Andra behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Först tillåts allmän diskussion och efter det kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till förslaget i presidentens framställning eller vägra ge ett sådant bifall.

  Diskussion. Ingen diskussion.

  Förslaget i presidentens framställning föreläggs lagtinget för bifall. Kan lagtinget enhälligt ge sitt bifall till framställningen? Lagtinget har i andra behandling enhälligt lämnat sitt bifall till förslaget.

  Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

  Begärs ytterligare ordet?

  Ltl Torsten Sundblom

  Tack, fru talman! Jag föreslår att en kläm fogas till betänkandet enligt följande lydelse: ”Lagtinget uppmanar landskapsregeringen att dels trygga finansieringen av skyddshem enligt nivågarantin för de sociala förmånerna i 44 § 2 mom. självstyrelselagen, dels att överväga lagstiftning som inför en rätt för hälso- och sjukvårdspersonal att oberoende av tystnadsplikt och utan patientens samtycke göra en anmälan till åklagare eller polis när nämnda personal på grund av omständigheter vilka de har fått kännedom om i tjänsten/arbetet har grundad anledning att misstänka att patienten har utsatts för ett allvarligt våldsbrott.” 

  Jag föreslår att detta förs till omröstning. Klämmen finns i reservationen.

  Ltl Mats Perämaa

  Fru talman! Jag ber att få understöda förslaget.

  Talmannen

  Ltl Torsten Sundblom, understödd av ltl Mats Perämaa, har föreslagit att lagtinget ska godkänna en åtgärdsuppmaning av följande lydelse: ”Lagtinget uppmanar landskapsregeringen att dels trygga finansieringen av skyddshem enligt nivågarantin för de sociala förmånerna i 44 § 2 mom. Självstyrelselagen, dels att överväga lagstiftning som inför en rätt för hälso- och sjukvårdspersonal att oberoende av tystnadsplikt och utan patientens samtycke göra en anmälan till åklagare eller polis när nämnda personal på grund av omständigheter vilka de har fått kännedom om i tjänsten/arbetet har grundad anledning att misstänka att patienten har utsatts för ett allvarligt våldsbrott.” 

  Eftersom förslaget till kläm ingår i reservationen till betänkandet behöver det enligt 70 § arbetsordningen inte bordläggas till ett senare plenum utan en omröstning kommer därför att verkställas.

  Den som omfattar utskottets betänkande, röstar ja; den som omfattar ltl Torsten Sundblom ändringsförslag, röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Jag ber ja-röstarna resa sig. Jag ber nej-röstarna resa sig. Talmannen röstar ja.

  Majoritet för ja. Lagtinget har godkänt lagtexten enligt utskottets betänkande.

  Klämförslagets enda behandling är avslutad.  Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.