Remissdebatt

 • Utdrag ur protokollet

  Enligt arbetsordningens 44 § beslutar lagtinget på förslag av talmannen till vilket utskott ett ärende ska remitteras. Beslutet fattas efter avslutad diskussion. Talmannens förslag är att ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.

  Diskussion.

  Minister Carina Aaltonen

  Fru talman! Lagtingets talman har den 31 oktober 2014 lämnat en begäran om landskapsregeringens yttrande över republikens presidents framställning nr 2/2014-2015 som rör godkännande av överenskommelsen med Estland om samarbete på området förebyggande av, beredskap för och insatser vid nödsituationer och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen.

  I republikens presidents framställning föreslås att Ålands lagting ger sitt bifall till att lagen träder i kraft i landskapet Åland till de delar överenskommelsen faller inom landskapets behörighet.

  Överenskommelsens främsta syfte är att skydda människor och miljön samt egendom. I överenskommelsen finns bestämmelser om behöriga myndigheter och kontaktpunkter, anmälan om olyckor, ömsesidigt bistånd och parternas gemensamma åtgärder. Det rör storolyckor på land, t.ex. stora bränder och kemiska olyckor. Det rör inte olyckor till havs, då är det andra avtal som åberopas. Jag vill betona att det handlar enbart om civila räddningsuppdrag.

  Landskapsregeringen konstaterar att inrikesministeriet den 30.1.2013 begärde landskapsregeringens yttrande över överenskommelsen. Av begäran om yttrande framgick att Åland inte skulle inkluderas i överenskommelsen. I den tidigare överenskommelsen mellan Finland och Estland om samarbete och ömsesidigt bistånd vid olyckshändelser från den 26 juni 1995 var inte Åland inkluderat och inte heller föremål för lagtingets godkännande. Således svarade landskapsregeringen att vi förbehåller oss rätten att återkomma med kommentarer om det skulle behövas.

  Inrikesministeriet skickade den 22 april 2014 till landskapsregeringen för utlåtande ett nytt utkast till proposition. I utkastet till propositionen var Åland inkluderat i överenskommelsen, vilket naturligtvis föranleder att lagtinget samtycker ska inhämtas.

  I diskussioner med inrikesministeriets räddningsavdelning har det framkommit att om lagtinget ger sitt bifall till överenskommelsen blir konsekvensen att överenskommelsen omfattar Åland i sin helhet. Enligt avtalet är det den part som begär bistånd som också står för kostnaderna.

  Därför avlämnar vi ett yttrande att vi inte har någonting emot att överenskommelsen träder i kraft i landskapet.

  Ltl Danne Sundman

  Fru talman! I samband med demilitariseringen och neutraliseringen har vi i självstyrelsepolitiska nämnden många gånger berört just det faktum att allt flera räddningsresurser samordnas mellan det civila och det militära. Vi upplever detta som ett problem om det inte på Åland finns civila resurser att hantera olyckor på. Det här hjälper upp den här utvecklingen. Åtminstone på det teoretiska planet är det bra om också de resurser som finns i Estland kan tas i användning. Vi har ju färjtrafik direkt till Tallinn från Mariehamn, vilket man de facto kan utnyttja ganska enkelt utan att behöva extra transporter.

  Utskottet kan titta på detta, om de har möjlighet och resurser, hur det här skulle kunna spela någon roll i praktiken för räddningssituationer på Åland, att man har möjlighet att ta hjälp ifrån Estland. Hur skulle det kunna inkluderas i de planer som finns? Från nämndens sida har vi sagt flera gånger att man också bör titta på de svenska resurserna och varför inte på de estniska resurserna och hur de i praktiken också kan tas med i de scenarier som man har planer för och övar på här på Åland. Tack.

  Ltl Katrin Sjögren, replik

  Talman! De frågorna ska vi granska i utskottet. Ministern sade här i sin presentation att det inte gällde olyckor havs. Men vad gäller vid än båt som ligger förtöjd, en fartygsbrand till exempel? Det finns vissa frågor som utskottet ska titta på och det var en fråga som ltl Sundman tog upp.

  Ltl Danne Sundman, replik

  Fru talman! Det är säkert en definitionsfråga var gränsen går för fartygsolyckor till havs. Det finns definition på vad som är sjöräddningens uppgifter, vad som är gränsbevakningens uppgifter och hur långt ut det ska vara från stranden innan det byter aktörer. Vissa saker kanske man kan få hjälp med fast det står så här i konventionen. Särskilt fartyg som ligger vid kaj räknas inte som att de är till havs. Det är bra om utskottet tittar på det.

  Talmannen

  Replikskiftet är avslutat. Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.

  Kan förslaget att remittera ärendet till lag- och kulturutskottet omfattas? Förslaget är omfattat. Ärendet remitteras till lag- och kulturutskottet.