Första behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

  Diskussion.

  Ltl Carina Aaltonen

  Tack, fru talman! Social- och miljöutskottet har behandlat den här konventionen om långväga gränsöverskridande luftföroreningar som syftar till att skydda människors miljö mot luftföroreningar.

  Som vi hörde i remissen så har konventionen utökats med åtta protokoll där det fastställs specifika åtgärder som parterna ska vidta för att minska sina utsläpp av luftföroreningar. Målet med protokollet är att begränsa användning och utsläpp av långlivade organiska föreningar, så kallade POP-föreningar.

  Genom det ändrade protokollet införs sju nya POP-föreningar utöver de 16 befintliga POP-föreningarna. Dessutom skärps kraven för några av de befintliga föreningarna samt utsläppskraven vid avfallsförbränning. Vidare införs ett basår för utsläpp av PCB.

  Utskottet har inga invändningar mot att ändringarna i protokollet träder i kraft i landskapet och föreslår att lagtinget ska ge sitt bifall. Tack, fru talman.

  Talmannen

  Diskussionen är avslutad.

  Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling.

  Ärendets första behandling är avslutad.