Första behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen.
  Diskussion


 • Ledamot Rainer Juslin (Lib) Anförande | 14:28

  Talman! ADR är en europeisk överenskommelse från 1957 vars tillämpningsområde omfattar transporter av farligt gods i vägtrafiken. Enligt ADR har parterna rätt att genom bilaterala eller multilaterala fördrag tillåta att farligt gods transporteras med avvikelse från ADR-bestämmelserna, under förutsättning att en säkerhetsnivå som motsvarar ADR-bestämmelserna bibehålls.

  Syftet med föreliggande förordning är att möjliggöra vissa begränsade transporter av gaser i så kallade DOT-kärl som är tryckkärl/gasflaskor som godkänts i Förenta staterna. De amerikanska bestämmelserna överensstämmer inte helt och hållet med ADR och därför krävs ett separat avtal till ADR för att DOT-kärl ska kunna användas i ADR-länder. De amerikanska bestämmelserna har dock bedömts motsvara ADR:s säkerhetsnivå.

  Transporter av gaser i DOT-kärl behövs i näringslivet för laboratorier som använder gaser som har framställts utanför de fördragsslutande staterna och som är förpackade i DOT-kärl.

  Landskapsregeringen noterar för sin del att det multilaterala avtalet M299, som föregick det nu aktuella multilaterala avtalet M318, inte har tillsänts lagtinget för bifall trots att det sattes i kraft för bara några år sedan. Det innebär att motsvarande bestämmelser inte har varit i kraft på Åland tidigare.

  Trots det ser landskapsregeringen inga hinder mot att M318 ska gälla på Åland, eftersom ADR förutsätter att en säkerhetsnivå som motsvarar ADR-bestämmelserna bibehålls när separata avtal under ADR ingås.

  Landskapsregeringen konstaterar också att avtalet inte innehåller bestämmelser som står i strid med självstyrelselagen eller annan landskapslagstiftning. Ett bifall skulle alltså inte leda till lagstiftningsändringar.

  Mot bakgrund av detta ser landskapsregeringen inget hinder mot att lagtinget ger bifall till att den förordning som avses i aktuell presidentframställning om M318 träder i kraft också på Åland till den del M318 innehåller bestämmelser inom landskapets behörighet.

  Självstyrelsepolitiska nämnden å sin sida har inga invändningar mot landskapsregeringens resonemang gällande innehållet i det nu aktuella multilaterala avtalet M318, men konstaterar att det är lag- och kulturutskottets uppgift att ta ställning till avtalets materiella innehåll.

  Mot bakgrund av att rättsläget fortfarande är oklart i fråga om internationella avtal som satts i kraft i Finland genom förordning före den gällande självstyrelselagens ikraftträdande är det enligt nämndens mening fortsättningsvis viktigt att lagtinget ger sitt bifall till grundkonventionen. Eftersom det, enligt uppgift från landskapsregeringen, inte går att förvänta sig att en kompletterande framställning i ärendet från presidenten kommer att överlämnas till lagtinget, bör lagtinget i likhet med ESK-konventionen ge sitt bifall till grundfördraget på eget initiativ.

  Utskottet delar landskapsregeringens ställningstagande att, eftersom landskapslagstiftning och ett EU-direktiv anger att ADR redan gäller på Åland, behövs det i det här skedet inte någon utredning om ADR:s lämplighet för Åland. Det får enligt utskottets mening därmed anses klarlagt att det är ändamålsenligt att tillåta transport av gaser i DOT-kärl som behövs i näringslivet när laboratorier behöver gaser som har framställts utanför de fördragsslutande staterna.

  Utskottet delar även självstyrelsepolitiska nämndens uppfattning att det fortsättningsvis är viktigt att lagtinget ger sitt bifall också till grundkonventionen. Enligt uppgift från landskapsregeringen går det inte att förvänta sig att en kompletterande framställning i ärendet kommer att överlämnas till lagtinget. Lagtinget bör därför ge sitt bifall till grundfördraget på eget initiativ.

  Slutligen delar utskottet nämndens åsikt att det kunde vara till fördel med en standardformulering i de internationella avtal som Finland ingår, där så är möjligt, att ta in en s.k. opt-in-klausul. Opt-in klausulen användes exempelvis i samband med Finlands anslutning till EU då det i anslutningsavtalet sägs att avtalet inte gäller Åland om inte Finland meddelar så i anslutning till ratificeringen av avtalet. En sådan opt-in klausul skulle lösa de problem som kan uppstå ifall lagtinget inte samtycker till ett avtal men att det ändå av avtalet framgår att det gäller hela Finland. Utskottet uppmanar därför landskapsregeringen att vid tillfälle undersöka den möjligheten. Tack.


 • Begärs ordet? Diskussionen är avslutad.
  Detaljbehandlingen börjar. Förslaget i presidentens framställning föreläggs för lagtingets bifall i enlighet med betänkandet. Förslaget är bifallet i första behandling. Ärendets första behandling är avslutad.