Remissdebatt

 • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.
  Diskussion.


 • Herr talman! Ärade lagting och åhörare. Jag ska presentera förslaget som gäller höjning av resekostnadsavdraget.

  Det har efterfrågats åtgärder för att underlätta vardagen för våra medborgare. Som ett led i detta föreslår nu landskapsregeringen att resekostnadsavdraget för resor mellan bostad och arbetsplats höjs från 0,25 till 0,30 euro per kilometer. Höjningen gäller retroaktivt för hela skatteåret 2022.

  I riket har man gick man under sommaren in för att höja avdraget från 0,25 till 0,30 euro per kilometer, också där för hela skatteåret.

  Landskapsregeringen utgick från att höjningen av det kilometerbaserade avdraget skulle förverkligas på sedvanligt sätt genom Skatteförvaltningens beslut och att den därmed också skulle bli tillämplig vid kommunalbeskattningen på Åland med stöd av 10 § 1 mom. i kommunalskattelagen. I riket valde man slutligen att ta in ändringen i en bestämmelse i inkomstskattelagen och detta betyder att höjningen inte per automatik är tillämplig vid kommunalbeskattningen utan att ta till lagstiftningsåtgärder.

  I riket har man historiskt sett haft ett högre maxbelopp för resekostnadsavdraget, det tidigare maxbeloppet i riket höjdes från 7 000 euro till 8 400 euro. På Åland där avstånden i regel är korta så har vi haft ett lägre maxbelopp på 6 000 euro så vi ser ingen anledning att öka detta pga de korta avstånden. På Åland har vi dock en lägre självrisk 600 euro jämfört med 750 som tillämpats i riket.

  Det ökade avdraget innebär dels att de som nyttjar avdraget idag får något högre avdrag och att något fler skattskyldiga får möjlighet att göra avdraget.

  Noteras bör att kollektivtrafiken reformerats och ett årskort kostar endast 270 euro eller 2,50 per resa. Det är ett gott alternativ för dem som har möjlighet.

  Med hänvisning till att den föreslagna höjningen av resekostnadsavdraget är avsett att gälla för hela skatteåret 2022 är det av största vikt att lagändringen kan träda i kraft så fort som möjligt. Tack!


 • Jag tycker att höjningen är bra. Jag tycker att maxbeloppet också är okej. Men jag noterar att det är exakt samma höjning som man har gjort på rikssidan och det är väl antagligen därför den här framställningen kommer. Så min fråga är, har man överhuvudtaget inom regeringsbänken övervägt att ha ett högre avdrag än vad man har på rikssidan, med tanke på att den här fem centen kompenserar inte överhuvudtaget de höga bränslepriser vi har i dag? Har man funderat på det?


 • Herr talman! Tack ledamot Eriksson för en riktigt bra fråga. Vi har diskuterat olika möjligheter att stöda, men fastade för samma modell som man har på rikssidan.


 • Tack, herr talman! Jag noterade, ni sade det visserligen inte i anförandet, men i framställningen så står det i avslutningen "förslaget har inga administrativa eller miljömässiga konsekvenser". Då blev jag lite förvånad. För sänker man priset på en produkt eller om man ger stöd eller ger skattestöd så ökar det ju rimligtvis efterfrågan på den tjänsten. Det är därför man har den typen av avdrag eller stöd för solpaneler och så vidare. Så det här stödet gör ju faktiskt att biltrafiken kommer att öka. Det ger miljökonsekvenser och det ger klimatkonsekvenser som ibland är väldigt viktiga. Jag undrar, kanske de här klimateffekterna inte längre är så besvärliga och viktiga?


 • Talman! Tack för frågan ledamot Toivonen. Det är ju så att det här gäller ju endast arbetsresor och de finns oavsett. Det här är ett sätt att underlätta lite för dem som är tvungna använda sin bil för arbetsresor. Det här ska inte ha någon klimatpåverkan. Det är ju så nuförtiden att man kör inte mera bil än vad man måste. Det är väl troligtvis mera så att man kanske tittar på alternativet att åka kollektivt. Man kanske tittar på alternativet att samåka.


 • Tack, herr talman! Det där är väl nog en sanning med modifikation som man får säga. Det finns ju möjlighet till distansarbete till exempel. Ju mer stöd ni ger för arbetsresor, desto mindre incitament har man för distansarbete. Så det är självklart att det påverkar miljön och klimatet, men ni väljer att anse att det inte påverkar.


 • Det är ju så att väljer man distansarbete och har den möjligheten så har man möjlighet till avdrag för arbetsrum som man då kan nyttja i olika mån beroende på hur mycket man använder arbetsrummet.

  Vad tänkte jag till säga? Jag åt upp det, tyvärr. Jag får återkomma sedan i ett annat tillfälle.


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Gruppanförande | 14:28

  Tack, talman! Bästa lagting och åhörare. Självklart ska ålänningarna ha rätt till minst motsvarande reseavdrag som gäller i Finland.

  Den 3 mars i år lämnade jag och Liberalerna in en åtgärdsmotion i ärendet och då framkom tydligt att landskapsregeringens intention var att följa det finska exemplet. Höjning från 25 till 30 cent/km. Läget idag är å ena sidan exceptionellt gällande bensinpriser och inflationen, och här behöver de arbetspendlande få en liten hjälp på vägen omedelbart, även om hjälpen kanske kund ha varit större.

  Den finska höjningen är tidsbunden, medan den åländska är tillsvidare, jag förstår resonemanget från finansministerns sida, då bensinpriset troligtvis kommer att ligga på en avsevärt högre nivå en längre tid. Det är omöjligt att sia om. Läget idag är å andra sidan exceptionellt sett till klimatkrisens omställningsbehov. Incitamenten för att nyttja ett hållbart transportsätt finns inte i denna snabbframtagna lösning. Däremot finns det alla skäl till att omgående skapa reseavdrag som främjar kollektivtrafik, fossilfri bilkörning eller cykling. Ett reseavdrag där det lönar sig att vara klimatsmart framom fossilberoende. Dagens föreslagna reseavdrag behövs, men jag hoppas landskapsregeringen redan till nästa år gör en komplettering så att den klimatmässiga utmaningen beaktas, men även främjar folkhälsan. Att ett klimat- och folkhälsoincitament beaktas i ett reseavdrag anpassat för åländska förhållanden, men som samtidigt erbjuder valfrihet i hur du tar dig till jobbet bara det är hållbart.

  Cykelindustrin går på högvarv, cykelställen räcker inte till och det produceras nya cykelvägar varje dag. Det finns alla möjligheter via ett klimat- och hälsofrämjande reseavdrag att komma åt två stora samhällsproblem samtidigt. Liberalerna är gärna med och diskuterar fram ett uppdaterat nytt och hållbart reseavdrag så fort som möjligt. Tack, talman!


 • Tack, talman! Tack ledamot Holmberg, vi verkar vara överens i den här frågan och det är trevligt. Så ska det vara.

  Det är viktigt förstås att stöda, som vi båda konstaterade, även om det inte är i någon väldigt hög grad. Men jag vill än en gång påminna om kollektivtrafiken och där får man - om jag inte har helt fel - dra av hela summan i beskattningen för bussbiljetter. Det finns sedan tidigare ett stöd som är förmånligt skattemässigt, och förstås 270 euro för ett årskort är ett stöd i sig.


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Repliksvar | 14:31

  Tack, talman! Tack minister Höglund. Absolut, på det sätt som landskapsregeringen nu har utvecklat kollektivtrafiken så är det ju väldigt, väldigt positivt, speciellt när man också har en prislapp som ut mot brukaren är användarvänlig, om vi säger så.

  Jag tror att det skulle vara bra med ett modernt åländskt reseavdrag som har den här mixen. Jag tror att förhållandena på Åland och vardagen för ålänningarna är att en dag kanske du vill åka buss, en annan dag kanske du vill cykla och en dag kanske du åker med grannen eller kör den egna förhoppningsvis fossilfria bil. Jag tror att skulle man titta på det här reseavdraget och göra en åländsk modell av det så ska kunde man få någonting verkligen, verkligen bra som skulle vara attraktivt.


 • Jo, absolut. Vi har diskuterat det i princip varje år som jag har varit med, möjligheten att utveckla avdrag för resor och styra det på bästa tänkbara sätt. Det som är utmaningen är att om vi gör det alltför åländskt eller alltför specialdesignat så medför det oftast ganska höga kostnader hos skattemyndigheten att göra de här anpassningarna. Det behöver man också ta med i bilden, dvs. den kostnad som vi får betala jämfört med den effekt som det får. Men absolut, jag håller med.


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Repliksvar | 14:33

  Tack, talman! Det som jag också lyfte upp i gruppanförandet är folkhälsoaspekten, den får vi inte glömma bort även fast det just nu är energipriser, inflation och klimat som är de stora utmaningarna, men även folkhälsan. Här skulle det också finnas incitament till att via fötter eller cykel ta sig till och från arbetet. Alla som rör sig i trafiken vet att antalet cyklister även på Åland blir fler och fler av olika orsaker. Det är bara att titta på landskapsregeringens cykelgarage här uppe så ser man att det är välfyllt alla dagar. Det finns möjligheter och Liberalerna är gärna med och bidrar.


 • Ledamot Jessy Eckerman (S) Gruppanförande | 14:33

  Tack, herr talman! Vi behandlar en höjning av avdraget för kostnader för resor mellan bostaden och arbetsplatsen med egen bil och en höjning från 25 till 30 cent per kilometer. Socialdemokratiska lagtingsgruppen är inte emot detta förslag, varje cent räknas i dagens läge i varje familj på Åland.

  Däremot är ett reseavdrag är inte gott nog, det krävs ett smörgåsbord av åtgärder för det pressade ekonomiska läget vi har just nu. Vi ser gärna att landskapsregeringen inom kort presenterar en helhetsbild över hur vanligt folk på Åland ska klara av det osäkra läget med de kraftigt ökade priserna på el och övriga konsumtionsvaror. Särskilt utsatta grupper i samhället är de redan socioekonomiskt utsatta grupperna; arbetslösa, pensionärer med låg pension, sjukpensionärer och ensamstående föräldrar. Det här ekonomiska läget är lite mer annorlunda, det drabbar alla ålänningar.

  Ett reseavdrag kan göra en liten skillnad men är knappast en jättestor lättnad för ålänningarna i stort. Det är en nödvändighet, med tanke på hur outvecklad kollektivtrafiken är på Åland så behöver man göra någonting. Erbjuder samhället inget vettigt alternativ till bilen så är familjer på Åland är tvungna att ha minst två bilar per familj. Att äga en eller flera bilar är en stor kostnadspost i privatekonomin. Minderåriga barn har på grund av den outvecklade kollektivtrafiken mopeder, mopedbilar eller motorcyklar för att klara sina fritidssysselsättningar.

  Folks medvetande om bilismens och utsläppens konsekvenser på miljön, föroreningarna och mikroplasterna har ökat markant. Man ser bara t.ex. hur Slemmern i Mariehamn har mått den här sommaren. Många vill och önskar kunna välja bort bilen av både miljömässiga och ekonomiska skäl. Samhället behöver hjälpa till och visa vägen.

  En sak som Socialdemokraterna vill rikta kritik mot är avsaknaden av en miljökonsekvensanalys i det här lagförslaget. Vi undrar, har man helt slopat tanken på att utöka kollektivtrafiken på Åland och möjliggöra för flera familjer att klara vardagen med färre motordrivna fordon? Vi socialdemokrater vet hur tufft det är och hur tufft det kommer att vara ekonomiskt för arbetare och personer som bor i glesbygd utan möjligheter till kollektivt åkande. Man pratar ofta i regeringsblocket om valmöjligheter, men här finns inga valmöjligheter.

  Till sist, det är tragiskt för vår närmiljö och för klimatet att Åland fortfarande är så biltätt och en omställning borde ha påbörjats i mycket snabbare takt. I tätorter där det går att åka kollektivt ganska bra borde det uppmuntras i allra högsta grad. Reseavdraget hjälper förvisso en hel del arbetsbilpendlare i vardagen men vi socialdemokrater ser fram emot att diskutera de andra verktygen som landskapsregeringen har i sin verktygslåda förutom stöden till privatbilismen. Miljö- och klimatfrågor borde ha en högre prioritering. Man kunde som exempel stöda kollektivt åkande, utöka bussturerna och ytterligare se över priserna som en kompensation till ålänningarna. Tack!


 • Tack, herr talman! Tack ledamot Eckerman för stödet runt resekostnadsavdraget. Vi är mycket medvetna om de problem som drabbar våra invånare och högprioriterade frågor diskuteras absolut. Det diskuteras i princip varje dag vad man göra och hur man kan göra det. Det är på gång.

  Vad gäller kollektivtrafiken, ja, jag tror att de flesta av oss, kanske alla, ser nog gärna att den ökar. Dels så ser vi ju det nya systemet och reformen som gjordes att den har varit positiv, bussåkandet ökar. Det finns möjligheter att helt enkelt göra det ännu attraktivare genom att man kan koppla till någon linje eller dra om linjer eller helt enkelt utöka, men det är en senare fråga. Det sparar ju pengar på riktigt för invånarna och det sparar även på miljön.


 • Ledamot Jessy Eckerman (S) Repliksvar | 14:38

  Det är ju en hel del förbättringar, eventuellt, på vissa ställen på Åland. Men som aktiv politiker i Mariehamn så har vi ju fått höra mycket att det har blivit enorma försämringar inom tätorten och tätortstrafiken. Det går inga lördagsbussar längre och det har väldigt stora konsekvenser på handeln i Mariehamn under veckosluten. Man behöver se över det här som en helhet. Bor du 2,5 kilometer från stan men har väldigt svårt att ta dig därifrån så är bussen ett väldigt bra och fint alternativ. Jag hoppas att vi kunde diskutera de här frågorna lite mera. Det är en lite större helhet än att folk ska få pengar att tanka bilarna om vi ska ha ett hållbart Åland, både socialt och ekonomiskt.


 • Tack, herr talman! Jag kan intyga att dels så ser vi på kollektivtrafiken som en helhet och vi försöker förbättra oss där och helt enkelt se på möjligheten att utöka den. Vi har en samsyn där. Jag tänker själv börja åka buss så småningom, så ska jag pröva på det.


 • Ledamot Jessy Eckerman (S) Repliksvar | 14:40

  Det låter bra. Det är ju det som är en av de viktigaste frågorna högst upp på vår lista, för hela Åland egentligen, att vi måste dra ner på utsläppen. Vi måste göra allt vad vi kan på alla möjliga sätt.

  Med tanke på att vi har så korta avstånd så borde man kanske till exempel inom infrastruktursektorn börja se till att man utökar sådana här biluppsamlingsplatser så att man fortfarande kan parkera sin bil utanför byarna och sedan åka buss resten av tiden. Och att det ska gå att arbetspendla, till exempel att åka till skolan och fritidsaktiviteter med bussen. Jag tror att den här omställningen måste ske från samhället och vi måste visa vägen.


 • Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet omfattas? Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.