Enda behandling

 • Ärendet bordlades vid plenum den 27 januari 2021. Först tillåts fortsatt diskussion. Under diskussionen i ärendet kan det väckas förslag om en åtgärdsuppmaning till landskapsregeringen. Förslaget ska samtidigt skriftligen överlämnas till talmannen. Om det har väckts förslag om en åtgärdsuppmaning bordläggs ärendet efter avslutad diskussion till en avgörande behandling vid ett plenum tidigast följande dag. Om inget förslag till åtgärdsuppmaning väckts antecknas landskapsregeringens svar för kännedom. Under diskussionen kan ärendet bordläggas ytterligare en gång om lagtinget så beslutar. Diskussion.


 • Ledamot Camilla Gunell (S) Anförande | 13:38

  Fru talman! Bästa lagting. Delar av oppositionen har i ett spörsmål ställt frågor till landskapsregeringen angående minister Karlströms julresa till Sverige och efterhanteringen av den processen. Kärnan i det hela handlar om att regeringen utfärdar rekommendationer för befolkningen att följa, men här har en minister valt att trotsa rekommendationer och gjort egna bedömningar om vad man kan och inte kan göra.

  Vi bedömer att landskapsregeringen har inte valt att svara på det som har varit kärnan i själva frågeställningen. Utan man har valt att prata om epidemi- eller pandemibekämpningen generellt. Det här är en metod som man kan använda sig av. Man kan välja att svara på en annan fråga än det som efterfrågades eller så kan man välja att inte säga så mycket överhuvudtaget och låta debatten stillna och så småningom dö. Det är väl de metoderna som jag i det här skedet konstaterar att man har använt sig av från landskapsregeringens sida. Det är lite pinsamt att prata om det, vi har inget mer att säga om det här, det är dags att vända blad och gå vidare.

  Man kan också konstatera av den debatt som hölls att väldigt få i majoriteten har varit beredda att gå upp och ens beröra de här frågorna. Väldigt få i majoriteten har också valt att försvara sin regering. Man konstaterar, det man säkert vet innerst inne, att det här inte har varit bra. Det har inte lett till ett ökat förtroende varken för landskapsregeringen eller för viljan att efterleva de rekommendationer som utfärdas angående bekämpningen av Covid-19. Vi kan bara konstatera att det här är ett övertramp som läggs till andra övertramp i en trave som så småningom säkert kommer att bli en bedömning för människornas bild av landskapsregeringen och deras funktionsduglig. Det väcker då en lite märklig bild av regeringen och särskilt kanske den svala hanteringen och bemötande som den här frågan har fått. För att inte nämna de märkliga hot om repressalier som från lantrådets sida har uttalats för dem som tycker till för mycket i den här frågan.

  Vi kan vara glada för att den här nyheten inte spreds så långt. Den fanns i de åländska tidningarna, den fanns också i Vasabladet och Hufvudstadsbladet, men vi får vara väldigt glada för att den inte nådde kvällspressen som Iltalehti och Ilta-Sanomat. Åland yrkar på att sköta delar av smittskyddsfrågorna inom våra egna behörighetsområden och det är en process som pågår i Helsingfors och en lagstiftning process. En nyhet om en minister som inte följer regeringens egna rekommendationer är inte en nyhet som ger förtroende i Helsingfors för Åland att sköta mer av smittskyddet för ålänningarnas räkning. De allra flesta ute i samhället finner det tryggast om de här sakerna sköts från Helsingfors, av den finska regeringen och de finländska myndigheterna.

  Jag konstaterar att Åland fortfarande befinner sig i ett skede av de här smittskyddsfrågorna och i bekämpningen av pandemin att regeringen måste försöka hantera det här vidare på bästa möjliga sätt. Vi ser inte någon vits med att lägga något klämförslag i det här skedet. Vi vet alla hur utgången av det skulle se ut. Vi har valt att markera vår ståndpunkt. Vi tycker att minister Karlströms agerande var fel. Vi tycker att lantrådet inte har skött frågan bra. Vi vet också att i andra länder, i ett annat parlament, i en annan verklighet, och med en annan regeringsmajoritet så kanske saker och ting skulle ha blivit helt annorlunda. Det är klart att det här är en fråga som borde ha krävt antingen ett misstroende i lagtinget eller en större egenkritik hos den egna regeringen. Vi avslutar debatten här, vi har inte makt att göra mer i det här skedet. Vi hoppas att smittskyddsarbetet fortgår på ett bra sätt och att vi klarar oss igenom pandemin på bästa sätt. Tack, fru talman.


 • Talman! Bästa ledamöter. Jag vill från min sida i egenskap av lantråd också säga några avslutningsord ifall det är så att den här debatten för den här gången stoppar här och nu. Spörsmål frågan var hur avser lantrådet återskapa förtroendet för de rekommendationer som regeringen regelbundet ger ålänningarna och stärka medborgarnas vilja att följa dem om inte ministrarna själva följer regeringens rekommendationer? Det är egentligen två saker man behöver lyfta fram där. Det första är hårt arbete och det andra är för landskapsregeringens ledamöter att skärpa till sig så att man helt enkelt följer de rekommendationer som finns. Det är inte någonting annat egentligen som krävs.

  Jag tycker att den här frågan har varit väl belyst både här i lagtinget, av media, på sociala medier, på kaffekalas, på alfågeln när man åker hem till Lappo och på många andra ställen. Det är otvivelaktigt att Fredrik Karlströms agerande var felaktigt. Det är däremot fortfarande en diskussion huruvida jag i offentligheten borde ha agat honom för det han gjorde. Jag valde att inte göra det. Jag tar med mig de kommentarer som har kommit i salen och vi arbetar vidare i landskapsregeringen tillsammans för Åland. Det viktigaste har varit och är fortsättningsvis att trygga ålänningarnas hälsa och väl och ve. Tack.


 • Tack för det här inlägget. Lantrådet har sagt att minister Karlströms agerande var inte bra, men har lantrådet själv i det här skedet några reflektioner över hennes egen hantering av frågan? Hennes egen uppmaning att det politiska etablissemanget inte ska tycka till så mycket och att man inte heller ska säga så mycket för då kommer det repressalier. Kan lantrådet beröra den biten av den här historien?


 • Talman! Visst kan jag göra det. Det var ingenting som återfanns i mitt anförande nu och enligt gängse praxis så ska repliker rikta sig till det, men självklart kan jag göra det. Min avsikt har aldrig varit att uttala någon form av hot. Det har jag aldrig gjort som politiker och kommer inte att göra heller. Däremot kan jag säga att i stridens hetta, som det väl ändå delvis har varit, så märks orden och vissa saker får kanske större proportioner än vad som har varit meningen.


 • Lantrådet Thörnroos har vid två tillfällen upprepat samma sak. Först egentligen i samband med frågestunden så framkom att det politiska etablissemanget, vem det nu var man avsåg, ska inte tycka till så mycket i de här frågorna. Det vill säga tala utan fakta i det hela. Det blev väldigt oklart vem det riktade sig till. I andra andetaget kom det att alla gör misstag och om man fortsätter att uttala sig kritiskt mot regeringen Thörnroos så kommer det att komma andra skelett som trillar ur garderoben och som minsann också ska vädras. Vad är det för märkliga hot mot det fria ordet? Står lantrådet fortsättningsvis för de här uttalandena?


 • Tack, talman! Jag tycker att ledamoten övertolkar det jag har sagt. Den som har följt min politiska karriär sedan 2003 vet att jag ofta använder mig av bildspråk. Jag använder mig ofta av talesätt. Jag brukar också till och från citera Runeberg när jag tycker att det passar från talarstolen. Vad man sedan väger in i de uttalanden jag har gjort är naturligtvis upp till var och en. Den som känner mig personligen, som till exempel ledamoten Camilla Gunell gör, vet nog precis vad jag står för. Tack.


 • Diskussion är avslutad. Landskapsregeringens svar antecknas för kännedom. Ärendet är slutbehandlat.