Försämringar i skärgårdstrafiken

Skriftlig fråga SF 6/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Frågeställaren undrar vilka åtgärder avser landskapsregeringen vidta för att långsiktigt minska driftsutgifterna i skärgårdstrafiken och därmed upprätt-hålla en stabil trafik istället för att göra försämringar i turtätheten?

Åtgärder