Remissdebatt

 • Utdrag ur protokollet

  Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.

  Diskussion.

  Minister Johan Ehn

  Fru talman! Då ordinarie minister är frånvarande och inte kan presentera yttrandet som landskapsregeringen har givit på nämnda konvention, faller det på min lott att försöka presentera vårt utlåtande.

  Det gäller republikens presidents framställning om förordningen om ikraftträdande av 1990 års internationella konvention om beredskap för, insatser vid och samarbete vid förorening genom olja och regeringens proposition till riksdagen om godkännande av protokollet om beredskap för, insatser vid och samarbete vid olyckor förorsakade av farliga och skadliga ämnen från 2000.

  Målsättningen med konventionen är att ytterligare utvidga den internationella beredskap som finns för att klara av olyckor i den marina miljön. Tidigare finns, som nämns i yttrandet en konvention som tar ansvar för samarbetet när det gäller oljeolyckor.

  Via protokollet som ligger på bordet för godkännande utvidgas den att även gälla farliga och skadliga ämnen för Östersjöns och andra sjöars miljö. Det man ytterligare tar på sig är vissa skyldigheter som rör fartyg om bl.a. att ha beredskapsplaner och liknande för den här typen av olyckor om man fraktar den här typen av material ombord. Den andra punkten faller helt inom rikets behörighet.

  Utöver det här finns bestämmelser kring hur man ska upprätthålla beredskapen med olika typer av beredskapssystem. Man ska se till att man samarbetar och se till att man har tillräckligt med materiell och kunskap på dessa områden.

  Man ska även se till att man upprätthåller sådant samarbete mellan olika stater att man även kan ge ifrån sig både kunskap och materiell som kan behövas i den här typen av olyckor om det inte ske på ett område som ligger innanför den egna biten. Det är på samma sätt som det varit tidigare när det gäller utsläpp av olja.

  I republikens presidents framställning nämns att konventionen inte skulle ha varit föremål för behandling i lagtinget tidigare. Regeringen konstaterar att så har nog skett, därför att lagtinget lämnade sitt bifall till konventionen den 18 september 1995. Den här gången sitter vi inte i den situationen att vi godkänner ett protokoll till en konvention som inte har varit godkänd här sedan tidigare.

  Landskapsregeringen bedömer att det är på ett område och ett samarbete som Åland behöver vara med i. Vi föreslår att lagtinget ska bifalla förslaget. Samtidigt vill vi uppmärksamgöra på att det kommer att krävas ytterligare lagstiftning på området. I dagsläget finns en begränsad lagstiftning när det gäller frågor kring skyddet vid oljeolyckor, den måste kompletteras med bestämmelser som rör skydd mot kemikalier och andra farliga ämnen. Landskapsregeringen kommer att återkomma när det gäller de frågorna.

  Ltl Sara Kemetter, replik

  Tack, fru talman! Tack minister Johan Ehn. Det är ett otroligt viktigt ärende eftersom Åland ligger på det stället i Östersjön att om det blir några större utsläpp fastnar det i vår skärgård. Vi får ett stort problem om oljan kommer upp på land. Det gäller att vara aktiv och samla upp oljan när den ännu är på havet. Från Ålands sida behöver vi ha stor beredskap, för innan fartygen har kommit från Sverige och Finland behöver vi redan här på Åland vara aktiva. I slutet av yttrandet står det ”att man ska vidta nödvändiga åtgärder så fort resurser finns tillgängliga”. Kan ministern klargöra vad är de nödvändiga åtgärderna, hur mycket resurser förväntar man sig att göra tillgängligt?

  Minister Johan Ehn, replik

  Fru talman!  Det som behöver göras gäller specifikt protokollet. Protokollet berör inte egentligen oljeskyddet utan det kompletterar det tidigare samarbetet kring oljeskydd. Arbetet som måste göras är att lagstiftningen kompletteras när det gäller övriga kemikalier och farliga ämnen som kan komma ut i vattnet. Det arbetet kommer landskapsregeringen att återkomma till. Frågorna kring oljeskyddet, att kunna sköta det på ett effektivt sätt så håller en oljeskyddplan på att processas i landskapsregeringen som under de närmaste veckorna kommer att vara föremål för behandling i landskapsregeringen. Under det senaste året har man jobbat med oljeskyddsplanen och nu finns den på plats.

  Ltl Sara Kemetter, replik

  Tack, fru talman! Eftersom det här är otroligt viktigt för den åländska faunan och för oss som bor här, hur mycket resurser finns tillgängligt och hur mycket pengar är man villig att satsa på detta?

  Minister Johan Ehn, replik

  Fru talman! Det går inte att sätta en siffra på hur mycket pengar som ska satsas i sammanhanget. Läser man propositionen som ligger som grund för det, godkännande till riksdagen, har regeringen där konstaterade att man inte kan se direkta kostnader, utan det är vid en eventuell olycka som vi får de direkta kostnaderna. Det som man kan göra från utskottets sida, om man ytterligare vill fördjupa sig i det, är att föra en diskussion med tjänstemännen och på det sättet få mer kunskap vad det i exakthet är för åtgärder som behöver göras från landskapsregeringens sida och eventuella tilläggskostnader. Jag vill betona att man i den här konventionen kompletterar med att också ta på sig ett ansvar för att se till att det inte bara är mineralhaltiga oljor som ska vara det man tar hand om, utan även andra farliga kemikalier.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat. Diskussionen är avslutad.

  Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.