Komplettering av landskapslagen om ekologisk produktion

Lagförslag LF 25/2022-2023 (slutbehandlat)  

Ärendet i korthet

Föreliggande lagförslag hänför sig till den av Ålands lagting den 23 november 2022 antagna landskapslagen om ändring av landskapslagen om ekologisk produktion. I samband med lagstiftningskontrollen kon-staterade republikens president att landskapslagen utgör en behörig-hetsöverskridning till den del det föreskrivs att
1) landskapsregeringen är den behöriga kontrollmyndighet som sörjer för samordningen av den fleråriga nationella kontrollplanen.
2) besvär inte får anföras över ett beslut om föreläggande av vite.
Eftersom landskapslagen till övriga delar ansetts falla inom land-skapets lagstiftningsbehörighet, har landskapsregeringen fattat beslut om att landskapslagen ska träda i kraft.
För att fylla ut de rättsliga tomrum som uppstått till följd av de fällda bestämmelserna, föreslår landskapsregeringen att vissa kompletteringar görs i landskapslagen om ekologisk produktion. De föreslagna ändringarna är i huvudsak tillägg och preciseringar och syftar dels till att förtydliga landskapsregeringens roll och ansvar i förhållande till riksmyndigheterna, dels till att säkerställa att landskapsregeringen, i egenskap av tillsynsmyndighet, även i fortsättningen har tillgång till ändamålsenliga och verkningsfulla verktyg för att åtgärda bristande efterlevnad av lagstiftningen om ekologisk produktion.
Den föreslagna lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.


Åtgärder