Första behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

  Diskussion.

  Ltl Katrin Sjögren

  Talman! Lagtinget ska ge sitt bifall till associeringsavtalet mellan Europeiska unionen, Europeiska atomenergigemenskapen och deras medlemsstater och Ukraina, Republiken Moldavien respektive Georgien. Det handlar om östliga samarbetspartner och vi kan konstatera att det är en region som står inför stora utmaningar på många sätt. Det rör sig om ett blandat avtal med bestämmelser som hör till medlemsstaternas behörighet och delvis till Europeiska unionens behörighet.

  Avtalets syfte är att fördjupa det politiska och ekonomiska samarbetet mellan EU, Ukraina, Moldavien respektive Georgien. Avtalet integrerar länderna i EU:s inre marknad genom att skapa ett omfattande frihandelsområde. Genom avtalet stöds stabiliteten och demokratin. I avtalets handelspolitiska avsnitt ingår beröringspunkter med protokoll 2 om Åland i bilaga till fördraget om Finlands anslutning till EU.

  Landskapsregeringen konstaterar i sitt yttrande att då avtalet ska tillämpas på de territorier där fördraget om Europeiska Unionen är tillämpligt garanterade Ålands rätt utifrån hembygdsrätten att begränsa tillhandahållande av tjänster och etableringar inom sitt territorium.

  Landskapsregeringen konstaterar vidare att Finland i fråga om Åland gjort ett förbehåll till kapitlen om offentlig upphandling, specifikt till artiklarna om marknadstillträde. I förbehållet innebär formuleringarna att om ett företag från Ukraina, Moldavien eller Georgien vill delta i en offentlig upphandling på Åland är landskapet inte tvunget att acceptera deltagandet men kan välja att göra så. Det omvända gäller för åländska företag som vill delta i en offentlig upphandling i Ukraina, Moldavien eller Georgien, om det åländska företaget i fråga däremot är etablerade i Finland eller en annan EU-stat gäller samma regler som företag i EU-stater. I landskapsregeringens yttrande gäller specifikt det behörigheter som ankommer på självstyrelsen.

  Det som är intressant i sammanhanget och specifikt med avtalet är att utrikesministeriet kommer att eftersträva att i framtiden när man reglerar internationella frihandelsavtal ta fram en ny formulering som gäller offentliga upphandlingar och Åland för att så långt som möjligt skapa en uniform praxis.

  Lag- och kulturutskottet har behandlat ärendet och föreslår att lagtinget ger det begärda bifallet.

  Talmannen

  Diskussionen är avslutad.

  Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling.

  Ärendets första behandling är avslutad.