Remissdebatt

 • Utdrag ur protokollet

  Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.

  Diskussion.

  Minister Carina Aaltonen

  Fru talman! I det här lagförslaget görs fyra ändringar av lite olika karaktär. De första förändringarna innebär att de förvaltningsuppgifter som hittills, i enlighet med livsmedelslagstiftningen hos husdjur, har skötts av landskapsregeringen. De uppgifterna överförs nu till Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. Det här ska jag gå in på lite närmare alldeles strax.

  För det tredje så klargörs att om intyg över livsmedelshygienisk kompetens, så kallade hygienpass, är utfärdade av kompetenstestare som är godkända av EVIRA så är de också giltiga på Åland. Idag säger förordningen att ”hygienpass kan utfärdas av en utbildad kompetenstestare inom ramen för restaurangutbildningen vid landskapets skolor”. Det här är inte riktigt överensstämma med verkligheten. På Åland finns idag nio godkända kompetenstestare och det är inte alla som är anställda av yrkesgymnasieskolan men som redan idag utför hygienspass-tester.

  Det är ett ganska omfattande regelverk kring vem som får utfärda hygienpassen men också kraven på testfrågor, dess uppläggning och hur man genomför testen, bedömning av kunskaperna och också det att man ska kunna avlägga testet på olika språk.

  Eftersom dessa uppgifter formellt åligger landskapsregeringen – i riket är det EVIRA – så skulle det krävas mer resurser än vad vi har idag för att genomföra detta på bästa sätt. Därför är detta ett område som vi bra kan låta Livsmedelssäkerhetsverket ha hand om, och de personer som har blivit godkända kompetenstestare av EVIRA är även behöriga att utfärda hygienpass också på Åland. Vi anpassar lagen till praxis helt enkelt.

  Den fjärde punkten handlar om bestämmelsen om tillåtande av produkter som får saluföras i Sverige. Den punkten ska upphävas eftersom den inte längre behövs. Sedan EU-inträdet finns ett regelverk som gör att det inte finns några skillnader mellan vilka tillåtna tillsatser som får finnas i livsmedel, och idag får åländska och svenska varor röra sig över gränsen utan speciella tillstånd så länge EU-regelverken följs.

  Men tillbaka till de två större förändringarna. Miljöbyrån och den miljötekniska byrån har genomgått stora förändringar allt sedan myndigheten ÅMHM bildades år 2008. Man kan säga att det som nu sker är en följd av en fortsatt omorganisering, allt i syfte till att effektivisera och göra arbetet så helhetsmässigt bra som möjligt.

  I enlighet med nuvarande lagstiftning är det idag landskapsregeringen som är behörig myndighet för lagstiftningen om smittsamma sjukdomar. När det kommer till myndighetsutövningen inom djurskydd – och livsmedelsskydd också för den delen – så utförs den av ÅMHM. Där finns också den praktiska veterinärvården. År 2011 överflyttades de uppgifter som enligt rikslagstiftningen ansvaras över av kommunala veterinärer på Åland till ÅMHM.

   Nu fortsätter vi den här reformen. Nu föreslår vi att även sådana uppgifter som i riket hör till regionförvaltningsverken enligt rikslagstiftningen om smittsamma sjukdomar hos husdjur flyttas till ÅMHM. Regionförvaltningsverken har hand om olika förvaltningsbeslut och utövar tillsyn som kompletterar kommunalveterinärernas uppgifter både beträffande djursjukdomar som livsmedel.

  Eftersom vi hos oss saknar en särskild förvaltningsnivå mellan landskapsregeringen och de uppgifter som i riket has omhand av kommunerna, det vill säga de uppgifter som Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet redan sköter, anser vi att det är naturligt att också regionförvaltningsverkets uppgifter överförs på myndigheten. Det här skapar en organisatorisk helhet. Vi menar att uppgifter som ofta är förekommande kan skötas på ett mera rationellt sätt.

  Det här gäller också vissa av Livsmedelssäkerhetsverkets uppgifter och vi vill öppna möjligheten att överföra ytterligare EVIRA-uppgifter till ÅMHM i landskapsförordning. Men, endast uppgifter som är liknande de som man redan sköter idag. Här är vi tydliga. Det handlar inte om uppgifter som det krävs särskild specialkompetens för eller som annars skiljer sig betydligt från myndighetens andra uppgifter. Till exempel så anser vi att EVIRAs beslut om avlivning av djur, enligt lagstiftningen om smittosamma sjukdomar hos husdjur, är sådana beslut som inte ska fattas av ÅMHM, utan av landskapsregeringen eller enligt överenskommelseförordning av EVIRA. Svåra frågor ska skötas av landskapsregeringen fortsättningsvis.

  Vi gör den här omorganisationen av två orsaker. Dels, som jag tidigare nämnde, för att få en bättre organisatorisk helhet och för att spara pengar. Social- och miljövårdsbyrån har ett stort sparbeting i och med omställningsbudgeten. Detta innebär tyvärr att tjänsten som landskapsveterinär dras in från och med den 1 augusti 2013.

  ÅMHM får i och med detta fler uppgifter, men å andra sidan arbetar vi även med att se över arbetet inom myndigheten för att också där kunna göra arbetet enklare. En förenklingsgrupp tillsattes i höstas och väntas i dagarna komma med ett flertal förslag som ska göra ÅMHMs arbete både tydligare och smidigare så att man inte behöver göra så mycket tolkningar, utan det ska finnas klara och tydliga regelverk och tillämpningsanvisningar. Så, när vi nu skuffar över arbete i den ena ändan måste vi också se över var vi kan minska och förenkla.

  Sist och slutligen en fråga som ev. kan intressera lagtingets jaktintresserade. Det som har diskuterats under beredningen har varit 4a § i livsmedelslagen som reglerar att jägare får sälja kött som inte har veterinärbesiktats. Idag är det den årliga kvoten två älgar och 20 rådjur. Vi har övervägt att upphäva 4a § eftersom den är strängare än den riksförordning som trädde ikraft 2012. Skillnaden är den att mängden kött som får säljas är större, men vi anser sist och slutligen att vår 4a § är tydligare formulerad och motsvarar det behov som livsmedelsföretagare och jägare har. Vi avser ändå att nästa gång som livsmedelsblankettförordningen revideras göra det tydligt att det är livsmedelslagen som gäller när älg och rådjur säljs till konsumenterna.

  Landskapsregeringens målsättning är att lagändringarna kan träda ikraft den 1 januari 2014. Tack.

  Ltl Sara Kemetter, replik

  Tack, fru talman! Det var en mycket klart och redigt anförande som ministern höll. Jag fick många svar på de frågor som jag hade funderat på här tidigare.

  Kunde ministern klargöra lite på vilket sätt det sparar pengar? Det skulle intressera inför utskottets behandling.

  Minister Carina Aaltonen, replik

  Framförallt är det en inbesparing på en tjänst. Det handlar ungefär om 70 000 euro på årsbasis. Vi kommer att föra över en del av de pengarna till ÅMHM, men i stort sett minskar vi med en tjänst. Det är ett ganska stort sparbeting för en så pass liten avdelning som social- och miljöavdelningen de facto är. Vi är tvungna att göra på det här sättet. Vi ser ju också att här finns det möjligheter att samordna verksamheter. ÅMHM får ta helhetsansvaret, så att vi inte gör dubbelt arbete, dels hos ÅMHM och dels hos oss på miljöbyrån. Ingenting faller mellan stolarna när det är en myndighet som har allt ansvar.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat.

  Ltl Torsten Sundblom, replik

  Tack, fru talman! Jag blev lite fundersam när det gäller avlivningsbesluten som inte ska kunna tas av ÅMHM. Man drar in tjänsten som landskapsveterinär. Betyder inte det att kompetensen på veterinärsidan finns på ÅMHM? Skulle inte beslutet tas där då eller resonerar jag helt fel? Kan ministern förklara lite.

  Minister Carina Aaltonen, replik

  Tack, fru talman! Ja, jag kan gärna förklara lite. Vi för diskussioner med ministeriet om en överenskommelseförordning. De här svåra besluten när det gäller att avliva en hel husdjursbesättning på grund av någon slags djursjukdom så behöver det finnas tillräcklig specialkompetens för. Den kompetensen tror jag inte finns hos ÅMHM och inte heller hos oss utan då måste vi vända oss till riket.

  Talmannen

  Replikskiftena är avslutade.

  Ltl Torsten Sundblom

  Tack, fru talman! Allt som jag funderar på skulle inte ha räckt att säga i en replik.

  Regeringen har tydligen några funderingar på att ändra på lagen när det gäller mängden vilt. Det är inte så länge sedan som vi tog den nuvarande lagen. Jag kommer ihåg att man talade om säl. En vildsvinsstam på Åland är inte uteslutet, tror jag. Det finns farhågor där om trikiner. Det var en liten sak.

  ÅMHM och resurserna har jag flera gånger tagit upp. Jag tycker att det är lite märkligt att man släpper i väg den här lagen. Nu har det kommit mellan fem och tio lagar som har haft samma motivering när det gäller resurserna.

  Inför utskottsbehandlingen vill jag säga att regeringen nog borde tänka igenom och komma till utskottet och berätta hur mycket resurser det här kommer att behöva i sista ändan. Tack.

  Minister Carina Aaltonen, replik

  Fru talman! Det här är en fråga som ltl Sundblom har tagit upp vid varje tillfälle då vi har haft en lagförändring där vi har fört mera uppgifter på ÅMHM. Den frågan är relevant.

  Just i det här specifika fallet så kan vi inte säga vad det skulle innebära i timmar eller veckor i arbetstid. Men som jag har sagt tidigare så måste vi ta ett helhetsgrepp på de här utökade uppgifterna, men vi måste också ta bort uppgifter i den andra ändan och göra de här förenklingarna. Alldeles i dagarna kommer förenklingsgruppen med sitt förslag om vilka åtgärder man ska vidta. Man kommer bl.a. att föreslå en ny hälsovårdslagstiftning.

  Ltl Torsten Sundblom, replik

  Tack, fru talman! Jag tar upp frågan för att jag anser att det är undermåligt att lämna en sådan här framställning utan att ha den ekonomiska konsekvensen redogjord. Det är enda orsaken. Sedan behöver det inte vara så stora summor det handlar om, men det bör finnas med.

  Minister Carina Aaltonen, replik

  Det är mycket viktigt som ltl Sundblom säger, men hade jag haft den informationen i dagsläget så hade jag naturligtvis också delgett lagtinget den. Men vi har inte fått sådana uppgifter så att vi med säkerhet kan säga hur mycket merarbete det kommer att bli. Det blir också inbesparingar på annat när man får sköta hela tillsynen.

  Ltl Torsten Sundblom, replik

  Då kan jag bara kort konstatera att lagen inte är riktigt färdig ännu.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.

  Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.