Enda behandling

 • Diskussionen förklarades avslutad vid plenum den 9 februari 2022.

  Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs avsnittet Verksamhet enligt avdelningar och kapitel jämte detaljmotiveringar. Sedan föreläggs betänkandets klämmar och slutligen dess allmänna motivering enligt rubrikerna. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt.

  Först föreläggs avsnittet VERKSAMHET enligt avdelningar och kapitel jämte detaljmotiveringar.

  Föreläggs avdelning 1 Lagtinget. Godkänt.

  Föreläggs Avdelning 3 FINANSAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE. Godkänt.

  Föreläggs Avdelning 4 SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE. Godkänt.

  Föreläggs Avdelning 5 UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE kapitel för kapitel
  Kap 502 Studiestöd. Godkänt.
  511 Kultur- och miljöförvaltning. Godkänt.
  516 Penningautomatmedel för kulturell verksamhet. Begärs ordet?


 • Ledamot Stellan Egeland (Obs) Anförande | 09:40

  Talman! Jag är fullkomligt fast vid min åsikt, men jag avstår från att föra ärendet till omröstning.


 • Kapitel 516 Penningautomatmedel för kulturell verksamhet är därmed godkänd. Ingen begär ordet ytterligare.


 • Föreläggs Avdelning 7 INFRASTRUKTURAVDELNINGENS FÖRVALTNINGSOMRÅDE. Godkänt.
  Därmed är hela sifferstaten behandlad.

  Föreläggs nu de till betänkandet fogade klämförslagen var för sig.
  Föreläggs det första klämförslaget. Godkänt.
  Föreläggs det andra klämförslaget. Godkänt.
  Föreläggs det tredje klämförslaget. Godkänt.
  Klämmarna är därmed behandlade.

  Föreläggs slutligen betänkandets allmänna motivering enligt rubriker.
  Föreläggs rubriken Nya studiestödsregler. Godkänd.
  Föreläggs rubriken Nystart för idrott och kultur. Begärs ordet?


 • Ledamot Nina Fellman (S) Anförande | 09:42

  Jag föreslår att det till betänkandets stycke ”Nystart för idrott och kultur” fogas följande text: "Utskottet uppmanar landskapsregeringen att utreda möjligheten till ytterligare investeringar i kreativa näringar och idrott.


 • Talman! Jag ber att få understöda ledamot Fellmans förslag.


 • Lagtingsledamoten Nina Fellman, understödd av vicetalman Sjögren, har föreslagit att det till betänkandets stycke ”Nystart för idrott och kultur” fogas följande text: "Utskottet uppmanar landskapsregeringen att utreda möjligheten till ytterligare investeringar i kreativa näringar och idrott."

  Är det okej för förslagsställaren att vi skriver lagtinget istället för utskottet? Eftersom det är lagtinget som i så fall uppmanar till detta. Är redogörelsen riktig, med den ändring som talmannen gjorde? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Omröstningspropositionen ställs så att den som omfattar utskottets betänkande röstar ja; den som omfattar lagtingsledamoten Nina Fellmans ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Omröstningen sker efter upprop. Jag ber lagtingsledamöterna Johan Lindström och Stellan Egeland att biträda vid omröstningen.

  Upprop. Omröstningen utföll 18 ja-röster, 7 nej-röster och 5 ledamöter var frånvarande. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.


 • Föreläggs rubriken Filmproduktion på Åland. Godkänd.
  Föreläggs rubriken Ålands hälso- och sjukvård. Begärs ordet?


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Anförande | 09:47

  Tack, talman! Jag önskar föra följande kläm, som bygger på att det blir en god dialog mellan landskapsregeringen och ÅHS, till omröstning: "Att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att basera beslut beträffande folkhälsan på evidensbaserade medicinska utredningar. Utskottet konstaterar att utvidgningen av bröstcancerscreeningen ska införas på förordningsnivå. Det är både etiskt och långsiktigt."


 • Jag ber att få understöda ledamot Holmbergs förslag.


 • Lagtingsledamoten John Holmberg, understödd av lagtingsledamoten Fellman, har föreslagit att till betänkandets stycke ”Ålands hälso- och sjukvård” fogas följande text: "Lagtinget uppmanar landskapsregeringen att basera beslut beträffande folkhälsan på evidensbaserade medicinska utredningar. Utskottet konstaterar att utvidgningen av bröstcancerscreeningen ska införas på förordningsnivå. Det är både etiskt och långsiktigt."

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.Omröstning kommer att verkställas.
  Omröstningspropositionen ställs så att den som omfattar utskottets betänkande röstar ja; den som omfattar lagtingsledamoten Holmbergs ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Omröstningen sker efter upprop. Jag ber lagtingsledamöterna Högman och Mattsson att biträda vid omröstningen.

  Upprop. Omröstningen utföll 18 ja-röster, 7 nej-röster och 5 ledamöter var frånvarande. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande.


 • Begärs ytterligare ordet?


 • Ledamot Nina Fellman (S) Anförande | 09:52

  Tack, talman! Jag föreslår att lagtinget till den allmänna motivering fogar en ny rubrik Ungdomars psykiska hälsa i enlighet i förslaget i min reservation och den avslutas: "Lagtinget poängterar vikten av att de resurser som läggs på förebyggande barn- och ungdomsarbete samordnas, och att rätt instanser gör rätt saker. En lågtröskelmottagning bör vara en integrerad del av den storsatsning på ungdomars hälsa och välmående som ingår i grundbudgeten för 2022, och startas först när helheten är klarlagd."


 • Tack, herr talman! Jag önskar att få understöda ledamoten Fellmans förslag.


 • Lagtingsledamoten Nina Fellman, understödd av lagtingsledamoten Simon Påvals, har föreslagit att det till betänkandets allmänna motivering fogas en ny rubrik Ungdomars psykiska hälsa samt en text som framgår av ledamotens reservation till betänkandet.

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. Omröstningspropositionen ställs så att den som omfattar utskottets betänkande röstar ja; den som omfattar lagtingsledamoten Nina Fellmans ändringsförslag röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Omröstningen sker efter upprop. Jag ber lagtingsledamöterna Zetterman och Eckerman att biträda vid omröstningen.

  Upprop. Omröstningen utföll 17 ja-röster, 7 nej-röster och 6 ledamöter var frånvarande. Lagtinget har godkänt utskottets betänkande. Den allmänna motiveringen liksom hela betänkandet är därmed behandlat. Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.