Enda behandling

Dokument:
 • Diskussionen förklarades avslutad vid plenum den 2 juni 2021. Detaljbehandlingen börjar.

  I detaljbehandlingen föreläggs först avsnittet Verksamhet, därefter avsnitten Överföringar, SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER samt slutligen INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA FINANSINVESTERINGAR.

  Avsnitten föreläggs enligt avdelningar och kapitel jämte detaljmotiveringar. Där ändringsförslag inte aviserats föreläggs dock avsnitten eller avdelningarna i deras helhet. Sedan föreläggs betänkandets klämmar och slutligen dess allmänna motivering. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

  Först föreläggs avsnittet VERKSAMHET enligt avdelningar och kapitel jämte detaljmotiveringar.

  Föreläggs avdelning 1 Lagtinget. Godkänt.
  Föreläggs avdelning 2 Landskapsregeringen och regeringskansliet. Godkänt.
  Föreläggs Avdelning 3 FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE. Godkänt.
  Föreläggs Avdelning 4 SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE. Godkänt.
  Föreläggs Avdelning 5 UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE. Godkänt.
  Föreläggs avdelning 7 INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE. Godkänt.

  Föreläggs 80-88 MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER kapitel för kapitel.
  Föreläggs kapitel 827 LOTTERIINSPEKTIONEN. Godkänt.
  840 ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD. Godkänt.
  850 HÖGSKOLAN PÅ ÅLAND. Godkänt.
  851 ÅLANDS FOLKHÖGSKOLA. Godkänt.
  852 ÅLANDS MUSIKINSTITUT. Godkänt.
  855 ÅLANDS GYMNASIUM. Begäres ordet?


 • Ledamot Nina Fellman (S) Anförande | 13:05

  Jag föreslår att anslaget under momentet 85500 ökas med 200 000 euro och att motiveringen ändras i enlighet med min reservation till betänkandet.


 • Jag ber att få understöda ledamot Fellmans förslag.


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Anförande | 13:06

  Herr talman! Jag föreslår att anslaget under moment 85 500 ökas med 86 000 euro.


 • Talman! Jag ber att få understöda ledamoten Holmbergs förslag.


 • Lagtingsledamoten Nina Fellman, understödd av lagtingsledamoten Camilla Gunell, har föreslagit att anslaget under moment 85500 ökas med 200 000 euro och att motiveringen ändras i enlighet med ledamotens reservation till betänkandet.

  Ytterligare har lagtingsledamoten John Holmberg, understödd av lagtingsledamoten Ingrid Zetterman, föreslagit att anslaget under momentet ökas med 86 000 euro. De två förslagen som inte är förenliga, ställs först mot varandra.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas genom öppen omröstning. Jag ber lagtingsledamöterna Anders Eriksson och Annette Bergbo att biträda vid omröstningen.

  Omröstningspropositionen ställs i första omgången så att den som omfattar lagtingsledamoten Nina Fellmans ändringsförslag röstar ja, och den som omfattar lagtingsledamoten John Holmbergs ändringsförslag röstar nej.
  Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd. Upprop.

  Omröstningen utföll med 4 ja-röster, 7 nej-röster, 14 avstod och 5 ledamöter var frånvarande. Lagtinget har godkänt lagtingsledamoten Holmbergs förslag.

  Då vidtar nästa omröstningsomgång. Omröstningen kommer att verkställas genom öppen omröstning. Jag ber samma lagtingsledamöter, Eriksson och Bergbo, att biträda vid omröstningen.

  Omröstningspropositionen ställs nu så att den som omfattar utskottets betänkande röstar ja; den som omfattar lagtingsledamoten Holmbergs vinnande ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd. Upprop.

  Omröstningen utföll med 16 ja-röster, 10 nej-röster och 4 ledamöter var frånvarande. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.


 • Föreläggs 860 ÅLANDS ARBETSMARKNADS- OCH STUDIESERVICEMYNDIGHET. Godkänt.
  871 REDERIVERKSAMHET. Godkänt. Därmed var avsnittet Verksamhet behandlat.
  Föreläggs nu avsnittet ÖVERFÖRINGAR enligt avdelningar och kapitel jämte detaljmotiveringar.
  Föreläggs Avdelning 2 LANDSKAPSREGERINGEN OCH REGERINGSKANSLIET. Godkänt.
  Föreläggs avdelning 3 FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE kapitel för kapitel
  330 Landskapsandelar och stöd till kommunerna. Begärs ordet?


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Anförande | 13:15

  Herr talman! Jag föreslår att anslaget under momentet 33000 minskas med 86 000 euro.


 • Talman! Jag ber att få understöda ledamot Holmbergs förslag.


 • Lagtingsledamoten John Holmberg, understödd av lagtingsledamoten Ingrid Zetterman, har föreslagit att anslaget under moment 33000 minskas med 86000 euro. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas genom öppen omröstning. Jag ber samma lagtingsledamöter, Eriksson och Bergbo, att biträda vid omröstningen.

  Omröstningspropositionen ställs så att den som omfattar utskottets betänkande röstar ja; den som omfattar lagtingsledamoten John Holmbergs ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd. Upprop.

  Omröstningen utföll med 15 ja-röster, 7 nej-röster, 4 avstod och 4 ledamöter var frånvarande. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Föreläggs avdelning 4 SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE kapitel för kapitel
  415 Kommunernas socialvårdsområde. Begärs ordet?


 • Ledamot Nina Fellman (S) Anförande | 13:18

  Talman! Jag föreslår att anslaget under momentet 41500 stryks.


 • Jag ber att få understöda ledamot Fellmans förslag.


 • Lagtingsledamoten Nina Fellman, understödd av lagtingsledamoten Camilla Gunell, har föreslagit att anslaget under momentet 41500 stryks. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas genom öppen omröstning. Jag ber samma lagtingsledamöter, Eriksson och Bergbo, att biträda vid omröstningen.

  Omröstningspropositionen ställs så att den som omfattar utskottets betänkande röstar ja; den som omfattar lagtingsledamoten Nina Fellmans ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd. Upprop.

  Omröstningen utföll med 18 ja-röster, 4 nej-röster, 4 avstod och 4 ledamöter var frånvarande. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Föreläggs Avdelning 5 UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE kapitel för kapitel.
  520 Landskapsandelar och stöd för grundskolan. Begärs ordet?


 • Ledamot Nina Fellman (S) Anförande | 13:21

  Talman! Jag föreslår att anslaget under moment 52000 stryks.


 • Jag ber att få understöda ledamoten Fellmans förslag.


 • Lagtingsledamoten Nina Fellman, understödd av lagtingsledamoten Camilla Gunell, har föreslagit att anslaget under moment 52000 stryks. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas genom öppen omröstning. Jag ber samma lagtingsledamöter, Eriksson och Bergbo, att biträda vid omröstningen.

  Omröstningspropositionen ställs så att den som omfattar utskottets betänkande röstar ja; den som omfattar lagtingsledamoten Nina Fellmans ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd. Upprop.

  Omröstningen utföll 16 ja-röster, 6 nej-röster, 5 avstod och 3 ledamöter var frånvarande. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Föreläggs avdelning 6 NÄRINGSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE. Godkänt.
  Föreläggs MYNDIGHETER SAMT FRISTÅENDE ENHETER. Godkänt.
  Därmed är avsnittet Överföringar behandlat.

  Föreläggs avsnittet SKATTEFINANSIERING, FINANSIELLA POSTER OCH RESULTATRÄKNINGSPOSTER. Godkänt.
  Föreläggs avsnittet INVESTERINGAR, LÅN OCH ÖVRIGA FINANSINVESTERINGAR i sin helhet. Godkänt.
  Därmed är hela sifferstaten behandlad.
  Föreläggs nu de till betänkandet fogade klämförslagen var för sig.
  Föreläggs det första klämförslaget. Godkänt.
  Föreläggs det andra klämförslaget. Godkänt.
  Föreläggs det tredje klämförslaget. Godkänt.
  Föreläggs det fjärde klämförslaget. Godkänt.
  Föreläggs det femte klämförslaget. Godkänt.
  Klämmarna är därmed behandlade.

  Föreläggs slutligen betänkandets allmänna motivering.
  Talmannen föreslår att den allmänna motiveringen föredras enligt mellanrubrikerna i betänkandet och att ändringsförslagen framläggs under respektive rubrik. Önskar en ledamot framföra förslag under en ny mellanrubrik som inte ingår i betänkandet ska sådana förslag framföras efter behandlingen av de rubriker som ingår i betänkandet. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

  Föredras rubriken:
  Ekonomisk översikt. Godkänd.
  Landskapets ekonomi. Begärs ordet?


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Anförande | 13:26

  Tack, talman! Jag föreslår att texten i den allmänna motiveringen under rubriken Landskapets ekonomi får den lydelse den har i min reservation till utskottets betänkande.


 • Talman! Jag ber att få understöda ledamot Holmbergs förslag.


 • Lagtingsledamoten John Holmberg, understödd av lagtingsledamoten, Ingrid Zetterman har föreslagit att texten i den allmänna motiveringen under rubriken Landskapets ekonomi får den lydelse den har i ledamotens reservation till utskottets betänkande.
  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas genom öppen omröstning. Jag ber samma lagtingsledamöter, Eriksson och Bergbo, att biträda vid omröstningen.

  Omröstningspropositionen ställs så att den som omfattar utskottets betänkande röstar ja; den som omfattar lagtingsledamoten John Holmbergs ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd. Upprop.

  Omröstningen utföll med 16 ja-röster, 6 nej-röster, 5 avstod och 3 ledamöter var frånvarande. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Föreläggs rubriken Kommunernas ekonomi. Begärs ordet?


 • Ledamot Nina Fellman (S) Anförande | 13:29

  Jag föreslår att texten i den allmänna motiveringen under rubriken Kommunernas ekonomi får den komplettering i enlighet med min reservation till utskottets betänkande.


 • Jag ber att få understöda ledamoten Fellmans förslag.


 • Lagtingsledamoten Nina Fellman, understödd av lagtingsledamoten Camilla Gunell, har föreslagit att texten i den allmänna motiveringen under rubriken Kommunernas ekonomi får den komplettering i enlighet med lagtingsledamot Nina Fellmans reservation till utskottets betänkande. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas genom öppen omröstning. Jag ber samma lagtingsledamöter, Eriksson och Bergbo, att biträda vid omröstningen.

  Omröstningspropositionen ställs så att den som omfattar utskottets betänkande röstar ja; den som omfattar lagtingsledamoten Nina Fellman ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd. Upprop.

  Omröstningen utföll med 16 ja-röster, 4 nej-röster, 7 avstod och 3 ledamöter var frånvarande.
  Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.
  Begärs ytterligare ordet?


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Anförande | 13:33

  Herr talman! Jag föreslår att texten i den allmänna motiveringen under rubriken Kommunernas ekonomi får den lydelse den har i min reservation till utskottets betänkande.


 • Talman! Jag ber att få understöda ledamoten Holmbergs förslag.


 • Lagtingsledamoten John Holmberg, understödd av lagtingsledamoten Zetterman, har föreslagit att texten i den allmänna motiveringen under rubriken Kommunernas ekonomi får den lydelse den har i ledamotens reservation till utskottets betänkande.
  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas genom öppen omröstning. Jag ber samma lagtingsledamöter, Eriksson och Bergbo, att biträda vid omröstningen.

  Omröstningspropositionen ställs så att den som omfattar utskottets betänkande röstar ja; den som omfattar lagtingsledamoten John Holmbergs ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd. Upprop.

  Omröstningen utföll med 16 ja-röster, 7 nej-röster, 4 avstod och 3 ledamöter var frånvarande.
  Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.


 • Föredras rubriken Skattegränsen. Godkänd.
  Ålands hälso- och sjukvård. Begärs ordet?


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Anförande | 13:36

  Herr talman! Jag föreslår att texten i den allmänna motiveringen under rubriken Ålands hälso- och sjukvård får den lydelse den har i min reservation till utskottets betänkande.


 • Talman! Jag ber att få understöda ledamoten Holmbergs förslag.


 • Lagtingsledamoten John Holmberg, understödd av lagtingsledamoten Ingrid Zetterman, har föreslagit att texten i den allmänna motiveringen under rubriken Ålands hälso- och sjukvård får den lydelse den har i ledamotens reservation till utskottets betänkande. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas genom öppen omröstning. Jag ber samma lagtingsledamöter, Eriksson och Bergbo, att biträda vid omröstningen.

  Omröstningspropositionen ställs så att den som omfattar utskottets betänkande röstar ja; den som omfattar lagtingsledamoten John Holmbergs ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd. Upprop.

  Omröstningen utföll med 17 ja-röster, 7 nej-röster, 3 avstod och 3 ledamöter var frånvarande.
  Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.
  Begärs ytterligare ordet?


 • Ledamot Nina Fellman (S) Anförande | 13:39

  Talman! Jag föreslår att texten i den allmänna motiveringen under rubriken Ålands hälso- och sjukvård får en komplettering i enlighet med min reservation till utskottets betänkande.


 • Jag ber att få understöda ledamoten Fellmans förslag.


 • Lagtingsledamoten Nina Fellman, understödd av lagtingsledamoten Camilla Gunell, har föreslagit att texten i den allmänna motiveringen under rubriken Ålands hälso- och sjukvård får en komplettering i enlighet med ledamotens reservation till utskottets betänkande. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas genom öppen omröstning. Jag ber samma lagtingsledamöter, Eriksson och Bergbo, att biträda vid omröstningen.

  Omröstningspropositionen ställs så att den som omfattar utskottets betänkande röstar ja; den som omfattar lagtingsledamoten Nina Fellmans ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd. Upprop.

  Omröstningen med utföll med 24 ja-röster, 3 nej-röster, 3 ledamöter var frånvarande.
  Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.


 • Föredras rubriken Arbetsmarknad och sysselsättning. Begärs ordet?


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Anförande | 13:43

  Herr talman! Jag föreslår att texten i den allmänna motiveringen under rubriken Arbetsmarknad och sysselsättning får den lydelse den har i min reservation till utskottets betänkande.


 • Talman! Jag ber att få understöda ledamoten Holmbergs förslag.


 • Lagtingsledamoten John Holmberg, understödd av lagtingsledamoten Ingrid Zetterman, har föreslagit att texten i den allmänna motiveringen under rubriken Arbetsmarknad och sysselsättning får den lydelse den har i ledamotens reservation till utskottets betänkande. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas genom öppen omröstning. Jag ber samma lagtingsledamöter, Eriksson och Bergbo, att biträda vid omröstningen.

  Omröstningspropositionen ställs så att den som omfattar utskottets betänkande röstar ja; den som omfattar lagtingsledamoten John Holmberg ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd. Upprop.

  Omröstningen utföll med 16 ja-röster, 7 nej-röster, 4 avstod och 3 ledamöter var frånvarande. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.

  Föreläggs rubriken Skärgårdstrafiken och övrig infrastruktur. Begärs ordet?


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Anförande | 13:46

  Herr talman! Jag föreslår att texten i den allmänna motiveringen under rubriken Skärgårdstrafiken och övrig infrastruktur får den lydelse den har i min reservation till utskottets betänkande.


 • Talman! Jag ber att få understöda ledamoten Holmbergs förslag.


 • Lagtingsledamoten John Holmberg, understödd av lagtingsledamoten Ingrid Zetterman, har föreslagit att texten i den allmänna motiveringen under rubriken Skärgårdstrafiken och övrig infrastruktur får den lydelse den har i ledamotens reservation till utskottets betänkande. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas genom öppen omröstning. Jag ber samma lagtingsledamöter, Eriksson och Bergbo, att biträda vid omröstningen.

  Omröstningspropositionen ställs så att den som omfattar utskottets betänkande röstar ja; den som omfattar lagtingsledamoten John Holmbergs ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd. Upprop.

  Omröstningen utföll med 17 ja-röster, 9 nej-röster, 1 avstod och 3 ledamöter var frånvarande.
  Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.


 • Föredras rubriken Utbildning på gymnasienivå. Begärs ordet?


 • Ledamot Nina Fellman (S) Anförande | 13:49

  Talman! Jag föreslår att texten i den allmänna motiveringen under rubriken Utbildning på gymnasienivå får en komplettering i enlighet med min reservation till utskottets betänkande.


 • Jag ber att få understöda ledamoten Fellmans förslag.


 • Lagtingsledamoten Nina Fellman, understödd av lagtingsledamoten Camilla Gunell, har föreslagit att texten i den allmänna motiveringen under rubriken Utbildning på gymnasienivå får en komplettering i enlighet med ledamotens reservation till utskottets betänkande. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas genom öppen omröstning. Jag ber samma lagtingsledamöter, Eriksson och Bergbo, att biträda vid omröstningen.

  Omröstningspropositionen ställs så att den som omfattar utskottets betänkande röstar ja; den som omfattar lagtingsledamoten Nina Fellmans ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd. Upprop.

  Omröstningen utföll med 18 ja-röster, 3 nej-röster, 6 avstod och 3 ledamöter var frånvarande.
  Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.
  Begärs ytterligare ordet?


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Anförande | 13:52

  Herr talman! Jag föreslår att texten i den allmänna motiveringen under rubriken Utbildning på gymnasienivå får den lydelse den har i min reservation till utskottets betänkande.


 • Talman! Jag ber att få understöda ledamoten Holmbergs förslag.


 • Lagtingsledamoten John Holmberg, understödd av lagtingsledamoten Ingrid Zetterman, har föreslagit att texten i den allmänna motiveringen under rubriken Utbildning på gymnasienivå får den lydelse den har i ledamotens reservation till utskottets betänkande. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas genom öppen omröstning. Jag ber samma lagtingsledamöter, Eriksson och Bergbo, att biträda vid omröstningen. Jag ber samma lagtingsledamöter, Eriksson och Bergbo, att biträda vid omröstningen.

  Omröstningspropositionen ställs så att den som omfattar utskottets betänkande röstar ja; den som omfattar lagtingsledamoten John Holmbergs ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd. Upprop.

  Omröstningen utföll med 17 ja-röster, 9 nej-röster, 1 avstod och 3 ledamöter var frånvarande.
  Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.


 • Föredras Budgetstrukturen. Godkänd.
  Föredras Meddelandet om strategiska vägval 2021-2024.
  Begärs ordet?


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Anförande | 13:56

  Herr talman! Jag föreslår att texten i den allmänna motiveringen under rubriken Meddelandet om strategiska vägval 2021-2024 får den lydelse den har i min reservation till utskottets betänkande.


 • Talman! Jag ber att få understöda ledamoten Holmbergs förslag.


 • Lagtingsledamoten John Holmberg, understödd av lagtingsledamoten Ingrid Zetterman, har föreslagit att texten i den allmänna motiveringen under rubriken Meddelandet om strategiska vägval 2021-2024 får den lydelse den har i ledamotens reservation till utskottets betänkande. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas genom öppen omröstning. Jag ber samma lagtingsledamöter, Eriksson och Bergbo, att biträda vid omröstningen.

  Omröstningspropositionen ställs så att den som omfattar utskottets betänkande röstar ja; den som omfattar lagtingsledamoten John Holmberg ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd. Upprop.

  Omröstningen utföll med 17 ja-röster, 7 nej-röster, 3 avstod och 3 ledamöter var frånvarande.
  Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.
  Begärs ytterligare ordet?


 • Tack, herr talman! Bästa lagting, jag föreslår att orden "och klimatkrisen" stryks i den allmänna motiveringen under rubriken Meddelandet om strategiska vägval 2021-2024. Tack.


 • Ingen begär ordet. Eftersom förslaget inte vunnit understöd upptas det inte till behandling.
  Den allmänna motiveringen är därmed behandlad.
  Begärs ytterligare ordet?


 • Ledamot Nina Fellman (S) Anförande | 14:00

  Herr talman! Jag föreslår en kläm med den lydelse den har i min reservation till betänkandet.


 • Jag ber att få understöda ledamoten Fellmans förslag.


 • Lagtingsledamoten Nina Fellman, understödd av lagtingsledamoten Camilla Gunell, har föreslagit en kläm med den lydelse den har i ledamotens reservation till betänkandet. Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas genom öppen omröstning. Jag ber samma lagtingsledamöter, Eriksson och Bergbo, att biträda vid omröstningen.

  Omröstningspropositionen ställs så att den som omfattar utskottets betänkande röstar ja; den som omfattar lagtingsledamoten Nina Fellmans förslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd. Upprop.

  Omröstningen utföll med 18 ja-röster, 9 nej-röster och 3 ledamöter var frånvarande.

  Lagtinget har godkänt utskottets betänkande. Ärendet är slutbehandlat.