Godkännande av statsrådets förordning om det multilaterala avtalet om internationell järnvägstransport av farligt gods (COTIF) (30-2020)

Republikens presidents framställning RP 9/2019-2020 (slutbehandlat)  

Åtgärder