Enda behandling

Fornminnesförvaltning S 1/2010-2011

 • Utdrag ur protokollet

  Under överläggningen i ärendet, som förklarades avslutad vid plenum 26.01.2011, lade lagtingsledamoten Danne Sundman, understödd av lagtingsledamoten Anders Eriksson, följande förslag till hemställan: "Lagtinget hemställer om att landskapsregeringen verkar för en rättssäker fornminnesförvaltning inbegripet ett färdigställande av uppdateringen av det i lagen stipulerade fornminnesregistret."

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. Omröstningspropositionen ställs så att de som röstar för att landskapsregeringens svar med anledning av spörsmålet antecknas till kännedom röstar ja; de som för lagtingsledamoten Danne Sundmans förslag till hemställan röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Ltl Danne Sundman

  Herr talman! Det här borde väl alla godkänna. Men ifall någon inte röstar med klämmen så skulle jag vilja att det framgår av protokollet. Jag föreslår öppen omröstning.

  Vtm Gun-Mari Lindholm

  Talman! Jag understöder ltl Sundmans förslag om öppen omröstning.

  Talmannen

  Öppen omröstning är föreslagen och understödd och kommer därför att verkställas. Jag ber ledamöterna Folke Sjölund och Carina Aaltonen att biträda vid omröstningen.

  Upprop.

  Rösträkningen har givit vid handen; 20 ja-röster, 7 nej-röster och 3 är frånvarande.

  Talmannen konstaterar majoritet för ja. Lagtinget har således beslutat anteckna landskapsregeringens svar till kännedom.  Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.