Remissdebatt

 • Utdrag ur protokollet

  PLENUM den 7 december 2005 kl. 13.00.

  ANDRA VICE TALMANNEN:

  Plenum börjar. Upprop. (Frånvarande: talman Barbro Sundback).

  29 lagtingsledamöter närvarande.

   

   

  Meddelande

  Meddelas att val av fyra landskapsrevisorer och två ersättare för dem för finansåret 2006 kommer att förrättas vid plenum måndagen den 19 december. Kandidatlistor skall inlämnas till lagtingets kansli senast fredagen den 16 december kl. 15.00. Antecknas. 

   

   

   

  Lagutskottets betänkande nr 2/2005-2006 angående landskapsregeringens berättelse för år 2004. (LB 1/2004-2005).

   

  Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till plenum den 12.12. Godkänt.

   

   

  Föredras för remiss ärende nr 2:

   

  Republikens presidents framställning om godkännande av ändringarna av bilaga IV till protokollet av år 1978 till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg. (RP 1/2005-2006).

   

  Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till lagutskottet. Godkänt. Diskussion.

   

  Ltl Ronald Boman:

  Herr talman!

  Godkänner vi den här framställningen godkänner vi samtidigt att fartyg fortsättningsvis får tömma ut skiten i Östersjön. Nu har vi ett gyllene tillfälle att slå näven i bordet och för det första inte godkänna presidentens framställning och för det andra kräva att alla fartygsutsläpp i Östersjön stoppas. Så enkelt kan det vara!

   

  Ltl Fredrik Lindqvist, replik:

  Herr talman!

  Jag tror att vi alla är väldigt måna om att försöka förhindra – för att uttrycka det på bättre svenska – utsläpp av förorenat avfallsvatten i Östersjön. Det skulle vara intressant om ltl Ronald Boman kunde utveckla sitt resonemang lite. På vilket vis kunde ett förhindrande av att godkänna framställningen rendera i att vi fick ett slut på utsläppen?

   

  Ltl Ronald Boman, replik:

  Herr talman!

  Det är alldeles klart att om vi kanske för första gången i lagtingets inte godkänner en framställning från presidenten så kommer det att väcka en viss uppmärksamhet, och det väcker också uppmärksamhet om vi kräver att alla fartygsutsläpp i Östersjön stoppas. Också miljöutskottet i riksdagen kommer,  enligt deras ordförande, att ställa ett motsvarande krav, så vi stärker riksdagens miljöutskotts framställan på samma gång. Jag tror alltså att det går att få någonting till stånd med det här.

   

  TALMANNEN: Begärs ordet? Ärendet remitteras till lagutskottet.

  Föredras, fortsatt behandling ärende nr 3:

   

  Landskapsregeringens meddelande angående plan för kortruttssystem gällande skärgårdstrafiken. (M 1/2005-2006).

   

  Diskussionen i ärendet förklarades avslutad vid plenum den 30 november. Enligt 51 § 2 mom. lagtingsordningen kan lagtinget om ärendet prövas vara av synnerlig vikt hänskjuta ärendet till utskott. Talmanskonferensen föreslår att meddelandet hänskjuts till finansutskottet. Kan förslaget omfattas? Ärendet remitteras till finansutskottet.

   

   

  Föredras för tredje behandling ärende nr 4:

   

  Lagutskottets betänkande nr 1/2005-2006 angående ändrad polislagstiftning. (FR 8/2004-2005).

   

  I tredje behandling har lagtinget att antingen anta lagförslagen sådana de godkändes vid andra behandlingen eller att förkasta dem. Först tillåts diskussion och därefter föreläggs lagförslagen för beslut var för sig. Slutligen föreläggs motiveringen för godkännande i enda behandling. Diskussion. Ingen diskussion.

   

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av polislagen för landskapet Åland för antagande i tredje behandling. Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

   

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om personregister för antagande i tredje behandling. Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

   

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 15d § landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet för antagande i tredje behandling. Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

   

   

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om besiktning och konstruktion av fordon för antagande i tredje behandling. Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

   

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om fritidsbåtar för antagande i tredje behandling. Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

   

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om Ålands polismyndighet för antagande i tredje behandling. Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

   

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 50 § vägtrafiklagen för landskapet Åland för antagande i tredje behandling. Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

   

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 4 § landskapslagen om polisens grundregister för antagande i tredje behandling. Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

  Föreläggs motiveringen för enda behandling. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Motiveringens enda behandling är avslutad.

   

  Ärendet är slutbehandlat.

   

   

  Föredras för tredje behandling ärende nr 5:

   

  Social- och miljöutskottets betänkande nr 1/2005-2006 angående ändring av landskapslagen om stöd för vård av barn i hemmet och ändring av grundskolelagen för landskapet Åland. (FR 1/2005-2006).

   

  I tredje behandling har lagtinget att antingen anta lagförslagen sådana de godkändes vid andra behandlingen eller att förkasta dem. Först tillåts diskussion och därefter föreläggs lagförslagen för beslut var för sig. Slutligen föreläggs motiveringen för godkännande i enda behandling. Diskussion. Ingen diskussion.

   

  Föreläggs landskapslagen om ändring av landskapslagen om stöd för vård av barn i hemmet för antagande i tredje behandling. Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

   

  Föreläggs landskapslag om ändring av landskapslagen om ändring av 21 § grundskolelagen för landskapet Åland för antagande i tredje behandling. Lagtinget har i tredje behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets tredje behandling är avslutad.

   

  Föreläggs motiveringen för enda behandling. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Motiveringens enda behandling är avslutad.

   

  Ärendet är slutbehandlat.

   

   

  Antecknas för kännedom att till lagtinget överlämnats

   

  Landskapsregeringens förslag till framställning om nya arbetslöshetsförmåner för arbetssökande. (FR 5/2005-2006).

   

  Ärendet upptas till behandling vid plenum den 12.12.

   

   

  Ltl Anders Erikssons enkla fråga angående Åland och Europarådet. (EF 1/2005-2006).

   

  Svar på frågan skall avges inom tio dagar efter det att landskapsregeringen mottagit frågan. Kan frågan inte besvaras skall landskapsregeringen meddela lagtinget om detta och orsaken till att var inte ges.

  Antecknas.

   

  Lagtingets nästa plenum är måndagen den 12 december kl. 13.00. Plenum är avslutat.

  (Plenum avslutades kl.13.15).