Första behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. Diskussion.


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Anförande | 13:04

  Tack, talman! Lagtinget har 8 mars 2023 begärt lag- och kulturutskottets yttrande i ärendet. Republikens president föreslår att Ålands lagting ger sitt bifall till förordningen och att den ska träda i kraft på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet.

  Det aktuella tillägget till ADR avser överenskommelsen M347 som gäller klassificering av transporter av ämnen som innehåller apkoppsvirus. Landskapsregeringen har meddelat att de ser inget hinder mot att lagtinget ger sitt bifall till att den förordning som sätter tilläggsavtal i kraft i Finland träder i kraft också på Åland till de delar de faller inom landskapets behörighet, vilket utskottet delar.

  Utskottet välkomnar alla åtgärder i syfte att begränsa spridningen av apkoppsvirus som orsakar sjukdomen mpox som klassas som en allmänfarlig sjukdom. Sjukdomen förekommer naturligt i områden som angränsar till tropisk djungel.

  Med hänvisning till detta föreslår utskottet att lagtinget ger sitt bifall till att förordningen träder i kraft på Åland till de delar avtalet faller inom landskapets behörighet. Tack, talman!


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling. Ärendets första behandling är avslutad.