Remissdebatt

 • Talmannens förslag är att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet. Diskussion.


 • Tack, talman! Jag ber att få överlämna följande kompletteringar av den av Ålands lagting nyligen antagna landskapslagen om ekologisk produktion.

  I samband med lagstiftningskontrollen konstaterade republikens president att landskapslagen utgör en behörighetsöverskridning till den del det föreskrivs att:

  - Landskapsregeringen är den behöriga kontrollmyndighet som sörjer för samordningen av den fleråriga nationella kontrollplanen.
  - Att besvär inte får anföras över ett beslut om föreläggande av vite.

  Eftersom landskapslagen till övriga delar ansetts falla inom landskapets lagstiftningsbehörighet, har landskapsregeringen fattat beslut om att landskapslagen kan träda i kraft.
  Men för att fylla ut de rättsliga tomrum som uppstått till följd av de fällda bestämmelserna, föreslår landskapsregeringen att vissa kompletteringar görs i landskapslagen om ekologisk produktion.

  De föreslagna ändringarna är i huvudsak tillägg och preciseringar och syftar dels till att förtydliga landskapsregeringens roll och ansvar i förhållande till riksmyndigheterna, dels till att säkerställa att landskapsregeringen, i egenskap av tillsynsmyndighet, även i fortsättningen har tillgång till ändamålsenliga och verkningsfulla verktyg för att åtgärda bristande efterlevnad av lagstiftningen.

  Enligt presidenten innehåller lagen två meningar som är problematiska ur behörighetssynpunkt; den första meningen finns i 1a § 2 mom. och föreskriver att landskapsregeringen är den kontrollmyndighet som bl.a. ska samordna arbetet med den fleråriga nationella kontrollplanen.

  Den andra meningen finns i 11 § 2 mom. och föreskriver ett besvärsförbud i fråga om beslut om vitesföreläggande. Sistnämnda bestämmelse har funnits i landskapslagen sedan 1995- men nu, nästan 30 år senare, anses den inte längre vara förenlig med grundlagen.

  Med denna förklaring och kompletteringarna önskar landskapsregeringen att lagtinget skulle behandla följande komplettering snarast så att vi kan sätta hela lagen i kraft så snart som möjligt. Tack, talman!


 • Diskussionen är avslutad. Kan förslaget att ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet omfattas? Ärendet remitteras till finans- och näringsutskottet.