Andra behandling

 • Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs det lagförslag som ingår i betänkandet i sin helhet i andra behandling. Slutligen föreläggs betänkandets motivering för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. Diskussion.


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Anförande | 13:03

  Talman! Bästa lagting. Med beaktande av att lagtinget och landskapsregeringen behöver vänja sig med en ny ekonomisk kultur som bottnar i att ingen summa är för liten för att ifrågasättas och att det inte finns ”heliga kor” som ska undgå genomlysning och ifrågasättanden ser jag det som nödvändigt att föreslå en kläm till detta ärende. 100 000 euro är ingen liten summa i sammanhanget, absolut inte. Det här handlar inte om att ifrågasätta den fria bildningen, det handlar om att skapa en likabehandling i den ekonomiska politiken. Förhoppningsvis kan detta ärende fungera som ledstjärna i det omfattande ekonomiska effektivitetsarbete som måste till för att uppnå en ekonomi i balans.

  Klämförslaget lyder enligt följande: ”Att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att förlänga det temporära tillägg som gjordes för åren 2018-2020 i landskapslagen om medborgarinstitut för att ge kommunerna ett temporärt stöd för driftskostnader för medborgarinstitut, så att det gäller även året 2021”. Tack.


 • Tack, talman! Hur ska vi tolka detta klämförslag är min fråga? En teknisk manöver för att dra undan en trygghet som vi i landskapsregeringen vill ge för medis, en verksamhet som är väldigt viktig speciellt under kristider. Vad är egentligen Liberalernas uppfattning om medis funktion i dessa kristider vill jag fråga? Att ha en tvåårig tilläggsfinansiering på 200 000 euro så är ju liksom gjort för att vi ska ge den här grundtryggheten, att vi inte bollar fram och tillbaka. Landskapsregeringen vill ju titta på den här långsiktiga finansieringsmodellen och vill också sätta tid och resurser för det under det här året. Det tar minst ett år. Tror inte Liberalerna på att vi ska titta på det här grundligt och också låta det ta den tid som det behöver för att medis ska få en stabil finansiering framöver så att vi kan värna den fria bildningen?


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Repliksvar | 13:06

  Tack, talman! Tack ledamot Holmström. Det råder inget tvivel om att den liberala gruppen och det liberala partiet är helt inne på att den fria bildningen är mycket viktig. Däremot är vi välmedvetna om den ekonomiska situation som hela det offentliga Åland står inför. Det finns ingen orsak, som jag nämnde i mitt korta anförande förr klämmen här, att vissa saker ska undgå belysning. Ett år är en lång tid. Den här förlängningen har redan pågått i två års tid. Det finns alla möjligheter, om man så vill, att uppnå en politisk förankring och en politiska enighet att under den tiden som återstår, alltså under 2021, hitta en modell och en finansiering som tryggar medis. Det här ska inte ses i belysningen av att man vill rycka undan mattan från medis. Absolut inte. Det finns ett arbete att göra såväl hos medis som hos landskapsregeringen. Men, som sagt, under rådande ekonomiska omständigheter så skulle det vara väldigt olyckligt att vi börjar (… taltiden slut).


 • Tack, talman! Det är trevligt att höra att Liberalerna, genom ledamot Holmberg, säger att det här inte är en teknisk manöver för att rycka undan mattan för medis, för sådana typer av uttalanden har vi tidigare hört. Så det är väldigt tacksamt att också få höra det sägas.

  Det som jag ifrågasätter är just att man stressar fram den här processen att hitta en långsiktig finansiering för medis. Nu har landskapsregeringen sagt att det tar sin tid, man behöver ha de här diskussionerna och man behöver titta och göra en genomlysning ordentligt. Om man då säger att man bara ska ha en ettårig tilläggsfinansiering så finns ju risken att man inte sedan till hösten har den här finansieringsmodellen klar långsiktigt. Återigen kommer man då till frågan om att ha en ettårig tilläggsfinansiering som skapar en osäkerhet för medis verksamhet och den osäkerheten vill vi inte skapa i kristider, men det vill tydligen Liberalerna.


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Repliksvar | 13:08

  Tack, talman! Nej, jag kan betrygga ledamot Holmström om att Liberalerna absolut inte vill skapa någon osäkerhet ute bland ålänningarna, det torde framgå tydligt i den politik som vi har velat föra här salen.

  Däremot anser vi att ett år är en lång tid. Sett i ljuset av att detta tillfälliga understöd redan har funnits i två års tid så borde - om det finns en politisk enighet i frågan i majoritetsblocket - det inte vara något större problem att hitta en finansieringsmodell som gagnar medborgarinstitutet. Det finns så pass många saker att ta tag i när det gäller ekonomin i de offentliga Åland. Det här är ett bra läge att visa att nu menar vi allvar, nu måste vi faktiskt ta tag i ekonomin annars så påverkar det allt annat och det har vi inte råd med.


 • Tack, herr talman! Bästa lagting, jag vill bara ge mitt understöd till min kollega i utskottet och min bänkgranne ledamot Holmberg. Jag håller med honom i hans kloka anförande i det här ärendet. Tack för ordet.


 • Ledamot Anders Eriksson (ÅF) Anförande | 13:09

  Herr talman! Det förslag som ledamot Holmberg lägger så är inget som man blir populär på. Det är ju så att mycket vill ha mer och det är oerhört svårt att spara någonstans. Men jag tror att vi har kommit därhän att vi också måste våga börja lägga förslag som vi faktiskt inte blir enbart populära på. Holmberg sade att man måste börja någonstans och så är det förstås. Ett år är ändå relativt god tid. Det är ju ingen stress som det pratades om tidigare och någonstans måste vi börja.

  Orsaken till att jag kommer att stöda Holmberg är ett replikskifte som vi hade där jag sade; läggs det konkreta sparförslag så kommer Ålands Framtid att stöda dem. Det är orsaken, jag vill bara förklara det helt kort före omröstningen.


 • Ledamot Jörgen Strand (M) Anförande | 13:11

  Herr talman! Även jag vill ge mitt understöd till ledamot John Holmbergs kläm. Jag kommer - bara för att prata lite om framtiden - så jag kommer att vara konsekvent. Precis som ledamoten Anders Eriksson sade så om det kommer sparförslag så kommer jag att stöda dem. Vi kan inte bara fortsätta hålla på att diskutera och prata om att göra saker och inte göra. Den här linjen kommer jag att följa även i framtiden. Tack för det.


 • Begärs ordet ytterligare?

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 8a § landskapslagen om medborgarinstitut för antagande i andra behandling. Begärs ordet? Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad.

  Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion? Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

  Begärs ytterligare ordet? Det är nu som klämmen ska föredras egentligen.


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Anförande | 13:12

  Tack, talman! Då väljer att läsa klämmen som lyder enligt följande: ”Att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att förlänga det temporära tillägg som gjordes för åren 2018-2020 i landskapslagen om medborgarinstitut för att ge kommunerna ett temporärt stöd för driftskostnader för medborgarinstitut, så att det gäller även året 2021”. Tack.


 • Tack, herr talman! Jag ber att få understöda klämförslaget. Tack.


 • Lagtingsledamoten John Holmberg, understöd av lagtingsledamoten Toivonen, har föreslagit att lagtinget ska godkänna en åtgärdsuppmaning av följande lydelse: ”Att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att förlänga det temporära tillägg som gjordes för åren 2018-2020 i landskapslagen om medborgarinstitut för att ge kommunerna ett temporärt stöd för driftskostnader för medborgarinstitut, så att det gäller även året 2021”. Är redogörelsen riktig? Riktig.

  Om ett förslag till en kläm med en uppmaning till landskapsregeringen att vidta åtgärder, har väckts i plenum i samband med ett lagstiftningsärende och förslaget inte har behandlats i ett utskott eller inte ingår i någon reservation till ett betänkande ska förslaget enligt 73 § i arbetsordningen bordläggas till följande plenum för att då antingen antas oförändrat eller förkastas.

  Lagtingsledamoten John Holmbergs klämförslag bordläggs därför till lagtingets följande plenum. Antecknas.