Behandling av kläm

Hälso- och sjukvård S 1/2015-2016

 • Utdrag ur protokollet

  Under diskussionen som förklarades avslutad vid plenum den 7 november 2016, har vtm Veronica Thörnroos, understödd av ltl Jörgen Pettersson, föreslagit att lagtinget skulle godkänna en åtgärdsuppmaning till landskapsregeringen av följande lydelse:

  ”Att lagtinget för att långsiktigt trygga den åländska befolkningens hälso- och sjukvårdsbehov uppmanar landskapsregeringen att mildra sparkravet på ÅHS så att avdelning 1 A under 2017 kan fortsätta verka i enlighet med tidigare verksamhetsmål. Vidare bör landskapsregeringen under 2017 ta fram långsiktiga och vårdmässigt godtagbara lösningar för klienter och patienter med demenssjukdomar.”

  Är redogörelsen riktig? Redogörelsen är riktig.

  Omröstning kommer att verkställas. Omröstningspropositionen ställs så att de som röstar för att landskapsregeringens svar med anledning av spörsmålet antecknas för kännedom röstar ja; de som för vtm Thörnroos förslag till åtgärdsuppmaning röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd.

  Vtm Veronica Thörnroos

  Talman! Jag önskar en öppen omröstning.

  Ltl Jörgen Pettersson

  Jag understöder vtm Thörnroos förslag.

  Talmannen

  Under diskussion har vtm Veronica Thörnroos, understödd av ltl Jörgen Pettersson, begärt öppen omröstning. Öppen omröstning kommer att verkställas.

  Jag ber lagtingsledamoten Petri Carlsson och lagtingsledamoten Britt Lundberg att biträda vid rösträkningen.

  Upprop.

  Omröstningen har utfallit så att 17 ja-röster har avgivits, 10 nej-röster och 3 ledamöter var frånvarande.

  Lagtinget har alltså beslutat anteckna landskapsregeringens svar för kännedom.

  Ärendets enda behandling är avslutad. Ärendet är slutbehandlat.