Första behandling

 • Först tillåts diskussion och därefter vidtar detaljbehandlingen. Diskussion.


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Anförande | 13:05

  Tack, talman! Bästa lagting, det här är ett tämligen brådskande ärende eftersom lagstiftning gällande val helst ska träda i kraft ett år före valet. Vi har ju som sagt val nästa gång om ett drygt år, så därför behöver det här ärendet behandlas nu.

  Om vi lite rekapitulerar först, landskapsregeringen föreslår en ändring av vallagen för Åland gällande förtidsröstningen utanför Åland. Enligt förslaget ska det inte användas någon förtidsröstning via internet i lagtingsvalet. Samtidigt föreslås att förfarandet vid förtidsröstning per brev förenklas genom att distributionen av brevröstningshandlingar centraliseras hos landskapsregeringen i stället för att, som hittills, skötas av de kommunala centralvalnämnderna. Dessutom förtydligas regelverket.

  Utskottet ser inga utmaningar eller problem i de här lagförslagen. Tvärtom, så klargör lagförslaget många punkter, inte minst då det gäller internetomröstningen som var en utmaning vid senaste val.

  Utskottet ställer sig väldigt positivt till internetomröstning, förtidsröstning. Men det har visat sig att tekniken inte är alldeles tillförlitlig ännu idag. Utskottet anser att så fort tekniken är tillräckligt tillförlitlig i omkringliggande regioner eller i Norden så behöver vi implementera den här lagstiftningen också på Åland. Det borde kunna ske ganska smidigt eftersom vi redan i nu gällande lagstiftning har skrivningar kring internetomröstning. Det är naturligtvis mycket tacknämligt att väljare utanför Åland på ett smidigt sätt kan göra sin röst hörd.

  Vid valet 2023 har landskapsregeringen åtminstone som intention att allmänna förtidsröstningsställen ska finnas i Helsingfors, Stockholm, Oslo, Köpenhamn och Bryssel. Det här ska närmare klargöras i en förordning efter att lagen trätt i kraft. Utskottet ser väldigt positivt också på det här. Men det finns också andra orter - kanske främst studieorter, både i Finland och Sverige - som samlar väldigt många åländska ungdomar. Det är skäl för landskapsregeringen att göra en bedömning vid vilka studieorter som förtidsröstning ska kunna ske. Den är rätt arbetsdryg eftersom det kräver personal så länge som vi inte har en överenskommelseförordning med Finland, där exempelvis olika beskickningar skulle kunna tillhandahålla den här tjänsten för Ålands del. Orter som har nämnts är Uppsala, Åbo, London men också Vasa, Umeå och Gävle lockar många åländska studerande. Tiden får väl utvisa vilka av de här orterna som kommer att vara aktuella sedan, men det är klar förbättring i varje fall då det gäller situationen jämfört med idag.

  Som sagt, det finns några smärre förändringar, närmast tekniska, men i övrigt så föreslår vi att lagtinget antar lagförslagen i oförändrade lydelser. Tack!


 • Det var en bra presentation som utskottets ordförande Juslin gav. Jag är helt enig med det som sades. Jag uppfattar att de flesta är positiva till internetröstning med tanke på hur många ungdomar vi har runtom, främst i Norden, och studerar.

  Men det som jag fäste mig vid var att utskottsordförande Juslin sade; så fort tekniken är tillförlitlig så ska man gå vidare med det här. Min fråga är: Fick man någon typ av indikation i utskottet om vad det är för tidsfönster vi pratar om? Jag förstår att vi inte kommer att hinna till det här valet, men det kan ändå vara intressant att kommunicera ut när vi tror att man har det på plats.


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Repliksvar | 13:10

  Tack ledamot Eriksson. Tyvärr kan jag nog inte ge någon närmare beskrivning av vilken tidpunkt som skulle kunna vara aktuell. Det kan ligga fyra år fram i tiden, men det kan också ligga mycket längre. Det är kanske inte så mycket problem med identifieringen, utan att kunna motverka hackers att komma in i de elektroniska valurnorna, det är där som problematiken ligger. Det är nog väldigt svårt att sia om. Åland har en rätt stor IT-skuld och vi får nog förlita oss väldigt långt på den expertis som finns utanför Åland.


 • När det gäller det sistnämnda så tror jag också att Juslin har rätt när det gäller det. Fyra år åtminstone, men vi måste nog ha målsättningen att få det på plats till nästa val. Men samtidigt så minns vi ju alla de ändringar som man gjorde när det gäller valtekniken i Sverige och vad det ledde till bara för ett par veckor sedan. Det är klart att man ska ha ganska torrt på fötterna innan man gör några ändringar. De experiment som man provade med förra gången kommer lite för hastigt trots att det var en god vilja förstås bakom.


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Repliksvar | 13:11

  Tack ledamot Eriksson. Alldeles riktigt, landskapsregeringen bör göra sin läxa gällande omvärldsbevakning och se vad som händer i de omkringliggande regionerna och agera därefter.

  Som jag sade så torde det kunna gå ganska snabbt att implementera i lagstiftningen eftersom en del arbete redan är färdigt.


 • Tack, talman! Tack till utskottsordförande Juslin, även till utskottet i övrigt och i synnerhet sekreteraren för den önskvärda snabbheten i behandlingen av lagförslaget.

  Vi konstaterar att utskottet har samma syn på internetröstning som landskapsregeringen, det vill säga att när det finns en teknik och en trygghet om att den är hållbar på alla sätt, då ska givetvis Åland ta det steget. Men vi har inte råd och inte kunskap att gå i spetsen för den typen av utvecklingsprojekt. Det är bara att konstatera att utmaningarna är enorma. Vi har också kunnat redovisa för utskottet att vi har ett tätt samarbete med valmyndigheter, i synnerhet i Finland och Sverige, och tillsammans med dem finns en förhoppning att se när man kan skapa ett system som faktiskt fungerar.

  Vi har inte heller förhoppningar om flera förtidsröstningsställen än dem som vi anger. Det är någonting som vi tar med oss och ser om det är praktiskt möjligt.


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Repliksvar | 13:13

  Tack, talman! Tack vicelantrådet för det här. Vi är väldigt tacksamma från utskottets sida att landskapsregeringen gör den här omvärldsbevakningen och ser vad som händer i Norden exempelvis och sedan så tar vi efter där.


 • Ledamot Wille Valve (M) Anförande | 13:13

  Talman! Moderat Samling understöder och omfattar lag- och kulturutskottets betänkande. Vi hade förstås gärna sett en e-röstning i kommande val. Vi ser fördelar med det. Det hade förenklat valtiderna rejält för de 1 700 ålänningar som bor utanför Åland, och också för de funktionshindrade.

  Men Moderat Samling ser också nackdelar. En är förstås kostnaden för ett så kallat vattentätt system som ändå inte är vattentätt. Det är också så, bästa vänner, att det mest värdefulla vi har i vår parlamentariska demokrati, det är själva förtroendet för de demokratiska institutionerna, för landskapsregeringen och för lagtinget att det fungerar. Och det är tyvärr så att det finns gott om illvilja i världen och det räcker med en enda välriktad överbelastningsattack för att rubba förtroendet för lagtingsvalet. Eller ännu värre, spela rysk roulett med bortaålänningarnas 1700 röster, vilket i förlängningen skulle kratta manegen för ännu flera konspirationsteorier.

  Därför anser Moderat Samling att det är bra att vi gör det bästa möjliga för bortaålänningarna, så att vi förenklar förtidsröstningen och öppnar röstningspunkter utanför Åland där bortaålänningarna kan rösta. Vi ser gärna ett utökat samarbete med utrikesministeriet som både förenklar vardagen för bortaålänningarna och stärker Ålands synlighet i världen.

  Det är bra, talman, om det så tidigt som möjligt kan gå ut information kring vilka dessa röstningsställen sist och slutligen blir. De bortaålänningar som jag har haft förmånen att diskutera med har alla framfört samma budskap till oss. Det viktigaste av allt är att veta i god tid vad som gäller och att det verkligen blir så. Tack för ordet!


 • Ledamot Jessy Eckerman (S) Anförande | 13:16

  Talman! Jag håller mitt anförande både som medlem i utskottet men också från den socialdemokratiska gruppen.

  Från partiet ser vi positivt på alla ansträngningar som ger ålänningar utomlands möjligheten att delta i val och göra sin röst hörd. Det är en viktig demokratiaspekt för Åland med sina många bortaålänningar, särskilt med tanke på de unga studeranden som inom kort förhoppningsvis flyttar hem så att de inte ska tappa kontakten men vårt parlament och vår demokrati under tiden som de är ute och studerar runtom i världen.

  Vi tycker att det är lite tråkigt att det här e-röstningsförfarandet kommer att försvinna nu ett tag. Men vi tror att kanske inom en tioårsperiod så kommer det att finnas system även i de nordiska länderna som ger möjligheter att man också ska kunna rösta digitalt. Vi är lite besvikna på att man stryker e-röstningen, men vi har en förståelse för det.

  Talman! Vi tycker också att det är viktigt att landskapsregeringen inte nu enbart ser förhandsröstningen, som utökas på flera platser, som en betungande budgetpost eller som några extra arbetsuppgifter utan som en möjlighet att lyfta, stärka och värna om både självstyrelsen och valet av vårt eget parlament.

  Vi hoppas att diskussionerna med utrikesministeriet inte strandar då grundlagens likabehandlingsprincip om att det allmänna ska främja den enskildes möjligheter att delta i samhällelig verksamhet och att påverka beslut som gäller honom eller henne själv. Ja, den här texten borde vara ett stärkande argument för att utrikesministeriet skulle främja möjligheten att också vid dess egna röstningsställen kunna ges möjlighet att rösta även i det andra parlamentet i Finland, alltså det åländska parlamentet.

  Vi är annars nöjda med betänkandet. Men vi vill också lite problematisera över brevröstningen som vi anser att kan vara lite problematisk med tanke på att posten inte alltid kommer fram och att posten inte alltid kommer fram i tid. Och även om tiden har förlängts för när man skickar ut de här röstkorten så kan man inte vara helt säker på att de kommer fram. Det var det som jag hade att säga. Tack så mycket.


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet. Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring av vallagen för Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Föreläggs förslaget till landskapslag om upphävande av 11a § landskapslagen om förfarandet vid rådgivande kommunala folkomröstningar för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagens första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.