För kännedom

 • Utdrag ur protokollet

  Ärendet upptas till behandling vid plenum 09.03.2015. Godkänt.

  3        Godkännande av det fakultativa protokollet om ett klagomålsförfarande till konventionen om barnets rättigheter

  Ärendet upptas till behandling vid plenum 09.03.2015. Godkänt.

  4        Godkännande av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning

  Ärendet upptas till behandling vid plenum 09.03.2015. Godkänt.

  5        Godkännande av överenskommelsen om social trygghet med Folkrepubliken Kinas regering

  6        Godkännande av associeringsavtalet mellan EU, Euratom och deras medlemsstater och Ukraina, Moldavien respektive Georgien

  Enligt lagtingsordningen 31 § 2 mom. ska talmannen utan dröjsmål sända en begäran om lagtingets bifall till ikraftträdande av en internationell förpliktelse till landskapsregeringen för ett yttrande.

  Talmannen har beslutat sända ärendena 5 och 6 till landskapsregeringen för ett yttrande. Ärendena upptas därför för remiss vid senare plenum.

  7        Ändring av blankettlagar om socialvård

  Ärendet upptas till behandling vid plenum 09.03.2015. Godkänt.

  8        Yttrande enligt 21 § LO

  Ärendet upptas till behandling vid plenum 04.03.2015.

  9        Redogörelse över självstyrelsepolitiska frågor enligt 32 § AO

  Ärendet upptas till behandling vid plenum 11.03.2015. Godkänt.

  10      Landskapsregeringens externpolitik

  Ärendet upptas till behandling vid plenum 16.03.2015. Godkänt.

  11      Landskapsrevisionens berättelse över effektivitetsrevisionen år 2014

  Landskapsrevisionen har 24.02.2015 i enlighet med 7 § landskapslagen om Landskapsrevisionen överlämnat en berättelse med resultaten från effektivitetsrevisionen till lagtinget. Enligt samma lags 8 § ska landskapsregeringen, inom tre månader från det att Landskapsrevisionens berättelse har delgivits landskapsregeringen, meddela lagtinget vilka åtgärder den vidtagit eller avser att vidta med anledning av Landskapsrevisionens iakttagelser. Landskapsrevisionens berättelse delgavs landskapsregeringen 26.02.2015 varför landskapsregeringens meddelande ska ges senast den 26.05.2015. Talmanskonferensen har dock uttryckt sin förhoppning om att meddelandet överlämnas till lagtinget senast inom april månad.