Första behandling

 • Utdrag ur protokollet

  Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.

  Diskussion.

  Ltl Christian Beijar

  Fru talman!  Social- och miljöutskottet har behandlat godkännande av överenskommelsen om social trygghet mellan Republiken Finlands regering och Folkrepubliken Kinas regering och med förslag till lag om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen.

  Utskottet föreslår att lagtinget ger sitt bifall och tillstyrker att lagtinget enligt 59 § 2 mom. självstyrelselagen ger det begärda bifallet.

  Fru talman! Överenskommelsen om social trygghet med Folkrepubliken Kina innehåller bestämmelser om pensionsförsäkring och arbetslöshetsförsäkring för arbetstagare och företagare som rör sig mellan Finland och Kina samt betalning av pensioner över gränserna. Bestämmelserna om arbetslöshetsförsäkring innefattar det grundläggande och det inkomstbaserade utkomstskyddet för arbetslösa.

  Överenskommelsen innehåller vissa bestämmelser om vilket språk som myndigheterna ska använda. Ansökningar och andra handlingar som getts till en avtalsslutande parts behöriga myndighet får nämligen enligt överenskommelsen inte avvisas på den grund att de har upprättats på den andra avtalsslutande partens officiella språk. Enligt 59 § 2 mom. självstyrelselagen förutsätts därför att lagtingets beslut fattas med en majoritet om minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. Lagtinget har även vid andra tillfällen med föreskriven majoritet lämnat bifall till överenskommelser i vilka ingått motsvarande språkbestämmelser. Eftersom bestämmelsen gäller endast det språk på vilket landskapsmyndigheterna ska stå i förbindelse med utländska myndigheter behandlas lagförslaget i vanlig lagstiftningsordning i riksdagen.

  Utskottet tillstyrker det begärda bifallet.

  Talmannen

  Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.

  Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet.  Förslaget är bifallet i första behandling.

  Ärendets första behandling är avslutad.