Remissdebatt

 • Utdrag ur protokollet

  Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens förslag är att ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.

  Diskussion.

  Minister Wille Valve

  Talman! Framför oss har vi godkännande av förordningen om sättande i kraft av ändringen av 1998 års protokoll till 1979 års konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar om långlivade organiska föreningar. Vad är det? 

  Ja, det här handlar om en ändring av 1998 års protokoll som avser en uppdatering av protokollets förteckning över nya substanser och i den anges stängare gränsvärden för utsläpp. Ändringarna berör främst storindustriell verksamhet som inte finns på Åland. På mycket lång sikt kan ändringarna påverka åländsk lagstiftning men då via de förteckningar över nya substanser som införs i EU-rätten. Tack för ordet.

  Talmannen

  Diskussionen är avslutad.

  Kan förslaget att remittera ärendet till social- och miljöutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till social- och miljöutskottet.