Första behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Först tillåts allmän diskussion. Talmannen påminner om att beslut om antagande av lagförslaget förutsätter att lagtingets beslut fattas enligt 35 § lagtingsordningen, vilket betyder att det vid andra behandlingen ska omfattas av minst 2/3 av de avgivna rösterna.

  Diskussion.

  Ltl Harry Jansson

  Tack, fru talman! Ärade kolleger, det närmar sig ett drygt år sedan föreliggande proposition förelades lagtinget för remiss till lag- och kulturutskottet. Även om det är korta formuläret från utskottets sida så vill jag säga några ord om framställningen och vår behandling, i och med att berör vårt grundläggande system och Ålands status.

  Tidtabellen har dels påverkats av förhoppningarna om att det inom innevarande mandatperiod för lagtinget skulle finnas ett förslag till totalrevision av självstyrelselagen, i praktiken en ny självstyrelselag. Idag vet vi att den totala revisionen blir beroende av hur vi framöver lyckas få den nya finska regeringen, under ledning av statsminister Rinne, att ta itu med den frågan. Parallellt med detta har vi i lag- och kulturutskottet att handlägga frågan om det ekonomiska systemet inom ramen för självstyrelselagen. Det här är en separat fråga som vi valt att behandla på det sätt som regelverket förutsätter. När det gäller det materiella innehållet i propositionen, måste alla komma ihåg att det här mer är en lagteknisk sak. Ordna den legala grunden så att vi från Helsingfors, via finska staten, får ersättning för hantering av konsumentskyddet. Där det har skett en förändring av ansvaret på statlig nivå. Lag- och kulturutskottet förordar enhetligt att lagtinget ger sitt bifall till ändringen av självstyrelselagen. Tack.

  Talmannen

  Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.

  Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling.

  Ärendets första behandling är avslutad.