Andra behandling

 • Först tillåts allmän diskussion och efter det kan lagtinget antingen lämna sitt bifall till lagförslaget i presidentens framställning eller vägra ge ett sådant bifall. Talmannen påminner om att lagtingets beslut i enlighet med 69 § 1 mom. i självstyrelselagen och lagtingsordningens 35 § ska fattas med en majoritet om minst två tredjedelar av de avgivna rösterna.
  Beslutet om betänkandets klämmar fattas vid enda behandling.
  Diskussion. Ingen diskussion.Diskussionen är avslutad.
  Förslaget i presidentens framställning föreläggs lagtinget för bifall i andra behandling.
  Kan lagtinget enhälligt ge sitt bifall till framställningen? Lagtinget har
  i andra behandling enhälligt lämnat sitt bifall till förslaget.
  Betänkandets motivering föreläggs för godkännande i enda behandling.
  Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen.

  Föreläggs betänkandets andra kläm för godkännande. Klämmen är godkänd.
  Föreläggs betänkandets tredje kläm för godkännande. Klämmen är godkänd.

  Ärendets andra behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.


 • (Applåder hörs från salen). Nu förs det vidare till presidenten.