Första behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av det lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussion.


 • Tack, talman! Det är en händelse som ser ut som en tanke när vi just har sagt farväl till en kommundiskussion för inte så länge sedan och att vi nu diskuterar medis som i allt väsentligt är ett bra exempel på hur kommuner har samarbetat i omsorg om medborgarna.

  Medis är någonting som sedan 1947 faktiskt har funnits på Åland. Medborgarinstitut som sådant är ganska intressant, det är en rätt unik finländsk uppfinning med målet att man ska ägna sig åt allmänbildande utbildning och bidra med meningsfull sysselsättning till medborgarna.

  Man kan prata om hela Ålands medis, för förr i världen stod landskapet för den absolut största andelen av finansieringen, uppemot 70 procent. Sedan 1993 har den andelen sjunkit till 40 procent. I dag betalar landskapet ungefär 100 000 euro per år medan Mariehamns stad betalar nästan en halv miljon och kommunerna betalar 365 000. Sedan bidrar deltagarna själva med kursavgifter på ungefär 200 000. Det är alltså en rätt solidarisk finansiering får man säga.

  Medis erbjuder som ni vet en uppsjö av olika utbildningar när det handlar om fri bildning. Man ägnar sig åt uppdragsutbildning, man sköter om Böndernas hus. Kompassen är Mariehamns ungdomsorkester, man har diverse EU-projekt, Flex-In och svenska för invandrare, vilket är ett oerhört viktigt inlägg i det hela.

  Det här handlar om en förlängning av ett temporärt stöd för driftskostnader för medborgarinstitutet. Man har tagit ett beslut tidigare att det ska gälla år 2018 och 2019. Sedan förlängde man det med ett år till att innefatta år 2020. Nu finns det ett förslag där man ska förlänga det under åren 2021 till 2022, alltså ytterligare två år. Här kunde man ha sagt från utskottet, och det fanns de som ville att vi skulle hålla oss till ett år i stället för två, men majoriteten i utskottet tycker att det är rimligt att medis får dessa två år på sig för att få lugn och ro i planeringen och för att landskapsregeringen ska få tid att komma tillbaka med en ny finansieringsmodell för medborgarinstitutet.

  Jag kan tycka att Medis är en cool fågel i vår fauna, för där får man lära sig allt möjligt, alltifrån hur man ska framföra en båt ända upp till kustskepparexamen. Man får lära sig släktforskning om man känner för det och en massa andra saker som kanske inte direkt känns avgörande för livet, men som på många sätt bidrar till en lite större förståelse för olika frågor och det är nog antagligen precis vad vi behöver ha under dessa tider.

  Mot den bakgrunden, utan att bli alldeles för mångordig, så har utskottet gått in för att godkänna en tvåårig tilläggsfinansiering för att skapa förutsättningar för en ännu bättre framtid. Med hänvisning till detta så föreslår utskottet att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Anförande | 14:41

  Tack, talman! Bästa lagting och åhörare. Ska vi lyckas uppnå en ekonomi i balans måste det finnas en linje i det ekonomiska arbete. Alla verksamheter behöver behandlas enligt samma premisser. Alla verksamheter behöver belysas enligt samma krav på effektiviseringar. Det fungerar inte att alla partier och enskilda ledamöter kan ha en form av ekonomiskt veto som kan plockas fram när ens egna hjärteområden är under lupp. Det är exakt det som har gjort att vi har så erbarmligt svårt att lyckas med uppgiften att få en budget i balans.

  Finans- och näringsutskottet var väldigt raka i sitt budgetbetänkande i december och hur det ekonomiska arbetet behöver läggas upp för att nå målet som vi alla inser att behövs. Med den färdkosten är det för mig en självklarhet att även finansieringen av medborgarinstitutet genomlyses. Varför ska just den verksamhet undgå detta?

  Vi var för några veckor sedan väldigt tydliga gentemot public service, polisen och ÅMHM etc. när vi klubbade budgeten för 2021. Att inte kräva att Medborgarinstitutet ska genomgå en motsvarande prövning har inget att göra med vad jag som politiker anser om den fria bildningen. Den fria bildningen fyller många viktiga funktioner
  och ska givetvis finnas kvar.

  Det som frågan handlar om är finansieringsmodell och storleken på finansieringen. I landskapsregeringens lagförslag ingår en förlängning av det temporära stödet för driftskostnader för Medborgarinstitutet, att det förläggs i två år.

  Det förslag som förlorade omröstningen i utskottet, om att förlängningen skulle vara ettårigt, är såväl vettigt som ekonomiskt försvarbart. Det förslaget säger indirekt att ingen verksamhet kan undgå genomlysning idag. Menar landskapsregeringen allvar i sitt arbete med att skapa en hållbar ekonomi borde detta ärende vara ett gyllene tillfälle att markera så är fallet. Allt annat är ansvarslöst och försvårar kommande inbesparings- och effektivitetsarbete.

  Därför kommer jag att lämna in en kläm som går ut på att förlängningen blir ettårig. Det ger landskapsregeringen goda möjligheter att under tiden återkomma till lagtinget med långsiktig finansieringsmodell för det viktiga Medborgarinstitutet. Tack, talman!


 • Ledamot Jörgen Strand (M) Anförande | 14:45

  Fru talman! Det blir lite upprepning av det som ledamot Holmberg pratade om.

  I betänkandet har jag föreslagit, tvärtemot utskottsmajoriteten, att stödet om 100 000 ska gälla ett år istället för två. Min utgångspunkt, fru talman, har varit att alla verksamheter måste genomlysas utgående från de rekordstora underskott som det offentliga Åland uppvisar. Underskott som till stora delar fanns även före coronapandemin slog till, det är ingenting som man behöver hänvisa till pandemin.

  Från regeringens sida har sagts att denna genomlysning ska sjösättas i samband med kommande tilläggsbudget i mars. Detta är något som jag uppfattat att det finns en bred politiskt samsyn om. Jag är därför förvånad att majoriteten ger denna icke lagstadgande verksamhet en egen gräddfil i två år.

  I normalt läge utan pandemin hade jag antagligen föreslagit ett helt förkastande och att inga tilläggsmedel skulle ha beviljats för denna verksamhet. Medis har en budget som omsluter nästan en och halv miljon, så en minskning av landskapsfinansieringen med 100 000 skulle varit rimlig beaktande av dagens stora offentliga underskott.

  Kommande år eller förhoppningsvis redan i år när vi genom vaccinering fått pandemin under kontroll så är det ett måste att offentliga Åland måste ta itu med sina stora underskott och göra prioriteringar på riktigt, inte bara till pappers och tomma ord. På min prioriteringslista kommer då medis nöjeskurser och kurser som konkurrerar med privat sektor att komma rätt lågt, undantaget medis svenska kurser för inflyttade.

  För mig är kärnverksamheten; skola, äldre- och barnomsorg, viktigare än kurser som yoga för hundar, cykla i lugn takt och vinterbada rätt, m.fl. Vi måste våga prioritera lagstadgade verksamheter framom icke lagstadgade om vi ska få en ekonomi i balans. Kurser typ de jag nämnde ovan kan ordnas och finansieras av medborgarna själva. Det är ingen hemlighet heller att frågan även är ideologisk, jag vill att vi måste komma tillbaka till ett samhälle där individen själv tar ansvar för denna typ av verksamhet, istället för att allt mer ska finansieras kollektivt över skattsedeln.

  Till sist fru talman, i utskottsbehandlingen och i betänkandet belystes inte om och i vilken omfattning kurser inte kan genomföras på grund av pandemin. Det borde vi ha gjort, det blev en miss. Det är lite synd då det kanske kunde ha visat sig att tillägget på 100 000 inte alls behövs om det visar sig att kurser ställs in i tillräckligt omfattning på grund av pandemin. Men jag utgår samtidigt ifrån att organisationen är så kostnadsmedveten att man sparar de pengar som eventuellt kan sparas på grund av inställda kurser, vilket skulle minska belastningen även på kommunernas ekonomi.

  Jag vill till sist stöda den kläm som ledamot Holmberg lade fram. Tack.


 • Tack, fru talman! Bästa lagting. Vi har ett kort betänkande om medborgarinstitutet här på vårt bord. Vi har fått en redogörelse av ordförande Pettersson så jag ska inte upprepa mig till den delen. Det blir lite upprepning från tidigare, vi lämnade inte in någon reservation, men det förekom en omröstning. Vi kan läsa i betänkandet: ”Ledamoten Jörgen Strand föreslog att förlängningen av det temporära stödet skulle gälla ett år istället för två. Förslaget stöddes av viceordföranden John Holmberg och ledamoten Stephan Toivonen.”

  Fru talman! Jag tänkte kort i det här anförandet förklara min ståndpunkt i denna fråga. Det kan se ut som om undertecknad är en motståndare till medis eller en som vill skära radikalt i stödet. V hörde här av ordförande Pettersson om släktforskningskurser, jag har själv deltagit i en. Han nämnde inte den här viktiga kursen; köksfranska, för ska man besöka Frankrike eller Bryssel så är det ju en livsnödvändighet.

  Fru talman! Jag har redan tidigare sagt att jag är emot yxan i detta ekonomiska läge och föredrar osthyveln. Men att endast förlänga det temporära stödet med ett år innebär sannerligen inte att man använder en yxa och man använder nog inte ens en osthyvel. Möjligen så visar man en osthyvel, man visar att alla måste vara beredda på att stöd och inkomster kommer att minska, precis som det var med Ålands Radio och annat som också ledamot Holmberg nämnde.

  Fru talman! Vi måste även minnas att detta är en förlängning av en temporär landskapslag för 2018-2019, som nu föreslås att gälla även 2022. Genom att inte förlänga den med två år så kanske detta kunde leda till att regeringen påskyndar den reform som man har utlovat så att denna lag inte blir som den tillfälliga bilskatten. Ja, det kanske till och med finns de i lagtinget som inte minns när den tillfälliga bilskatten infördes.

  Om förlängningen skulle bli ett år så kanske vi i så fall skulle en ny lagstiftning tidigare till stånd. Det kan hända att stödet behöver naggas i kanten, som vi har hört här tidigare. Jag ska inte spekulera i detta, det får regeringen avgöra.

  Men fortsätter vi som förr, vilket också ledamot Holmberg var inne på, så kommer nog den nye finansministern att få det mycket, mycket svårt att ställa om kursen i den åländska ekonomin. Tack för ordet, fru talman.


 • Ledamot Nina Fellman (S) Anförande | 14:53

  Talman! Inte helt oväntat så ger den här diskussionen om en väldigt liten lagändring en föraning om vad som komma skall när landskapsregeringen så småningom kommer med sin tilläggsbudget och det ska börjas sparas och vad man då kommer att vilja spara på.

  I finans- och näringsutskottets behandling av denna lagstiftning om Medborgarinstitutet kunde vi konstatera två saker. För det första att landskapsregeringen i likhet med den förra regeringen har för avsikt att komma med ny lagstiftning som tryggar medborgarinstitutets finansiering på lång sikt, hitta den stabilitet som nu inte har funnits. Hur den lagstiftningen kommer att se ut vet vi ännu inget om eftersom man inte har påbörjat det arbetet. Däremot så meddelade minister Hambrudd och ansvarig tjänsteman att för att vara säkra på att hinna få fram ny lagstiftning så behöver man ha två år på sig, bland annat med hänvisning till arbetsbördan med anledning av firandet av Åland 100 år. Det tycker vi är rimligt, att man vill göra ett bra jobb. Vi socialdemokrater vill gärna se en bra medislag och gärna slippa det ständiga ifrågasättandet av den fria bildningen och medis verksamhet.

  För det andra har vi i utskottet erfarit medis betydelse, precis som utskottsordförande beskrev, både för att trygga regional tillgång till kurser, medis betydelse som innovatör och introduktör av nya verksamheter som kanske kan bli något som det privata näringslivet plockar upp. Även också medis kloka sätt att skaffa sig flera ben att stå på, bland annat genom en växande uppdragsutbildning.

  Det kan finnas skäl att påminna om en sak. SFI-utbildningen som medis sköter är ingen guldgruva vars överskott finansierar annat. Medis får inte och ska inte göra vinst. Medis lämnar anbud på kurser och vinner kontrakt i fri konkurrens. Sedan levererar man den utbildning man lovat och redovisar till punkt och pricka. Det blir inget överskott som går till något annat.

  I sin reservation har herrarna Strand, Holmberg och Toivonen önskat förkorta tiden för denna lag, för att medis inte ska undantas från kommande inbesparingar. Låt mig då påminna om att inbesparingar redan har skett. Den sociala hållbarheten i tider av pandemi, ökad arbetslöshet och tuffare ekonomiska tider är viktigare än någonsin. Det gäller folkhälsan, det gäller den sociala samhörigheten och det gäller hur människor klarar sig under tider av stora motgångar och ekonomiska utmaningar när man kanske inte har råd att betala för det som är det enda som håller en upprätt.

  I landskapets hela budget är medispengarna faktiskt en bagatell, men betydelsen av verksamheten är långt viktigare än insatsen och det kanske inte kan sägas om allt som görs med allmänna medel. Vi pratar här om 100 000 euro samtidigt som vi just har klubbat en ny kommunstrukturlag som betalar ut miljoner för samgångar som inte skapar kommuner som klarar sig utan pengar i framtiden. Det är väldigt stora äpplen och väldigt små päron. Tack, talman.


 • Tack, talman! Tack ledamot Fellman. Vi har lite olika åsikter när det gäller ekonomi. Men för mig är inte 100 000 en bagatell. Visst kan 100 000 förefalla väldigt lite sett till hela landskapets totala ekonomi. Men någonstans måste vi ju börja. På något sätt tror jag att det var väldigt bra och sunt att detta lagförslag om medborgarinstitutet kom nu när det kom. Detta tror jag blir någon form av riktgivande, hur lagtinget, oberoende av parti, kommer att hantera den här ekonomiska omställningen. Det handlar inte om att man ska dra ned på den fria bildningen. Jag ser det på det sättet att man ska ifrågasätta, genomlysa och titta vad kan medborgarinstitutet göra för att erbjuda kurser åt dem som verkligen behöver ha det. Den bedömning jag har fått, efter att ha tagit del av utskottsarbetet, är att det finns väldigt, väldigt mycket att göra i rätt riktning för medborgarinstitutet.


 • Ledamot Nina Fellman (S) Repliksvar | 14:57

  Tack, talman! För mig betyder att dra ner verksamhet och att minska anslag ungefär samma sak. Man kan inte tro att om en verksamhet, som inte går med vinst, får mindre pengar att det inte får konsekvenser för den verksamheten. Det är klart, någonstans måste vi börja. Bedömningen av var vi ska börja är kanske en ideologisk fråga. Den fria bildningen inte är det första som Socialdemokraterna vill gå på utan till exempel de stora strukturella frågorna där vi nog har en enighet.


 • Tack, talman! Ledamot Fellman tog upp kommunlagarna som vi just har debatterat klart. Där går vi nu med på att landskapet förmodligen kommer att lägga x antal miljoner på något som kanske inte blir till något i slutändan. Jag håller med. Jag hade väldigt tydliga åsikter kring det.

  När det gäller den här temporära lagstiftningen så tycker jag att det måste finnas gränser även på Åland hur länge man ska ha någonting som är temporärt. Skulle lagförslaget gå igenom, vilket jag hoppas att det inte gör i denna form som är föreslaget, så ska vi i fyra år fundera på hur medborgarinstitutet ska finansieras. Det är på tok för lång tid, även fast det skulle vara goda ekonomiska tider så är det på tok för lång tid. Nu gäller det faktiskt att landskapsregeringen hittar en åtgärd, en modell, för hur detta ska fungera och inte skjuta problemen framför sig.


 • Ledamot Nina Fellman (S) Repliksvar | 14:59

  Vi kommer att applådera om landskapsregeringen kommer med nytt förslag, en ny medislag, före två år har gått. Det är ju jättebra. Men det var uttryckligen både ministern och ansvarig tjänsteman som sade att med anledning av Åland 100 och det merarbete som det förorsakar så har man svårt att garantera att man hinner. Då tycker jag att det är bättre att man ger den tiden så att det blir en bra lagstiftning.


 • Tack, talman! Tack så mycket också ledamot Fellman. Det är trevligt att Socialdemokraterna sällar sig till landskapsregeringen vad gäller hur man ser på medis verksamhet i kristider. Det är också bra att ledamoten Fellman påminner om att man redan har gjort ganska betydande nedskärningar i medis verksamhet 2017-2018 då landskapsandelssystemet gjordes om, och då försökte man kompensera till viss grad. Slutresultatet var ju ändå att man gjorde en neddragning på 85 000 som de har fått lida för, så att säga, ända tills idag. Så kanske det inte är just här, när man har redan gjort en neddragning före coronan, som man ska göra en neddragning till. Snarare så är det ju nog väldigt positivt att man gör en genomsyn av vad för typ av styrdirektiv och riktlinjer som man vill komma med från landskapsregerings sida. Om landskapsregeringen då bedömer att det tar två år så tar det två år.


 • Ledamot Nina Fellman (S) Repliksvar | 15:00

  Ja, mirakel kan inträffa. Man kan vara överens om saker ibland. Jag får hoppas att Hållbart Initiativ i regeringssamarbetet är den röst som talar för en bra struktur, en bra finansiering och en trygg finansiering för medis i det jätteviktiga arbete som man gör där.


 • Tack, talman! Absolut, det har alltid varit Hållbart Initiativs mening. Vi värdesätter fri bildning, speciellt under sådana tider som vi lever i just nu.

  Vi ser också medis som en katalysator för nya typer av verksamheter och också ny företagsamhet som kan vara till hjälp i återstarten av det här samhället. Samtidigt så ger det också en gemenskap och gemenskap vet vi att är svårt under tider där vi behöver ha fysisk distansering.

  Att ha en tid på två år för att se hur den finansieringsmodellen ska se ut och verkligen styra mot rätt typ av verksamhet är viktigt, det motverkar en osäkerhet som dessa snuttförlängningar också kan ge. En mediskatalog behöver kanske göras med lite mer framförhållning än två månader.


 • Ledamot Nina Fellman (S) Repliksvar | 15:02

  Jag är glad att ledamoten Holmström lyfte den här aspekten av medborgarinstitutet och den fria bildningen som innovatör. Det är nämligen någonting som man ofta förbiser när man har för sig att det är det privata näringslivet som är den enda kända källan till innovationer och nya idéer. Det har visat sig fler än en gång att medis har introducerat nya verksamheter och nya kursformer som sedan har blivit väldigt populära och lett till att privata entreprenörer har tagit fasta på det. Det är klart att man kan diskutera prioriteringar, det ska man alltid göra. Men det är viktigt att komma ihåg att allt gott varken finns inom offentlig sektor eller inom det privata.


 • Ledamot Wille Valve (M) Anförande | 15:03

  Talman! Många ord har sagts i denna sal om vikten av att kompensera för kommunernas nya lagstadgade uppgifter och detta varje gång vi antar en ny lag med nya uppgifter.

  I fråga om medis så pratar vi om något helt annat. Det handlar om en överföring till kommunerna som inte är lagstadgad och dessutom inte vår – landskapets – uppgift.

  Det temporära tillägget, som uttryckligen var avsett att gälla temporärt, gjordes för åren 2018-2020 i landskapslagen om medborgarinstitut för att ge kommunerna ett temporärt stöd för driftskostnader för medborgarinstitut. Detta har förlängts till att gälla även åren 2021-2022.

  Talman! Det fanns de som gjorde sig lustiga när nuvarande finansminister lyfte gregoriansk strupsång. Jag klandrar inte dem för det. Men ledamoten Höglund hade i princip rätt. Om vi tittar i de senaste årens mediskataloger, t.ex. i 2019 års mediskatalog, så fanns kursen ”Vad säger min hund, Sund”. I årets kurskatalog fanns dessutom kurserna ”Yoga för hund” och ”Cykla i lugn takt”.

  Det ska sägas att det är bra att medis finns. Det har flera sagt här i denna talarstol. Det är också bra med en mångfald av kurser som utvecklar olika färdigheter och bejakar olika intresseinriktningar. Jag ser värdet av social hållbarhet i pandemitider, till och med en kurs som ”Cykla i lugn takt” kan vara motiverad om vi tänker oss att vi, bland våra 90 nationaliteter, har sådana som aldrig har lärt sig att cykla av olika skäl. Men, talman, i och med detta betänkande börjar vi nog passera gränsen för det rimliga och det roliga.

  Min åsikt är att om du en hund så ska du själv kunna bekosta Yoga för hunden. Det är inte heller, med all respekt för Ålands hundägare, det offentligas uppgift att utröna vad din hund säger. Dessutom blir det rätt konstigt att landskapsregeringen måste skjuta till extraordinarie medel i tider då vi tar lån för att klara vardagen.

  Vi måste på riktigt ställa oss frågan: Vad, talman, är det offentliga Ålands kärnuppdrag? Med tanke på den situation vi befinner oss i, som flera talare också har beskrivit förtjänstfullt; pandemi, accelererande skuldsättning för landskapet och hägrande kris, 15 miljoner back hos våra kommuner, med tanke på den situationen tycker jag inte det är okej längre att skjuta in mer offentliga medel till något som inte ens är vårt uppdrag. Det är ju kommunernas uppdrag! Det är fel på så många plan. Vi kanske också konkurrerar ut entreprenörer som gärna delar med sig av sina färdigheter i Hundyoga?

  Talman! Jag börjar få nog av detta. Jag kommer sannolikt att lägga ner min röst här, men nästa gång lär jag rösta emot för vi kan inte fortsätta så här. Det urgröper trovärdigheten i det övriga mycket viktiga arbetet som landskapsregeringen har framför sig. Tack för ordet.


 • Tack, talman! Ledamot Valve finner sig ha rätten att återigen namnge olika verksamheter ur mediskatalogen. Jag vill påminna om att mediskatalogen är ett smörgåsbord. Finns det ett intresse i samhället för att yoga med hundar så blir den kursen av och finns det inte det så är det heller ingenting som landskapet bekostar.


 • Ledamot Wille Valve (M) Repliksvar | 15:06

  För mig handlar det här om någonting annat i det långa loppet. Vad är viktigt? Vad som är viktigt för mig är att vi klarar pandemin, att ÅHS klarar av att ta prover, att vi klarar av att ge en värdig äldreomsorg och att vi klarar av att ge en bra barnomsorg. Det mesta av det där är viktigare än att landskapet ger ett extra ordinarie bidrag till medis som egentligen inte är landskapets uppdrag.


 • Vi ser ju på det här väldigt fundamentalt olika. Jag ser att det är viktigt för samhället att se till att folk under en pandemitid kanske får upp ögonen för nya aktiviteter som man inte kan göra annars, när man kanske annars träffar väldigt mycket folk och jobba i grupp och så vidare. Hundarna behöver aktiveras och tas ut oavsett pandemi eller inte. För mig så är det ingen varken märklig eller dålig idé att hålla en sådan kurs.


 • Ledamot Wille Valve (M) Repliksvar | 15:08

  Talman! Jag har inget emot hundar. Jag hade själv en hund och det var flera än en gång som jag funderade på vad hunden tänkte på.

  Men vad vi nu pratar om är en principfråga som är av betydligt större betydelse. Hur många av oss är det inte som har sagt i den här talarstolen att vi inte ska kommunalisera vår verksamhet. Låt kommunerna sköta kommunernas verksamhet! Landskapet ska renodlat sköta självstyrelsen, externpolitik och liknande, och så fattar vi sådana här beslut! Någon kanske tycker att 100 000 är en baggis, det är ingen baggis med tanke på det arbete som vi har förestående.


 • Tack, talman! Tack ledamot Valve. Beröm! Det var ett väldigt, väldigt bra anförande med många väldigt väsentliga delar som ledamot Valve lyfte upp.

  Det enda jag hoppas är att ledamoten Valve verkligen funderar på sin nedlagda röst och kommer till insikt om vad som verkligen är viktigt när vi röstar om detta.


 • Ledamot Wille Valve (M) Repliksvar | 15:09

  Tack ledamoten Holmberg, det värmer. Det som sticker i mina ögon är också detta att jag har erfarenheter av att ha suttit på några mellankommunala ombudsstämmor, olika kommunförbund som har haft ganska tråkiga beslut framför sig att fatta och försöker få ner sin budget och skär ner och så gör vi det här. Jag tycker att det är ansvarslöst. Jag tycker också att medis borde prioritera, de borde renodla och borde fundera över sitt uppdrag, vad man gör och varför. Jag har alltid varit en vän av medis, att medis finns och att vi har den här typen av kurser. Men vi bör fundera på omfånget.


 • Tack, talman! Jag tycker också att det är en väsentlig point det här med gränsdragningen, kommunal och landskapet. Det har ju lite blivit så, i alla fall enligt mig, att i takt med att den offentliga ekonomin har blivit sämre, kommunernas till exempel, så har landskapet gått in och agerat ekonomiskt på ett sätt som de kanske inte borde ha gjort.

  Nu är landskapets ekonomi urusel och vi kan inte fortsätta med den kulturen. Så det här var ett bra inlägg från ledamot Valves sida.


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 8a § landskapslagen om medborgarinstitut för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.