Första behandling

  • Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av det lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussion.


  • Tack, talman! Det här är ett ganska tekniskt förslag som utskottet har valt att hantera med det så kallade korta formuläret utan andra synpunkter. I diskussionen i utskottet så vill jag ändå säga att det finns en åsikt att vi ibland för ofta hamnar att parera reformer som sker på andra sidan havet, alltså i Finland, där vi kanhända borde ägna mer tid åt att analysera vårt skatteverktyg framöver. Eftersom sådana här förändringar som leder till att kommunernas andelar av samfundsbeskattningen sänks i förlängningen, påverkar kommunernas skattekraft och i förlängningen KST och så vidare. Jag ville bara säga att trots det korta formuläret så fördes en viss diskussion i utskottet, men i övrigt så tillstyrker vi det. Med hänvisning till det anförda så föreslår utskottet att lagtinget antar lagförslaget i föreslagen lydelse samt att båda lagarna antas i den ordning som föreskrivs i förslaget.


  • Talman! Eftersom att utskottsordförande Pettersson lyfte upp frågan att man hade fört vissa diskussioner i utskottet i saken, även om man hade valt korta formuläret, så skulle jag vilja höra ifall man också förde ett resonemang kring revideringen av landskapsandelssystemet. Ifall man tycker i utskottet, hade uppfattningar om det, att själva grundmodellen är bra i det nuvarande landskapsandelssystemet eller ifall kommunerna behöver i framtiden få behålla mera av samfundsskatterna eller mindre? Hur gick tongångarna? Jag förstår att inte utskottsordförande kan uttala sig i sak och bestämdhet för hela utskottet i det här läget, men utskottsordförande kan säkert föra ett resonemang kring saken.


  • Tack, talman! Den frågan är ju viktig och den ingår i hur kommunerna finansieras, naturligtvis. I det här fallet så fördes inte den diskussionen. Här koncentrerade vi oss bara på att det här var ytterligare en del i hur vi måste parera oss när det händer förändringar i Finland. Det måste vi såklart vara redo för, men de kommer ju ofta ganska sent dessa förändringar och de gör livet ganska svårt för kommunerna när det handlar om långsiktiga lösningar.


  • Talman! I det nuvarande landskapsandelssystemet så har vi en ganska stark skattekomplettering för de kommuner som har stora samfundsskatter. I ljuset av vindkraften och de eventuella samfundsskatter som man inberäknar så blir det här en otroligt intressant fråga framöver. Att hur ska man se på samfundsskatter i allmänhet och kanske vissa bolags samfundsskatter i synnerhet. God lycka till i det arbetet. Där tror jag det är oerhört viktigt att man tar sig tiden och också parlamentariskt hinner fundera på de här bitarna. Hur man ser att man kan bygga ett bärkraftigt Åland som helhet där alla delar kan ha goda grunder för att uppfylla de kommunala uppgifterna.


  • Tack, talman! Det finns en chans att den diskussionen kanske dyker upp i samband med presentationen av budgetbetänkandet lite senare i dag. Vår målsättning från utskottets sida tror jag att jag vågar påstå är att hela Ålands ska leva och att vi ska försöka göra det bästa av de tillgångar som vi gemensamt har i landskapet. Tack!


  • Diskussionen är avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet. Föreläggs förslaget till landskapslag om kompensation till kommunerna för förlust av skatteintäkter på grund av vissa avdrag, för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad.