Remissdebatt

 • Utdrag ur protokollet

  Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.

  Diskussion.

  Minister Mika Nordberg

  Herr talman! Ålands lagting har begärt ett utlåtande från Ålands landskapsregering angående ikraftsättande av artiklarna 8 och 39 i fråga om konventionen om vägtrafiken, den s.k. vägkonvention.

  Artiklarna handlar om att göra det lagligt att framföra de moderna fordon som i dag har olika sorters hjälpsystem. Det finns system med t.ex. avståndshållare till bilen framför, det finns automatiskt inbromsningssystem och det finns många olika system. Det har funnits en osäkerhet ifall de system som i dag är så moderna överensstämmer med konventionen. I och med detta så har landskapsregeringen konstaterat att det inte är några problem att ge sitt bifall till att ändra artiklarna 8 och 39 i vägkonventionen. De bilar som idag trafikerar med modern hjälputrusning kan göra det på ett lagligt sätt.

  Talmannen

  Diskussionen är avslutad.

  Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.