Enda behandling

Hållbar regionalpolitik S 4/2009-2010

 • Utdrag ur protokollet

  Under överläggningen i ärendet, som förklarades avslutad vid plenum den 2 juni 2010, har lagtingsledamoten Camilla Gunell, understödd av lagtingsledamoten Barbro Sundback, föreslagit att lagtinget skulle godkänna en hemställan till landskapsregeringen av följande lydelse:

  "Lagtinget hemställer om att landskapsregeringen återkommer till lagtinget i höst med det utlovade skärgårdsutvecklingsprogrammet där man utgående från en helhetssyn klargör de politiska riktlinjerna för att skapa en långsiktig hållbar utveckling i skärgården."

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig. Omröstning kommer att verkställas. Omröstningspropositionen ställs så att de som röstar för att landskapsregeringens svar med anledning av spörsmålet antecknas till kännedom röstar JA. De som är för lagtingsledamoten Camilla Gunells förslag till hemställan röstar NEJ. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Omröstning.

  Jag ber JA rösterna resa sig. Jag ber NEJ rösterna resa sig.

  Talmannen konstaterar majoritet för JA. Lagtinget har således beslutat anteckna landskapsregeringens svar till kännedom.

  Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.