Första behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

  Diskussion.

  Ltl Carina Aaltonen

  Tack, fru talman! Den här konventionen är mycket lik den tidigare, men den här avser tungmetaller. Tanken är att minska och kontrollera utsläpp i luften av bly, kadmium och kvicksilver.

  Genom det ändrade protokollet fastställs strängare gränsvärden för utsläpp samt införs flexibla övergångsbestämmelser som gynnar de stater eller parter som tillträder det ändrade protokollet före utgången av år 2019.

  I likhet med det tidigare betänkande så har utskottet inte heller några invändningar mot att ändringarna i protokollet och föreslår att det här ska träda ikraft i landskapet. Vi föreslår att lagtinget ger det begärda bifallet.

  Talmannen

  Diskussionen är avslutad.

  Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling.

  Ärendets första behandling är avslutad.