Första behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

  Diskussion.

  Ltl Carina Aaltonen

  Herr talman! Social- och miljöutskottets har behandlat presidentframställningen rörande konventionen och protokollen om förhindrandet av havsföroreningar till följd av dumpning av avfall och annat material.

  Landskapsregeringen uppger i sitt yttrande att det på Åland finns bestämmelser i olika förordningar om både dumpning och om deponering av avfall samt hantering av jord- och muddermassor. Man konstaterar också att skyddsbestämmelserna är mer långtgående än i konventionen och dess protokoll.

  Dumpningsprotokollet förbjuder förbränning av avfall till havs, men tillåter förbränning av sådant avfall som produceras vid normal drift av fartyg. Bestämmelserna på Åland gällande förbränning av avfall till havs är för närvarande något otydliga, men de kommer att bli tydligt implementerade på Åland till den delen då rikets avfallslag görs tillämplig på Åland, vilket är under arbete.

  I 18 § i rikets avfallslag förbjuds förbränning av annat avfall än avfall från normal drift på fartyg på finländskt vattenområde, dvs. även på inre vattenområden. Men bestämmelser finns även i miljöskyddslagen för sjöfarten. Där sägs klart att förbränning av avfall som uppstår vid fartygs normala drift är helt förbjuden på finskt vattenområde, och tillåten endast i fartygets avfallsförbränningsugn i Finlands ekonomiska zon och på finska fartyg också utanför den zonen.

  Utskottet har erfarit att motsvarande bestämmelser bör införas i den åländska miljölagstiftningen för att till fullo uppfylla protokollet.

  Utskottet har också erfarit att de lagändringar som bör göras i den åländska lagstiftningen, för att landskapslagstiftningen till fullo ska vara i överensstämmelse med protokollet, inte utgör obestridliga lagstiftningskonflikter som bör undanröjas innan Finland förbinder sig till protokollet och ändringarna i det.

  I och med detta så föreslår utskottet att lagtinget ger det begärda bifallet.  Tack, herr talman.

  Talmannen

  Begärs ytterligare ordet? Diskussionen är avslutad.

  Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling.

  Ärendets första behandling är avslutad.