Andra behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Enligt 69 § 1 mom. självstyrelselagen kan lagen inte ändras annat än genom överensstämmande beslut av riksdagen och lagtinget. Lagtingets beslut ska fattas med en majoritet om minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Riksdagen har den 23 november 2018 i den ordning som gäller för grundlag antagit det föreliggande förslaget till ändring av självstyrelselagen.

  Först tillåts allmän diskussion och efter det kan lagtinget antingen besluta att för sin del godkänna lagförslaget i republikens presidents framställning eller att förkasta det.

  Diskussion. Ingen diskussion.

  Lagförslaget föreläggs för godkännande i andra behandling i den lydelse det har antagits av riksdagen enligt riksdagens skrivelse nr Rsv 131/2018 rd.

  Lagtinget har alltså för sin del godkänt lagförslaget i republikens presidents framställning med den majoritet som behövs enligt 69 § självstyrelselagen och 35 § lagtingsordningen. Lagförslagens andra behandling är avslutad.

  Slutligen föreläggs motiveringen för enda behandling. Diskussion. Ingen diskussion. Motiveringen är godkänd i enda behandling.

  Ärendet är slutbehandlat.