Första behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussion.


 • Tack, talman! Lagting, det här handlar om extra indexjustering av studiestöd. Jag är glad att se att vi på våra läktare, av allt att döma, har mottagare på plats av just detta studiestöd. Vältajmat när det handlar om att besöka lagtinget!

  Det här är ett ärende som ändå har rätt mycket praktiska effekter. Allt som diskuteras är ganska teoretiskt, men när det kommer till budgetmedel så blir det rätt konkret alltihop.

  Varför landskapsregeringen nu föreslår en extra indexjustering så måste man gå tillbaka i tiden. Ett begrepp som hette inflation fanns på 1990-talet senast, det var väldigt hög inflation då. Sedan dess har vi under rätt många årtionden egentligen haft en låg inflation och rätt låga räntor.

  Nu till följd av en pandemi, till följd av centralbankers agerande där man har pumpat in rätt mycket pengar i samhället över hela världen och till följd av kriget mellan Ryssland och Ukraina, det ryska anfallskriget, så har priserna gått upp över hela världen.
  Det har gjort att pengarna blir mindre värda och då uppstår inflation. Det har ni säkert märkt. Alla som har handlat saker eller köpt bränsle så märker att det är dyrare i dag än vad det var tidigare. Det var en liten kort bakgrund till det hela.

  Det finns olika skolor kring varför inflation uppstår och varför pengarna blir mindre värda. Men så alldeles i korthet så innebär förslaget om en extra indexjustering att man höjer studiestödet med 3,5 procent från augusti som har varit, alltså lite retroaktivt, och fram till 31 juli nästa år. Hur läget är då så får man komma tillbaka till när man ser vart det har tagit vägen alltihop. Själva skälet till att man gör det är att priserna på särskilt energi och mat har skjutit i höjden, det är sådant som man faktiskt behöver och därför finns det skäl att höja det.

  Nu är det inte direkt väldiga pengar som det handlar om för hela Ålands del och för alla studerande. Man uppskattar att det ska kosta 121 000 euro.

  Till skillnad mot många andra ärenden som diskuteras i lagtinget så är det här en sådan fråga som enar alla partier. Alla tycker att det här är ett bra sätt, i varje fall i finans- och näringsutskottet vars uppgift är att analysera de förslag som kommer ifrån lagtinget.

  Hoppas att pengarna ska räcka lite längre i fortsättningen! Från finans- och näringsutskottet så förklarar vi att vi enhälligt stöder detta. Vi föreslår att lagförslaget antas i oförändrad lydelse och att landskapsregeringen bemyndigas att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20 § 3 mom. i självstyrelselagen. Det är alltså en så kallad budgetlag. Pengarna ingår i den tilläggsbudget som ska diskuteras senare i dag, men för att kunna betala ut det så behövs det lagstöd i form av en ändring av lagen.

  Så sammantaget så föreslås 3,5 procent mer i studiestöd och det tillstyrker utskottet. Tack!


 • Tack, talman! Det är inga stora pengar det handlar om, sade finansutskottets ordförande, och det stämmer. Det är en förändring i rätt riktning och alla pengar mottages antagligen med stor tacksamhet. Det här må ju vara ett förslag som understöder de studerandes levnadsvillkor.

  Det andra och viktigare får vi kanske återkomma till, nämligen då när vi tar bort inkomstgränserna för de studerande för att erhålla studiestöd.


 • Tack talman för påminnelsen. Det är också viktigt att komma ihåg att studiestöd eller alla pengar som går ut från det här lagtinget och från landskapsregeringen så kommer någonstans ifrån. Det är också någon annan som ska betala det. Det är inte pengar som uppstår ur tomma intet.

  Men det är helt riktigt, vi bör göra allt för att man ska fortsätta att fortbilda sig och utbilda sig och sedan i framtiden bidra till just dessa skattemedel som i sin tur ska betalas ut till nya studeranden.


 • Ledamot Wille Valve (M) Anförande | 13:37

  Talman! Många av våra studerande kommer att ha en utmanande vinter. Det kommer att bli svårt att få ekonomin att gå ihop. Tittar vi på statistiken så är våra studerande en grupp med relativt små inkomster och ofta också små kostnader. Så det här är en liten höjning, men en viktig sådan. Det dämpar lite effekterna av inflationen och det motsvarar åtminstone några burkar ärtsoppa.

  Den tillfälliga höjningen fram till augusti 2023 är befogad. Efter det så ser vi från Moderat Samlings sida fram emot att inkomsttaket för studiestödet avskaffas så att våra studerande får friheten att jobba så mycket de vill, vid sidan av studierna, utan att någon myndighet lägger sig i det. Tack för ordet!


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet. Föreläggs förslaget till landskapslag om temporär ändring av 6a § landskapslagen om studiestöd för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.