Första behandling

 • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av de lagförslag som ingår i betänkandet. Enda behandling av den motion som ingår i betänkandet tas upp i samband meddelande lagförslagets andra behandling. Diskussion.


 • Tack, talman! Jag tänker egentligen bara ganska kort konstatera att finans- och näringsutskottet enhälligt har ställt sig bakom detta förslag till lag om höjning av resekostnadsavdraget som i korthet betyder att man får dra av 30 cent per kilometer i stället för 25. Det här bottnar i höjda kostnader på framförallt bränsle som gör att resorna till och från arbetet blir dyrare.

  Vi har fört en kort diskussion om avdragets tak som är 6 000 euro på Åland. Skälet till att man har valt det, i stället för 8 400 som de har i Finland, är att avstånden är kortare och behovet därmed inte uppfattas som lika höga.

  Detta gör att det blir lite enklare att ta sig till arbetet än om inte avdraget skulle finnas. Det finns många andra åtgärder man också kunde tänka sig, men utskottet har i det här fallet valt att stå bakom lagförslaget enhälligt.

  Lagförslaget är också sådant som tangerar ledamoten John Holmbergs åtgärdsmotion nummer 4 som föreslår ungefär samma sak, att man höjer från 25 till 30. I det förslaget ingår också att maximala beloppet ska vara 8 400. Men av de skäl som jag nyss angav så har utskottet valt att inte gå till mötes där.

  Förslaget är alltså att lagtinget antar lagförslaget i oförändrad lydelse, samt att man förkastar åtgärdsmotion nummer 4. Tack, talman!


 • Tack, talman! Tack ledamot Pettersson får presentationen. Jag läste igenom mitt anförande från förra gången som den här frågan diskuterades. Jag undrar om utskottet resonerade någonting om varför det inte har gjorts någon miljökonsekvensanalys på det här förslaget?


 • Tack, talman! Nej, den diskussionen har inte förts i utskottet just den här gången om en miljökonsekvensanalys.


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Anförande | 13:22

  Tack, talman! Bästa lagting och åhörare. Jag nämnde i remissdebatten kring detta resekostnadsavdrag att det vore bra om landskapsregeringen kunde titta på ett modernt åländskt reseavdrag som tar fasta på dels klimatomställningen men också folkhälsan. Hur kan man via incitament styra folkhälsan, klimatomställningen och påskynda välmåendet både för människor och omgivning?

  Det har varit bråda dagar i finans- och näringsutskottet. Det fanns inte så mycket tid till annat än att hantera budgeten. Jag vill därför lämna in ett klämförslag som går i linje med det som den liberala lagtingsgruppen, via mig, tog upp i remissen. Klämförslaget lyder: "Att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att under 2023 återkomma med förslag på resekostnadsavdrag som innehåller incitament för hållbara resevanor med beaktande av det regionala perspektivet i vilket styrmedel anpassas till dagens förhållanden för att stärka såväl omställningstakten som folkhälsan." Tack, talman!


 • Talman! Det här är kanske en av de bättre klämmarna som har skrivits här under den här mandatperioden. Det här är ju verkligen HI-politik, hållbarhetspolitik så det smäller om det. Vi har också pratat om den här saken flera gånger under den här perioden. Det här skulle då innebära att det egentligen är en grundläggande modernisering av ett avdrag som egentligen inte är till för att stimulera hållbara resvanor, utan snarare att täcka kostnader för dem som väljer att bo i landsbygd och skärgård. Det är bra så, det är absolut ett lovvärt syfte. Men tänk om man skulle lägga till ytterligare syften? Det vill säga just det som klämmen handlar om, att stimulera till exempel cyklism och folkhälsa och att stimulera köp av elbilar så att man också kan få lite extra klirr i kassan för att man använder de istället för fossilbilar. På det sätt som det är utformat i dag så kan man ju också säga, med dagens bilpark, att resekostnadsavdraget är en dold fossil subvention. Men det här sättet skulle kunna förändra det här (… taltiden slut).


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Repliksvar | 13:24

  Tack, talman! Tack ledamot Holmström. Jag tror att det som klämmen syftar på, alltså att bidra till förbättrad folkhälsa och bidra till mer miljö- och klimatomställning i en ännu snabbare takt, så borde vara ganska opolitiskt. Jag tror att alla, oberoende färg på partiemblemet, kan nog tycka att den här är vettig. Det är ju också en förhoppning om att landskapsregeringen ser det som en möjlighet att förbättra incitamenten till klimatomställningen och folkhälsan. Det är två saker som landskapsregeringen är väldigt noga med att arbeta med. Men det här skulle kunna ge resultat i en mycket snabbare takt också.


 • Talman! Vi behöver göra allt vad vi kan för att stimulera hållbara resvanor. Vi vet att vägtrafikutsläppen på Åland är ohemult stort. Ungefär en femtedel av de åländska territorialutsläppen kommer från vägtrafikutsläppen, våra bilar egentligen och genom att ändra detta så skulle man kunna stimulera andra typer av resesätt. Men så klart krävs det en hel del utredningsarbete för att verkligen utröna vad som är bättre ur klimathänsyn. Hur ska vi hitta bränslen som inte har problem på andra sidan? Det vill säga att det kanske är fossilfritt här, men i produktionsledet så behöver man stora plantager i Amazonas och så vidare. Jag tror att det krävs en hel del tankearbete för att det här ska bli verklighet. Men ändamålet är, tycker jag och vi i Hållbart Initiativ, väldigt gott.


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Repliksvar | 13:26

  Tack, talman! Tack än en gång ledamot Holmström för stödet. Ledamot Holmström sade precis som det är, det kräver tankearbete och det kräver en viss form av utredning, och de resurserna har inte ett stort oppositionsparti som Liberalerna, men de finns på andra sidan planket här.

  Även om man inte kommer närmare ett grönt och hälsosamt reseavdrag under 2023, så skulle det vara fint om alla partier i sina valrörelser om ett år har med det på agendan.


 • Tack, talman! Grundtanken med det här klämförslaget är förstås god. På ett eller annat sätt måste man komma dithän, såsom klämförslaget föreslår. Jag tänker bara fråga; går inte det här stick i stäv egentligen med ledamot Holmbergs tankar om att höja resekostnadsavdraget?


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Repliksvar | 13:27

  Tack, talman! Den som var vaken när jag tog mitt remissanförande när vi diskuterade resekostnadsavdraget initialt, när jag lämnade in min åtgärdsmotion, vet också att det var "här och nu", en mycket prekär situation som vi lever i med de energipriser och bränslepriser som råder. Jag tror att från det steget så måste man ta nästa, alltså att man kommer vidare med ett resekostnadsavdrag som kräver mera arbete än att bara höja kilometerersättningen. Därför kallar jag klämmen för ett modernt reseavdrag som tar fasta på de två stora samhällsproblem som vi står inför idag; det är klimatet och folkhälsan.


 • Tack, talman! Det var en halvdålig förklaring, men jag förstod innebörden i den. Vi får väl fundera gemensamt på vad som kan göras i kommande budgetar.


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Repliksvar | 13:28

  Tack, talman! Om jag inte missminner mig så under förra mandatperioden så hade Moderaterna goda förslag på en modernisering av det traditionella resekostnadsavdraget. Jag är övertygad om att om alla kloka huvuden får stångas mot varandra så kan det bli något riktigt bra och hållbart för alla ålänningar.


 • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet.

  Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 10 § kommunalskattelagen för landskapet Åland för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets första behandling är avslutad.

  Begäres ytterligare ordet?


 • Ledamot John Holmberg (Lib) Anförande | 13:29

  Tack, talman! Bästa lagting, jag önskar lämna det klämförslag som jag just gav i mitt anförande. Tack.


 • Talman! Jag ber om att understöda ledamoten Holmbergs förslag. Tack.


 • Lagtingsledamoten John Holmberg, med understöd av lagtingsledamoten Ingrid Zetterman, har föreslagit att lagtinget ska godkänna en åtgärdsuppmaning av följande lydelse: "Att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att under 2023 återkomma med förslag på resekostnadsavdrag som innehåller incitament för hållbara resvanor ur ett regionalt perspektiv, i vilket styrmedlen anpassas till dagens förhållanden för att stärka såväl omställningstakt som folkhälsa". Är redogörelsen riktig?


 • Talman! Bara för protokollets skull, det har förkommit två olika versioner av det här klämförslaget. Talmannen läste den tidiga versionen, alltså inte likalydande den som ligger på lagtingets bord. Vi vill bara understryka det. Det är frågan om semantik, innehållet är det samma, men att det inte blir fel i protokollet.


 • Talmannen läser upp så att det blir korrekt. Det klämförslag som inlämnades till talmannen har följande lydelse: "Att lagtinget uppmanar landskapsregeringen att under 2023 återkomma med förslag på resekostnadsavdrag som innehåller incitament för hållbara resevanor med beaktande ur det regionala perspektivet, i vilket styrmedlen anpassas till dagens förhållanden för att stärka såväl omställningstakten som folkhälsan". Är den redogörelsen nu korrekt?

  Om ett förslag till en kläm, med en uppmaning till landskapsregeringen att vidta åtgärder, har väckts i plenum i samband med ett lagstiftningsärende och förslaget inte har behandlats i ett utskott eller inte ingår i någon reservation till ett betänkande ska förslaget enligt 73 § i arbetsordningen bordläggas till följande plenum för att då antingen antas oförändrat eller förkastas.

  Lagtingsledamoten John Holmbergs klämförslag bordläggs därför till plenum den 21 september 2022. Ärendets första behandling är avslutad.