Första behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussion.


 • Talman! Även denna detta lagförslag, höjning av barnbidragets ensamförsörjartillägg, är en budgetlag som är en del av tilläggsbudget nummer 3 som vi ska diskutera om en liten stund. Det här handlar om ungefär 51 000 euro som är tänkt att ges ut som en höjning av barnbidragets ensamförsörjartillägg. Det är något som inte sker särskilt ofta, senast höjdes det år 2019 från 50 till 60 euro per månad. Nu föreslås att man höjer från 60 till 80 av ungefär samma skäl som de som jag nyligen redogjorde för när det handlade om studiestödet.

  Överlag kan man sammanfatta behandlingen i utskottet att vi får konstatera att barnbidraget generellt sett är på en högre nivå på Åland än i Finland. Det kan motiveras av de högre kostnaderna som finns på Åland.

  Mot den här bakgrunden är det ett enhälligt utskott som tillstyrker lagförslaget och föreslår att man antar det i oförändrad lydelse samt att landskapsregeringen bemyndigas att bestämma att denna lag helt eller delvis ska träda i kraft i den ordning som föreskrivs i 20§ 3 mom. i självstyrelselagen. Tack, talman!


 • Talman! Att höja barnbidragets ensamförsörjartillägg är en mycket, mycket bra sak och något som Liberalerna har tyckt länge att kunde göras. Vi ser ju att ojämlikheten ökar i vårt samhälle och just ensamförsörjare är en av de grupper som är mest ekonomiskt utsatta.

  Lite vid sidan av det här ärendet så förs det ju en pågående diskussion om vad samhället ska göra vid det här ekonomiska läget och inflationen. Förde utskotten någon diskussionen kring den generella frågan kring vad landskapet bör göra och inte bör göra med anledning av inflationen? Alltså vilka åtgärder gör man som kan förvärra sitsen totalt sett?


 • Tack, talman! Vi förde en diskussion kring det hela och konstaterade att man i tilläggsbudget nummer 3, som vi ska hantera senare, har beredskap för att återkomma i den mån det skulle behövas ytterligare åtgärder för att förbättra barnfamiljers tillvaro och andras tillvaro så där rent generellt.

  Jag tar tillfället i akt att säga att det var barnbidraget som höjdes 2019 från 50 till 60, medan ensamförsörjartillägget då inte höjdes, medan man nu tar tillfället i akt att göra det lite rejälare, säger mina anteckningar.


 • Talman! Vi kanske får diskutera om anteckningarna var korrekt återgivna eller inte. Men hur som haver, det är bra att det här ensamförsörjartillägget höjs.

  Med min replikväxling så vill jag också konstatera att just sådana riktade åtgärder till de grupper där man faktiskt vet att har det ekonomiskt svårt är nog en klok väg att gå. Liberalerna stöder detta förslag till fullo.


 • Tack för det, talman! Det förtjänar att upprepas att alla i utskottet tycker att detta är en bra idé. Om det är något vi ska försöka se till att sköta så är det att barnfamiljer ska ha det så bra som någonsin är möjligt.


 • Talman! Tack finansutskottets ordförande Pettersson för det här positiva beskedet. Jag är glad för att man enhälligt går in för det här. Det visar sig, när man går igenom och tittar på vilka som är mest ekonomiskt utsatta, att det här en av de grupperna. Nu går vi in och faktiskt höjer ensamförsörjarbidraget med 33 procent. Det är en ganska stor höjning. Fast i det stora hela så kanske det inte är så stor höjning med tanke på den utmanande situation vi står inför just nu, men många bäckar små. Som finansutskottets ordförande sade så är det här en fråga som vi diskuterar kontinuerligt nu och ser vad vi kan göra för att understöda just den här gruppen som har det svårt.


 • Tack, talman! Jag ska också ta tillfället i akt och förklara hur det är tänkt. Det här är en höjning av barnbidragets ensamförsörjartillägg. Det är inte barnbidraget som sådant. Ett barnbidrag är 110 euro per månad för ett barn. Om man har flera barn så höjs det allt eftersom. Men det här är alltså ett tillägg till barnbidraget.


 • Ledamot Wille Valve (M) Replik | 13:44

  Talman! En höjning av barnbidragets ensamförsörjartillägg med 20 euro per barn är en vettig riktad åtgärd. Varje gång landskapsregeringen, också tidigare, har studerat var fattigdomen är frekvent så har man landat i att just ensamförsörjare är en grupp där socioekonomisk utsatthet förekommer extra mycket. Det här är ett mönster som upprepas. Det här är bra. Det är svåra tider nu och det gäller för oss att bära de mest utsatta grupperna över klyftan. Vi från Moderat Samling ser det här som en av flera åtgärder för att ingen ska lämnas vind för våg.


 • Tack, talman! Jag ska ta tillfället i akt att påminna om det här på samma sätt som kring studiestödet. Vi ska alltid se till att de svagaste ska hänga med och att vi kan erbjuda tillräcklig säkerhet för dem. Vi ska dock komma ihåg att alla pengar ska komma någon annanstans ifrån. Det handlar om skattepengar som kommer in och därför så får vi aldrig släppa tanken på att också fortsätta utveckla näringslivet och de skatteintäkter som gör detta möjligt. Allting hänger ihop allting och det måste vi alltid hålla i minnet. Vi har en skyldighet i detta lagtinget att ha två tankar i huvudet hela tiden minst.


 • Ledamot Wille Valve (M) Replik | 13:46

  Talman! Det är precis så. Jag kunde inte ha formulerat det bättre själv.


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet. Föreläggs först förslaget till landskapslag om ändring av 4 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av barnbidragslagen för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.