För kännedom

 • Utdrag ur protokollet

  Enligt lagtingsordningen 31 § 2 mom. ska talmannen utan dröjsmål sända en begäran från presidenten om lagtingets bifall till ikraftträdande av en internationell förpliktelse till landskapsregeringen för ett yttrande som bör föreligga när ärendet remitteras till ett utskott. Talmannen kan dock, om möjligt efter att ha hört talmanskonferensen, i ett enskilt ärende besluta att ett yttrande inte är nödvändigt. Landskapsregeringen ska behandla ett sådant ärende i skyndsam ordning.

  Talmannen har beslutat sända ärendet till landskapsregeringen för ett yttrande. Ärendet upptas därför för remiss vid ett senare plenum.

  6        Godkännande av konventionen om arbete till sjöss

  Talmannen har beslutat att sända även detta ärende till landskapsregeringen för ett yttrande i enlighet med lagtingsordningen 31 § 2 mom. Ärendet upptas därför för remiss vid ett senare plenum.

  7        Godkännande av avtalet med Brunei om utbyte av upplysningar i fråga om skatteärenden

  Eftersom lagtinget tidigare har behandlat ett antal fördrag med motsvarande innehåll har talmannen beslutat att ett yttrande inte är nödvändigt i fråga om den aktuella framställningen. Ärendet kommer därför att tas upp till remiss vid plenum 07.11.2012.

  8        Godkännande av det fakultativa protokollet till internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

  Talmannen har sänt detta ärende till landskapsregeringen för ett yttrande i enlighet med lagtingsordningen 31 § 2 mom. och ett yttrande har redan avlämnats. Ärendet upptas därför för remiss vid plenum 07.11.2012.

  9        Godkännande av konventionen om förebyggande av storolyckor inom industrin

  Talmannen har beslutat att sända detta ärende till landskapsregeringen för ett yttrande i enlighet med lagtingsordningen 31 § 2 mom. Ärendet upptas därför för remiss vid ett senare plenum.

  10      Sjukdomskostnadsavdaget m.m.

  Ärendet upptas till behandling vid plenum 07.11.2012.

  11      Legalisera nettodebitering av el

  Ärendet upptas till behandling vid plenum 12.11.2012.

  12      Garanterad neurologisk vård

  En fråga ska besvaras inom tio dagar efter det att landskapsregeringen tagit emot frågan. Om frågan tas emot när lagtinget inte är samlat för plenum eller inom färre än tio dagar före plenarperioden avslutas ska svaret ges inom tio dagar räknat från den dag lagtingets nästa plenarperiod börjar, alltså tio dagar från idag. Om frågan inte kan besvaras ska landskapsregeringen meddela det till lagtinget och samtidigt ange orsaken till att ett svar inte ges.

  13      Vattengenomströmningen vid förnyandet av rörbroar

  Även denna fråga ska besvaras inom tio dagar räknat från idag. Om frågan inte kan besvaras ska landskapsregeringen meddela det till lagtinget och samtidigt ange orsaken till att ett svar inte ges.