Förslag till första tilläggsbudget för år 2020

Budgetförslag BF 3/2019-2020 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

I föreliggande förslag till tilläggsbudget föreslås att en vetenskaplig studie av tillståndet hos torskbeståndet runt Åland genomförs samt att anslaget för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet höjs för att möjliggöra intensifierad provtagning inom ramen för utrotningsprogrammet för fisksjukdomen VHS.
Som framgår av regeringsprogrammet Tillsammans för Åland kan det konstateras att många tecken i vår omgivning tyder på att vi går mot en ekonomiskt kärv mandatperiod som kräver en återhållsam finanspolitik. Landskapsregeringens målsättning är en ekonomi i balans på lång sikt. För att det ska vara möjligt att långsiktigt trygga basservicen och välfärden avser landskapsregeringen att styra budgeteringen så att årsbidraget under slutet av mandatperioden täcker avskrivningarna för att därefter ge möjligheter att börja bygga upp reserver. Sammantaget betyder detta att landskapsregeringen måste föra en restriktiv finanspolitik samt kontinuerligt söka effektiviseringar inom förvaltningens alla ansvarsområden.
En annan viktig nyckel i detta sammanhang är nivån på landskapets grundfinansiering i stöd av självstyrelselagen. Grundlagsutskottet och riksdagen förutsatte i samband med sin behandling i december 2019 av det nya ekonomiska systemet för självstyrelsens finansiering att regeringen utan dröjsmål lämnar en proposition om ändring av avräkningsgrunden enligt 47 § 1 mom. i självstyrelselagen för Åland till 0,47 procent från ingången av år 2021. Utgående från att detta förverkligas kalkyleras den årliga grundfinansieringen öka med ca 10 miljoner euro per år.
Landskapsregeringen inleder arbetet med att ta fram budgetramar som ska tillämpas under mandatperioden. Landskapsregeringens avsikt är att i en tilläggsbudget under år 2020 presentera förändrade huvudinriktningar i förhållande till antagen budget för år 2020 samt budgetramar inklusive en investeringsplan för den kommande regeringsperioden. Huvudprincipen är att nya kostnader och verksamheter bör finansieras inom de givna ramarna.
I och med tillägget har hittills under år 2020 budgeterats 406.740.000 euro.

Åtgärder