Första behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av lagförslaget i betänkandet.

  Diskussion.

  Ltl Petri Carlsson

  Fru talman! I det här fallet begärde vi ett utlåtande från lag- och kulturutskottet om ikraftträdelsebestämmelsen i lagförslagets 3 § eftersom det var en frågeställning som lyftes i remissdebatten. Rent övergripande kan man säga att lag- och kulturutskottet kom fram till att det här tillvägagångssättet torde kunna användas då ett anslag i budgeten kräver att en lag stiftas och att det samtidigt finns särskilda skäl för att lagen ska träda i kraft snabbt. Mer om det här får vi kanske höra från lag- och kulturutskottets ordförande efter mig.

  Finans- och näringsutskottet konstaterar att medel för kompensation redan finns budgeterade. Vi noterar att arbetsbelastningen inom landskapsregeringen har varit exceptionell under en stor del av året med ett antal större reformer och lagstiftningsprojekt varför vi tillstyrker lagförslagets ikraftträdelsebestämmelse, även om förfarandet i allmänhet bör undvikas. Det här är alltså inte något landskapsregeringen bör använda annat än i undantagsfall. Jag hoppas att vi inte får se det här speciellt ofta i fortsättningen. Ingen kan ju rimligtvis tycka att det är bra att vi får ett lagförslag i slutet på året som reglerar pengarna till kommunerna när det redan var känt att åtgärden skulle vidtas i samband med budgeten. Men som sagt, vi godkänner det med långa tänder. I sak har jag inget att framföra eftersom det mesta sades i samband med remissdebatten. Utskottet föreslår att lagtinget antar lagförslaget oförändrat. Tack.

  Talmannen

  Inga repliker är begärda. Följande anförande hålls av ltl Harry Jansson.

  Ltl Harry Jansson

  Tack talman! God morgon, kolleger! Förfarandet med budgetlagar är ju ett undantagsförfarande. Som utskottsordföranden för finans- och näringsutskottet redan nämnde så har ju utskottet – vad gäller lag- och kultur – kommit fram till att i detta fall är det möjligt att förfara på det sätt som huvudutskottet har gjort. Det vill säga att biträda landskapsregeringens uppfattning om att det är fråga om en budgetlag.

  Jag måste erkänna att jag vid en första anblick var av samma åsikt som många andra, att ”hur är detta möjligt”? Kan vi faktiskt lagstifta utgående från modellen med budgetlag i ett läge när det handlar om ett anslag i något annat än det som för närvarande är under behandling i lagtinget. Men i vanlig ordning har vi förlitat oss på lagtingsdirektören och fått en bakgrundsbeskrivning av det som låg till grund för att bygga upp ett förfarande med en smidigare lagstiftningskontroll. Vi kunde då snabbt konstatera att detta är fullt möjligt att göra. Huvudsaken är då att de två huvudrekvisita föreligger. Det vill säga att det finns ett befintligt anslag i en budget - antingen godkänt eller på kommande - som förutsätter en lagstiftningsåtgärd och att det bakom den anslagsbilden finns ett eller flera särskilda skäl som föranleder tillämpning av budgetlag. Därför kan vi också från lag- och kulturutskottet tillstyrka det hela.

  Vi kan också konstatera att även om det här inte skulle uppfattas så himla positivt från de kommande lagövervakande instanserna, så är ju konsekvenserna av detta i så fall direkt ringa. Det är faktiskt upp till detta parlament att bedöma om och när budgetlagar tillämpas. Tack talman!

  Talmannen

  Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.

  Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om vissa kompensationer till kommunerna finansåret 2018 för godkännande. Lagförslaget är godkänt.

  Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.