, inte med en ideologisk utgångspunkt. Men inte heller så att man per definition säger ja eller nej till ett visst förslag. Om landskapsregeringen tar till sig frågan och utreder den så ska vi titta på den med öppna ögon.


 • Talman! Visst är det så. Samtidigt kan man tänka att ifall man kritiserar att offentlig sektor växer, vilket görs från många partier - egentligen är det Socialdemokraterna och kanske Hållbart Initiativ som försvarar det i högst utsträckning i det här lagtinget - så då behöver man ju se på vilka delar av den offentliga sektorn som den privata sektorn kan sköta. I fall man tycker att privat sektor borde sköta mera så känns det som att frågor som är ganska praktiska som fiskodling och bilbesiktning skulle vara ganska naturliga ställen att börja på. Det får man ju ändå tillstå.


 • Ledamot Nina Fellman (S) Repliksvar | 15:36

  Vår utgångspunkt är att det inte per definition är så att offentlig sektor är ineffektiv eller dålig eller gör ett sämre jobb än vad man skulle kunna tänkas göra i privat sektor. Det är bara i de fall när det är absolut motiverat som man kan titta på det och i det här fallet så är vi tveksamma.


 • Ledamot Wille Valve (M) Anförande | 15:37

  Talman! Jag tycker att vi kan försöka hålla oss till den här principen att varje parti själva berättar vad de står för, vilket lagtingsledamot Norberg föredömligt just gjorde. Därefter kom det några repliker som påstod en massa konstiga saker om vad Moderaterna står för. Det är väldigt lätt att begripa vad Moderaterna står för. Det är bara att läsa de sista meningarna i ledamoten Nordbergs anförande, dvs. det finns förbättringspotential och ledamoten Nordberg pekade fram några konkreta utvecklingsområden också var privatisering skulle kunna göra nytta. Jag tycker att vi egentligen kan avsluta debatten till den delen här och låta alla prata för sig själva. Tack!


 • Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.